مصوبه های شورا در نشست مورخ 6/6/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 6/6/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 1074-3/6/89 ، شهروند محترم ، آقای عباس کریم زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از بررسی لازم ، در صورتی که مالک ملک موردنظر واقع در خیابان سرباز ، حد فاصل کوچه های شماره 16 و 18 ( دارای پروانه ساختمان با شماره 87003424-9/10/87 ) در زمان اجرای طرح تعریض هیچ گونه تسهیلات یا امتیازی دریافت نکرده است ، آن میزان ، محاسبه و پرداخت شود. در غیر این صورت ، پاسخ به این شورا ارسال گردد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1040-30/5/89 ، شهروند محترم ، آقای عباس صفرزاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت مساعدت به نامبرده ، موافقت می شود که با اخذ تعهد لازم تا زمان اجرای طرح ، در حال حاضر از تخریب ملک موردنظر واقع در خیابان مدیریت ، نبش خیابان رضوان ممانعت شود.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1080-4/6/89 تعدادی از مالکان زمین های واگذار شده در محدودة ضلع شرقی پارک جنگلی شهید دکتر باهنر ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به ضرورت آماده سازی شهرک مزبور ، در رفع مشکل این شهروندان محترم ، از طریق ایفای خدمات عمرانی لازم همچون : شن ریزی ، جدول گذاری و … اقدام تسریعی انجام گیرد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 994-26/5/89 ، شهروند محترم ، آقای احمد منشأ زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که مقدار مسیری ملک موردنظر با مبلغ ناشی از تفکیک ، به نحو مناسب ، تهاتر گردد. ضمناً در صورت وجود هر گونه مانع در تفکیک یا اقدامات آن ، موضوع به این شورا گزارش شود.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 659-31/3/89 ، شهروند محترم ، آقای حمید اقبال ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صورت صحت این موضوع که نامبرده در محل ملک موردنظر واقع در خیابان 17 شهریور ، روبروی کوچه شماره 12 ، در حال اشتغال است و آن ملک ، در مسیر طرح قلعه دختر و اردشیر مستهلک می گردد ، دستور فرمایند که مبلغ حق کسب و پیشه به ایشان ( مستأجر ) پرداخت شود.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1061-2/6/89 ، شهروند محترم ، آقای محمد افروز ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت حل مشکل نامبرده موافقت می شود که تأیید مهندس ناظری که در حال حاضر مسؤولیت نظارت بر عملیات ساختمان موردنظر را بر عهده دارد ، برای تمدید پروانه و ادامه عملیات ساختمان موردنظر واقع در بلوار جمهوری ، خیابان صادقیه ، کوچه شماره 13 کفایت نماید. 

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1085-6/6/89 ، شهروند محترم ، خانم هادیه صافی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت خاص زندگی این شهروند محترم ، موافقت می شود که با اخذ تعهدی که مالک را در زمان اجرای طرح خیابان شهدای فتح آبادان ملزم به اجرای طرح بخش مسیری ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نماید ، به ایشان مساعدت شود. ضمناً بدهی مشارالیها به شهرداری نیز ، با دریافت 30% نقد ، سه ساله تقسیط گردد.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1712/ص20-29/3/89 مدیرکل محترم آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در رفع انسداد از محل درب های ورودی آن آزمایشگاه اقدام گردد.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 982-23/5/89 ، شهروند محترم ، خانم معصومه شجاعی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که ادعای مشارالیها در خصوص تعریض ده قصب از ملک واقع در خیابان مصطفی خمینی ( شهاب ) بررسی شود و در صورت صحت ، اگر قبلاً هیچ گونه امتیازی از این بابت دریافت نکرده است ، اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات انجام گیرد تا بدین ترتیب حقی از ایشان ضایع نشود.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 1045-30/5/89 ، شهروند محترم ، آقای عباس انجم شعاع ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موافقت می گردد که بدهی نامبرده به منطقه سه شهرداری به صورت 20% نقد و بقیه در اقساط 36 ماهه ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 964-19/5/89 ، شهروند محترم ، آقای حسین نصیری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که تخفیف در مبلغ جریمه و عوارض ممکن نیست ، موافقت می شود که بدهی نامبرده به شهرداری به صورت 20% نقد و بقیه به صورت اقساط ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

12- نامه شماره 16778-25/5/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/6/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره م/ص/301/89-15/4/89 منطقه یک و سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان به منظور نگهداری تعدادی از پارک های موجود در محدوده آن منطقه موافقت گردید.

13- نامه شماره 16775-25/5/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/6/89 كميسيون
بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 11937/م/4-11/1/89 منطقه چهار و سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمان به منظور تأمین ماشین آلات موردنیاز منطقه جهت انجام امور خدماتی ، عمرانی و اداری موافقت گردید.

14- نامه شماره 16858-25/5/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/6/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 1189/89-9/3/89 منطقه یک و سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمان به منظور حمل و نظارت بر جمع آوری زباله های محدوده منطقه مزبور موافقت گردید.

15- نامه شماره 17578-2/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/6/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 5714-6/3/89 معاونت خدمات شهری و سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمان به منظور حمل زباله در محدوده شهرداری منطقه چهار موافقت گردید.

16- نامه شماره 10426-22/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت بخشی از هزینه مداوای آقای جواد سلیمانی ، از کارگران شهرداری ، از طریق پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال از محل اعتبار ردیف 417701-100 با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

17- نامه شماره 13518-25/5/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و موافقت گردید که مبلغ بستانکاری آقای مهدی منظری توکلی ، آموزشیار نهضت سوادآموزی شهرداری ، به میزان -/540/939/21 ریال در هزینه های سال جاری ثبت و به حساب نهضت سوادآموزی واریز شود.

18- نامه شماره 15510-25/5/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و موافقت گردید که بدهی ، شهروند محترم ، خانم بتول تحصیلی به شهرداری به صورت 15% نقد و بقیه در اقساط سه ساله دریافت گردد.

19- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 989-23/5/89 ، شهروند محترم ، آقای منصور پورمحمدی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با رعایت مقررات و بر طبق روال عمل نمایند.

20- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 1016-27/5/89 ، شهروند محترم ، آقای محمدجواد نیک ساز ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که جریمه کمیسیون ماده صد قابل تخفیف نیست و همچنین امکان ارسال مجدد پرونده به کمیسیون ماده صد نیز میسر نمی باشد ، موافقت می گردد که بدهی نامبرده به شهرداری به صورت 30% نقد و بقیه در اقساط 24 ماهه ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

21- نامه شماره 17325-31/5/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش قطعه زمین ردیف 98 قدیم بلوک یک با کاربری صنعتی واقع در محلة صنعتی ، به مساحت پنجاه مترمربع به ، شهروند محترم ، آقای سیدعلی قربانی یا وکیل قانونی ایشان به ازای اخذ مبلغ کارشناسی -/000/000/45 ریال با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

22- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 712-9/4/89 ، شهروند محترم ، آقای حسین شجاعی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به سند و دیگر سوابق اقدام ، در اقناع نامبرده تلاش شود امّا در صورت قانع نشدن ، ایشان مخیر خواهند بود که دعوی خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند.

23- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 978-21/5/89 ، شهروند محترم ، آقای مجتبی نکویی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که ادعای نامبرده راجع به گنبدی بودن بنای ملک موردنظر واقع در کوچه سرهنگ موسوی و همچنین سابقة سکونت و احداث بنا در قبل از زمان تصویب طرح تفصیلی ، با امعان نظر به مستندهای موجود به دقت بررسی شود و در حل مشکل ایشان کوشش گردد.

24- نامه شماره 17315-30/5/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با توجه به بالابودن مبلغ سرویس و نگهداری پل عابر پیاده مکانیزه خیابان شهید بهشتی ، لازم است که هر گونه اقدام بدین منظور ، از طریق اعلام مزایده در جراید انجام گیرد.262

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *