مصوبه های شورا در نشست مورخ 18/7/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 18/7/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

  1- بر حسب مذاکرات مورخ 18/7/89 شورای عمومی ، نامه شماره 1097-7/6/89 ، شهروند  محترم ، آقای یدالله نجیب زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که شهرداری کرمان در نشستی با حضور نامبرده در جهت عقد توافقنامه ای بایسته اقدام کند ، سپس توافقنامه به منظور تصویب و اجرا به این شورا ارسال گردد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/7/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1096-7/6/89 ، شهروند محترم ، آقای رمضان خیام راینی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت مساعدت به نامبرده ، با اخذ تعهد ، پاسخ استعلام شرکت گاز داده شود.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 1276-10/7/89 ، شهروند محترم ، خانم نصرت میرحسینی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که تخفیف در مبلغ جریمه و عوارض ممکن نیست ، موافقت می شود که بدهی نامبرده به شهرداری به صورت یک سوم نقد و بقیه به صورت اقساط 36 ماهه ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/7/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1170-21/6/89 ، شهروندان محترم ، آقای اکبر معین راد و خانم مهین رضوان فر ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از بررسی لازم ، در صورتی که مساحت مندرج در اسناد ، با ادعای نگارندگان نامه همخوان است ، اقدام ثانوی به گونه ای انجام شود که این شهروندان احساس غبن نکنند. 

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 1322-14/7/89 ، شهروند محترم ، آقای عباس انجم شعاع ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که تخفیف مبلغ عوارض ممکن نیست ، موافقت می شود که بدهی نامبرده به شهرداری به صورت 20% نقد و بقیه به صورت اقساط 24 ماهه ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 168/ح/2-15/7/89 کانون تبلیغاتی آگهی پیام ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که  لازم است که مطابق مقررات عمل شود.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/7/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1346-15/7/89 مدیر مسؤول محترم مؤسسه فرهنگی هنری قشم ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به نظریه مندرج در نامه شماره 3503/11-11/6/89 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اظهارنظر مدیرکل وقت دفتر شهردار تهران و معاون شهرسازی و معماری آن شهرداری و در جهت مساعدت به گسترش فرهنگ و ترویج آموزش های فرهنگی و هنری در شهرکرمان ، موافقت می شود که ساختمان های مسکونی ، مادام که بدین منظور استفاده می شود ، در محاسبه ، با کاربری موجود ( مسکونی ) اخذ عوارض شوند و تجاری تلقی نگردند.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/7/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1221-31/6/89 ، شهروند محترم ، آقای صافی زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع کاهش عرض خیابان شماره 35 بلوار جمهوری اسلامی ، به طور دقیق بررسی و بر اساس طرح تفصیلی عمل شود.

9- نامه شماره 4509-26/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/7/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح و مقرر گردید که در صورت امکان با استفاده از قانون ماده واحده ، در حل مشکل شهروند محترم ، آقای علی قاسمی ، اقدام گردد.

10- نامه شماره 21230-8/7/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/7/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح گردید. با توجه بدين اعلام كه دفتر امور شهري و روستایی استانداري كرمان یک خودرو به شماره شهربانی 996 ج 89 ایران 45 را در ساليان گذشته ، پس از خريداري و پرداخت وجه ، به شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان تحويل داده است ، موافقت مي شود كه  شهرداري سند خودروی مزبور را ، بدون اخذ وجه يا پرداخت هر گونه هزينه انتقال دهد.

11- نامه شماره 21554-8/7/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. نظر به این که قسمتی از پلاك ثبتي شماره 3234-2788 به مالکیت آقای مجید مرسی واقع در کوچه آسیاباد شمالی ، نبش کوچه شهید آخشیک ، به مساحت 160 مترمربع و به ارزش كارشناسي -/000/000/206 ريال در مسير اجراي طرح تعریض کوچه های مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافقنامه شماره 17570-2/6/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك موصوف به ازاي واگذاری قطعه زمین ردیف 64 از نقشه تفکیکی شماره 16038/3-20/12/86 به مساحت 206 مترمربع واقع در شهرک خواجو به ارزش کارشناسی -/000/000/206 ریال به نامبرده ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

12- نامه شماره 22057-13/7/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/7/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح گردید و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 20580-30/6/89 معاونت برنامه ریزی و اقتصادی و سازمان همیاری شهرداری های کرمان به منظور برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های مخصوص کارکنان موافقت شد.

13- نامه شماره 22082-13/7/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي شماره 9 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان متعلق به آقای محمدعلی سالاری ، واقع در خیابان شهدای پیرانشهر ، کوچه شماره 10 ، به مساحت 271 مترمربع با 208 مترمربع ساختمان تیرآهنی مسکونی و با احتساب حیاط سازی ، جمعاً به ارزش كارشناسي -/000/000/675 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافقنامه شماره 698-10/7/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك موصوف به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 18 به مساحت 250 مترمربع و قطعه زمین شماره 17E   تجاری به مساحت 48 مترمربع ، از قطعه زمين هاي نقشه تفکیکی شماره 9804/3-30/6/88 واقع در ضلع شرقي پارك شهيد باهنر از پلاك ثبتي 2968 اصلي بخش سه كرمان ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/643 ریال به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين  های عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/000/32 ریال در وجه آقای محمدعلی سالاری پرداخت نمايد.

14- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/7/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1248-8/7/89 ، شهروند محترم ، آقای منصور ارجمندی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به نامه شماره 307174/89-31/6/89 اداره کل اوقاف ، ضروری است که در مورد ملک مورد نظر ، تا تعیین تکلیف لازم ، از هر گونه اقدام خودداری شود.

15- نامه شماره 18010-24/6/89 شهرداری کرمان در بررسی مجدد نشست مورخ 17/7/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با پیشنهاد شهرداری به منظور تمدید قرارداد اجاره ملک واقع در مجاور میدان کوثر ، خیابان ساقی به مبلغ ماهیانه -/000/000/23 ریال ، مشروط به این که مدت قرارداد 18 ماه تعیین گردد ، موافقت گردید.

16- نامه شماره 21790-10/7/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 11/7/89 شورای عمومی مطرح و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد مبلغ سیصد میلیون ریال برای اجرای همایش پیاده روی خانوادگی فصل پاییزه و اختصاص مبلغی از آن  ، جهت خرید یک دستگاه خودروی MVM   با هدف اعطای هدیه به یکی از شرکت کنندگان از طریق قرعه کشی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

17- خلاصه ای از درخواست های آقای حسن خانی ، مدیرکل محترم کمیته امداد امام خمینی استان کرمان که در نشست شورای عمومی مورخ 14/6/89 ، مطرح شده بود ، در نشست مورخ 17/7/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت مطرح و مقرر گردید به شهرداری کرمان اعلام شود که با تقاضای استفاده کمیته امداد از چند تابلوی تبلیغاتی در چند مکان مختلف شهر و همچنین استفاده از سالن اجتماعات ، در موقع لزوم و به طور رایگان موافقت می گردد. دیگر خواسته ها نیز در حد مقدور ، رسیدگی و اقدام گردد.

18- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/7/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1298-10/7/89 ، شهروند محترم ، آقای ایرج بیانی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به سابقه اقدام نامبرده ، از باقی ماندة سردابه مورد نظر ، وجهی دریافت نشود.265

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.