مصوبه های شورا در نشست مورخ 14/6/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 14/6/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

    1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 14/6/89 کمیسیون فرهنگ و رفاه اجتماعی و با توجه به این که برخی از خیابان های شهر فاقد تابلوی نام است و در برخی نیز – به ویژه در خیابان های ورودی شهر – کوچک و نازیبا است ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که پس از بررسی لازم ، در رفع این اشکال به نحو مقتضی کوشش شود. ضمناً در مورد تابلوهایی که به نام شهید مزین است ، توجه ویژه مبذول گردد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/6/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 6423/80-8/6/89 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و سرپرست محترم مرکز بهداشت استان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به اهمیت موضوع ، دستور فرمایند که در خصوص در اختیار نهادن بیلبوردهایی جهت افزایش اطلاع شهروندان از راه های مؤثر در کاهش بیماری های قلبی و عروقی ، حداکثر همکاری و مساعدت با آن دانشگاه به عمل آید.

3- با توجه به نامه شماره 721-15/4/89 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/6/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1102-9/6/89 تعدادی از ساکنان کوچه های شماره 12 و 14 خیابان شیخ احمد کافی جنوبی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که اقدام اجرایی ویژه در انجام عملیات تکمیلی پارک موردنظر انجام گیرد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/6/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 445-1/6/89 مدیرعامل محترم شرکت تعاونی مسکن خانه مطبوعات استان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به اهمیت موضوع ، اقدام تسریعی در رفع مشکل صورت گیرد.

5- نامه شماره 17892-4/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با پیشنهاد شهرداری به منظور اعطای وکالت با موضوع بررسی ، مذاکره ، تهیة متن قرارداد و ارایه به شهرداری جهت امضا ، به نحوی که مدت انجام امور مربوط به موضوع وکالت ، در خصوص فاینانس قطار شهری حداکثر تا پایان سال جاری به انجام برسد و شرکت مزبور به وظیفة خود به طور کامل عمل نماید ، موافقت می شود. ضمناً لازم است در همه جلسه های مذاکره ، فردی آگاه از شهرداری کرمان حضور داشته باشد.

6- نامه شماره 16838-8/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با تسری مفاد مجوز صادره شماره 767-19/5/89 به تفویض اختیار شهردار محترم ، در مواردی که معامله به صورت خرید کالا یا خدمات به ضرورت لازم می آید ، موافقت می شود. ضمناً در صورت ترک تشریفات ، استعلام از حداقل 5 واحد فروش الزامی است.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 830-29/4/89 ، شهروند محترم ، آقای حسن میرافضلی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که تخفیف در مبلغ جریمه و عوارض ممکن نیست ، موافقت می شود که بدهی نامبرده به شهرداری به صورت 15% نقد و بقیه به صورت اقساط سه ساله ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 93023-3/6/89 رئیس محترم مؤسسة آموزش عالی مهر ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در تحقق هدف آن مؤسسه ، در خصوص اخذ پروانه ساختمان نهایت مساعدت ، با هماهنگی سازمان نظام مهندسی به عمل آید. نظر این شورا ، مساعد است.

9- با توجه به نامه شماره 604-20/5/89 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 1056-2/6/89 آقای عباس مالکی زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که نظر به این که کاهش مبلغ چک های تحویلی ممکن نیست ، لذا جهت مساعدت به نامبرده ، اقساط طولانی تر گردد.

10- نامه شماره 18386-8/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با احداث 7 دستگاه پل عابر پیاده غیر مکانیزه ، از طریق امضای قرارداد مشارکت با سرمایه گذار بخش خصوصی ( مؤسسه تبلیغاتی آپاما و شرکت بیمه رازی ) ، با بهره برداری 11 ساله ، در خیابان های شهید مصطفی خمینی ، شهید قرنی ، ابتدای خیابان سرباز ، شهید رجایی ، بزرگراه امام ، شریعتی و بلوار جمهوری اسلامی و با رعایت ضوابط مربوط ، موافقت می شود.

11- نامه شماره 9285-3/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با اصلاح قرارداد مشارکت در ساخت و بهره برداری مجتمع تجاری و پارکینگ فتحعلیشاهی ، با توجه به افزایش مساحت زمین مورد نظر موافقت می شود. بدیهی است که دیگر شرایط ، به قوت خود باقی خواهد ماند.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/6/89 کمیسیون بانوان و جوانان و مشارکت های مردمی ، نامه شماره 918-11/6/89 مدیرعامل محترم مؤسسة کانون مددکاری سبحان کویر ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که کانون مزبور در نظر دارد نشستی در تاریخ 8/7/89 با موضوع کنترل خشم در روابط زناشویی ، برگزار نماید ، به گونه ای اقدام شود که آن کانون ، در تحقق هدف بتواند از معاضدت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری بهره مند گردد.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/6/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 892-6/5/89 ، شهروند محترم ، خانم زهرا شهریاری نژاد ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت حل مشکل نامبرده ، دستور فرمایند که پروانة ساختمان قطعه زمین مورد نظر واقع در خیابان سجادیه ، کوچه شماره 6 با اخذ تعهد کشف فساد و بر اساس ضوابط مربوط صادر گردد.

14- با توجه به نامه شماره 2471-8/2/88 ، بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/6/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1095-7/6/89 ، شهروند محترم ، آقای اکبر رضایی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پیگیری لازم در خصوص رفع تصرف از قطعه زمین های مورد ادعای شهرداری واقع در خیابان شیخ احمد کافی به عمل آید و سپس در صورت اثبات مالکیت شهرداری ، فروش زمین از طریق مزایده انجام گیرد.

15- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/6/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 914-10/5/89 ، شهروند محترم ، آقای حسنی ده سعید ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت حل مشکل نامبرده ، دستور فرمایند که تفکیک و اقدامات مربوط به صدور پروانه ساختمان هر قطعه از قطعه زمین بزرگ واقع در کوچه شماره 65 خیابان دستغیب ، از طریق هر یک از مالکان جزء انجام گیرد.

16- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/6/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1123-13/6/89 ، شهروند محترم ، خانم صدیقه ملکی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت حل مشکل نامبرده ، پرونده ملک مورد نظر ، جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده پنج ارسال گردد.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/6/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1094-6/6/89 تعدادی از ساکنان خیابان شهید یزدانپناه ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص موضوع جدول گذاری ، مطابق با مفاد نامه شماره 2325-1/4/89 این شورا اقدام شود. ضمناً در خصوص قطعه زمین خالی مورد نظر نیز که موجب نگرانی ساکنان خیابان مزبور شده است ، بر مبنای ماده 110 قانون شهرداری ها عمل گردد.

18- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 14/6/89 کمیسیون فرهنگ و رفاه اجتماعی ، نامه شماره 18395/1306-31/5/89 مدیرکل محترم اداره کل بیمه خدمات درمانی استان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که آن ادارة کل را در اطلاع رسانی به شهروندان محترم در خصوص برنامة ملی درمان ایرانیان ، با یک نوبت مصاحبه حضوری و پخش از طریق کرمانشهر و بیلبوردهای موجود ، مساعدت نمایند.

19- نامه شماره 16046/1-2/6/89 قائم مقام وزیر و رئیس محترم حوزة وزارتی فرهنگ و ارشاد اسلامی ، به مدیرکل محترم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ارسال و اعلام گردد که نظر به این که نامة مزبور که در پاسخ به نامة این شورا نوشته شده ، حاوی خبر خوشایند موافقت با بازگرداندن آثار هنری استاد علی اکبر صنعتی به کرمان است ، دستور فرمایند که در تحقق بخشیدن به این هدف ، پیگیری لازم و ویژه به عمل آید تا شادمانی شهروندان محترم و از جمله مشتاقان ذوق و هنر ، در عمل فراهم آید.

20- نامه شماره 17926-4/6/89 شهرداری کرمان مطرح شد. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ششدانگ پلاك ثبتي شماره 3490 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ورثه مرحوم حسین نیک نفس ، واقع در خیابان 17 شهریور ، کوچه شماره 11 ، به مساحت 70/267 مترمربع با 20 مترمربع ساختمان گنبدی و 20/47 مترمربع ساختمان تیراهنی ، جمعاً به ارزش كارشناسي -/000/285/334 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بدين وسيله با پيشنهاد آن شهرداري كه بر مبناي مفاد توافقنامه شماره 541-25/5/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك موصوف به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 304 به مساحت 29/364 مترمربع ، از قطعه زمين هاي تفکیکی واقع در ضلع شرقي پارك شهيد باهنر از پلاك ثبتي 2968 اصلي بخش سه كرمان ، به ارزش کارشناسی -/000/004/340 ریال به نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين عوض ، ورثه مرحوم حسین نیک نفس موظف اند مبلغ -/000/719/5 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايند.

21- نامه شماره 16848-8/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و مقرر شد در صورتی که کاربری ملک اجازه دهد یا جهت اجرای سالن ، تغییر کاربری انجام شود و شهرداری نیز ضرورت احداث را تأیید نماید با حفظ مالکیت شهرداری بر زمین و سالن های احداثی با پیشنهاد مندرج در نامه شماره 9408-16/4/89 موافقت گردید.

22- نامه شماره 18409-8/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/6/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با پیشنهاد شهرداری به منظور افزایش مبلغ -/000/200/1 هزار ریال به ردیف درآمدی 702001 به عنوان درآمد فروش اموال غیر منقول و افزایش آن مبلغ به ردیف پروژه 3091009501 با عنوان دیون عمرانی پروژه های عمرانی موافقت می گردد. لازم است مبالغ مزبور در متمم بودجه پایدار گردد.

23- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/6/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1120-11/6/89 تعدادی از ساکنان شهرک شهید قندی ( 3 ) ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع بررسی و اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد.263

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.