مصوبه های شورا در نشست مورخ 11/7/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 11/7/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

  1- نامه شماره 20611-30/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 11/7/89 شورای عمومی مطرح و در اجرای تبصره جزو « هـ » بند 3 قانون بودجه سال جاری ، به شهرداری اعلام گردد که با تملک املاک مجاور بازار مظفری به مساحت 9520 مترمربع و املاک مجاور درب مسجدالرسول به مساحت 10450 مترمربع ، به منظور احداث مجتمع پارکینگ طبقاتی – تجاری و خدماتی از طریق فروش اوراق مشارکت موافقت گردید.

2- نامه شماره 1117-11/6/89 نماینده محترم ساکنان کوچه شماره 18 بلوار هوانیروز در نشست مورخ 10/7/89 كميسيون خدمات شهری و بهداشت مطرح گردید و مقرر شد که شهرداری تکمیل پارک مجاور باشگاه ورزشی چند منظورة صبا را در اولویت اقدام قرار دهد.

3- نامه شماره 1237-31/6/89 تعدادی از کاسبان محترم بازار مظفری و قدمگاه در نشست مورخ 10/7/89 كميسيون خدمات شهری و بهداشت مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به اهمیت موضوع ، شهرداری کرمان در راه اندازی سرویس بهداشتی محدوده موردنظر اقدام نماید.

4- نامه شماره 21572-10/7/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/7/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/20 ریال از محل اعتبارات ردیف 416609-100 به مؤسسه زنجیرة امید موافقت گردید.

5- نامه شماره 21668-10/7/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/7/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 11932/م/4-10/1/89 منطقه چهار و سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمان به منظور تأمین ماشین آلات مورد نیاز سنگین و نیمه سنگین شهرداری منطقه مزبور جهت انجام امور عمرانی ، تانکر آب ، مینی بوس و سایر ماشین آلات مورد نیاز در قالب بودجه مصوب موافقت گردید.

6- نامه شماره 11635/42-30/5/89 مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری کرمان در نشست مورخ 10/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. با توجه به وضعیت خاص جسمانی و زندگی ، شهروند محترم ، آقای محمدرضا همدانی نژاد ، موافقت شد که در تعیین عوارض ملک مورد نظر واقع در امتداد خیابان مالک اشتر جنوبی ، نبش کوچه شریعتی ، در حد ممکن مساعدت گردد و باقی ماندة بدهی ، به صورت 15% نقد و تقسیط 36 ماهه اخذ گردد.

7- نامه شماره 19284-16/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با توجه به اين كه در اجراي طرح تعریض خیابان قرنی ، ششدانگ ملک ، شهروند محترم ، خانم صدیقه نجمایی واقع در خیابان قرنی به شماره ثبتی 2380 اصلی واقع در بخش سه کرمان ، به مساحت 45/91 مترمربع با 1/444 مترمربع ساختمان تجاری – مسکونی و با کلیة متعلقات از جمله انشعاب های آب و برق و احتساب حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/250/958/895/3 ریال در مسیر اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافقنامه شماره 18403-8/6/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك موصوف به ازاي واگذاري پنج قطعه زمین به شماره 106 ، 107 ، 108 ، 125 و 126 از نقشه تفکیکی شماره 1127/2/88-21/7/88 واقع در بلوار جمهوری به مساحت کل 1630 مترمربع و به ارزش جمعی -/000/000/360/2 ریال به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، شهرداری موظف است مبلغ -/250/958/535/1 ریال در وجه خانم صدیقه نجمایی پرداخت نمايد.

8- بر حسب مذاكرات انجام يافته در نشست مورخ 10/7/89 كميسيون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 5128/12-27/6/89 سرپرست محترم فرمانداری شهرستان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که راهکار مناسب و عملیاتی ، پیشنهاد و اجرا گردد.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/7/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1190-25/6/89 ، شهروند محترم ، آقای محمدعلی ایرانمنش ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت رفع مشکل نامبرده ، پروانه ساختمان قطعه زمین مورد نظر ، واقع در کوچه شماره 6 خیابان سجادیه با اخذ تعهد کشف فساد و ضوابط مربوط انجام گیرد.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/7/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1238-1/7/89 ، شهروند محترم ، آقای علی حمزه ای ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به پیشینة اقدامات نامبرده ، همچون : پرداخت عوارض تفکیک و اخذ پروانه حصارکشی به شماره 89000634-29/1/89 ، پروانه ساختمان آن ملک نیز ، با رعایت مقررات صادر گردد.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 132/دث-22/6/89 مدیرعامل محترم دارالقرآن ثامن الائمه (ع) ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به فعالیت های ارزشمند دارالقرآن ، حداکثر میزان تخفیف ، در عوارض محاسبه شدة آن مؤسسه اعمال گردد.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/7/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 167-7/4/89 رئیس محترم شورای اسلامی شهر بردسیر ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با ارسال پرونده به کمیسیون های معماری و شهرسازی و ماده پنج در رفع مشکل آن بخش از اراضی محمدآباد ، کوشش گردد.

13- نامه شماره 20941-3/7/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/7/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 11901-23/4/89 معاونت فنی و عمرانی و سازمان عمران شهرداری کرمان به منظور تکمیل و اجرای خیابان های شهر موافقت گردید.

14- نامه شماره 19194-24/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. با توجه به مفاد نامه شماره 15048-31/5/89 ، در اجراي طرح خیابان شهید باهنر ، ششدانگ ملک ، شهروند محترم ، آقای محمدمهدی نصیری مقدم واقع در خیابان باهنر ، روبروی خیابان دادبین به شماره ثبتی یک فرعی از 3157 اصلی ، به مساحت 38 مترمربع با 38 مترمربع بنای تجاری و اشتراک برق و احتساب حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/890/207 ریال و ششدانگ ملک ، شهروند محترم ، خانم شمس السادات شهیدی زندی پور واقع در خیابان باهنر ، روبروی خیابان دادبین به شماره ثبتی 3157 اصلی ، به مساحت 5/33 مترمربع با 5/33 مترمربع بنای تجاری با اشتراکات آب و برق و احتساب حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/500/067/186 ریال در مسیر اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافقنامه شماره 12648-29/4/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك های موصوف ، به ازاي انتقال رسمی باقی مانده پلاک های ثبتی شماره 4913 و 4885 به مساحت 46 مترمربع و باقی مانده پلاک ثبتی 4892 به مساحت 24 مترمربع واقع در خیابان شهید باهنر ، جمعاً به ارزش -/000/000/308 ریال و پرداخت مبلغ -/500/957/85 ریال به نامبردگان و همچنین صدور پروانه تجاری رایگان در دو طبقه برای مشارالیهما ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

15- نامه شماره 19285-16/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير 5 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ پلاك ثبتي شماره 3 فرعی از 3409 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ورثه مرحوم سکینه جاویدان ، واقع در خیابان 17 شهریور ، کوچه کلانتری ، به مساحت 188 مترمربع با 70/55 مترمربع ساختمان تیرآهنی و 10/61  مترمربع ساختمان گنبدی مسکونی ، به ارزش كارشناسي -/000/000/410 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافقنامه شماره 623-15/6/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك موصوف به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 19 به مساحت 250 مترمربع ، از قطعه زمين هاي نقشه تفکیکی شماره 9804/3-30/6/88 واقع در ضلع شرقي پارك شهيد باهنر از پلاك ثبتي 2968 اصلي بخش سه كرمان ، به ارزش کارشناسی -/000/000/475 ریال به آن ورثه یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين  عوض ، ورثه مرحوم سکینه جاویدان موظف اند مبلغ -/000/000/65 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايند.

16- نامه شماره 19283-16/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ششدانگ پلاك ثبتي شماره 3468 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، آقای صادق دادرس ، واقع در خیابان 17 شهریور ، به مساحت 368 مترمربع با 37 مترمربع تیرآهنی و 135 مترمربع گنبدی مسکونی و 5/66 مترمربع تیرآهنی و 6 مترمربع گنبدی تجاری با احتساب حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش كارشناسي -/667/546/660/1 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافقنامه شماره 607-11/6/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك موصوف به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 29 ، 20 ، 360 و 271 به مساحت جمعی 23/1076 مترمربع ، از قطعه زمين هاي تفکیکی واقع در ضلع شرقي پارك شهيد باهنر از پلاك ثبتي 2968 اصلي بخش سه كرمان ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/242/816/1 ریال به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين  های عوض ، آقای صادق دادرس موظف است مبلغ -/333/695/155 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

17- نامه شماره 18999-18/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با توجه به این که تخفیف در مبلغ جریمه و عوارض ممکن نیست ، موافقت گردید که بدهی ، شهروند محترم ، خانم هاجر مهدی زاده به شهرداری به صورت 15% نقد و بقیه به صورت اقساط 24 ماهه ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

18- نامه شماره 19286-16/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/7/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح و با توجه به وضعیت خاص زندگی شهروند محترم ، خانم هادیه صافی ، با رعایت مفاد نامه شماره 1085-8/6/89 اقدام گردد.

19- نامه شماره 19609-21/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 11/7/89 شورای عمومی مطرح و در اجرای طرح ساماندهی میدان مشتاق و بر مبنای مفاد توافقنامه شماره 37088-22/12/87 ، به شهرداری اعلام گردد که با تملک قطعی و رسمی ششدانگ ملک مؤسسه خیریة اردشیر همتی ، به مساحت 5/621 مترمربع ، مفروز از پلاک های شماره 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 2 و 1 فرعی از 3716 اصلی واقع در بخش یک ، به ازای پرداخت مبلغ -/000/000/000/3 ریال ، ارزش کارشناسی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

20- نامه شماره 14185-2/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 11/7/89 شورای عمومی با حضور آقای مهندس سیف الهی ، شهردار محترم ، مطرح و با اقدامات قانونی در دست اقدام به منظور رفع تعریض از بخش مورد نظر خیابان شهید شیروانی موافقت گردید.

21- نامه شماره 1249-8/7/89 ، شهروند محترم ، خانم شیخ اکبری در نشست مورخ 11/7/89 کمیسیون فرهنگ و رفاه اجتماعی مطرح گردید و مقرر شد که شهرداری کرمان در حد مقدور ، در تکمیل امور داخلی ساختمان کتابخانه مسجد امام حسین (ع) با رعایت ضوابط مربوط ، به آن کتابخانه مساعدت کند.

22- نامه شماره 8949/م/1-15/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 11/7/89 شورای عمومی در خصوص تقاضانامه حوزه مقاومت سپاه ثارالله مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت شد.

23- نامه شماره 8947/م/1-15/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 11/7/89 شورای عمومی در خصوص تقاضانامه حوزه مقاومت سپاه ثارالله مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت شد.

24- نامه شماره 8948/م/1-15/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 11/7/89 شورای عمومی در خصوص تقاضانامه حوزه مقاومت سپاه ثارالله مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت شد.

25- نامه شماره 18010-24/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/7/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با تمدید قرارداد اجاره ملک واقع در مجاور میدان کوثر ، خیابان ساقی با 20% افزایش نسبت به مبلغ مصوب ماهیانه سال 1388 موافقت گردید.

26- نامه شماره 20025-24/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/7/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و مقرر شد که با توجه به وجود سابقه قرارداد کانون آئینه با سازمان اتوبوسرانی ، به شهرداری اعلام گردد که لازم است که به قرارداد عمل شود. اما در صورتی که پس از بررسی ، مانعی در اجرای قرارداد وجود دارد این شورا را از موضوع مطلع نمایند.

27- نامه شماره 19135-15/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. نظر به این که در اجراي طرح تفصیلی ، قسمتی از پلاك ثبتي شماره یک فرعی از 538 اصلی به مالکیت خانم راضیه خراسانی زاده گروکی واقع در حد فاصل چهارراه طالقانی و میدان قرنی ، به مساحت 44/46 مترمربع با 65 مترمربع بنای تجاری به ارزش كارشناسي -/000/060/599 ريال در مسير اجراي طرح تعریض حد شمال خیابان امام قرار مي گيرد ، با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافقنامه شماره 9227-2/4/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك موصوف به ازاي پرداخت مبلغ فوق الذکر به نامبرده ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

28- نامه شماره 17708-16/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح تفصیلی ، ششدانگ ملک مدیریت مهندسی فرماندهی مهندسی نزاجا واقع در خیابان قرنی به شماره ثبتی 1653 واقع در بخش 3 کرمان ، به مساحت 6/150 مترمربع با 704 مترمربع بنای مسکونی ، به ارزش کارشناسی -/000/800/069/4 ریال در مسیر اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافقنامه شماره 17520-1/6/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك موصوف به ازاي پرداخت مبلغ -/000/800/957/1 ریال نقد به حساب نزاجا و واگذاری -/000/000/112/2 ریال مصالح ساختمان به مدیریت مهندسی جنوب شرق با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

29- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 93215-27/6/89 رئیس محترم مؤسسه آموزش عالی مهر ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت مساعدت در توسعة فعالیت های تحقیقی و آموزشی در کرمان ، موافقت می شود که به مؤسسة مزبور ، در پرداخت بدهی کمک شود.

30- نامه شماره 19261-24/6/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/7/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و موافقت گردید که در اجرای توافقنامه شماره 18407-8/6/89 ، به ازای طلب سازمان عمران شهرداری کرمان از منطقه چهار ، قطعه زمین های شماره 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 26 و 28 از نقشه تفکیکی شماره 5435-4/10/86 ( باغ فروغ ) ، جمعاً به مساحت 2760 مترمربع و به ارزش کارشناسی -000/000/760/2 ریال با رعایت ضوابط مربوط به سازمان نامبرده واگذار شود.

31- نامه شماره 20466-3/7/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/7/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد که اجرای رأی کمیسیون ماده صد ، در مورد ملک شهروند محترم آقای محمدرضا دنیادیده الزامی است.

32- نامه شماره 1214-30/6/89 ، شهروند محترم ، خانم فروغ عابدی در نشست مورخ 10/7/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح و مقرر شد که به شهرداری کرمان اعلام گردد که به مشکلات خدماتی ، بهداشتی ، فرهنگی و نبود خط تاکسی در محلة توکل آباد که در بندهای مختلف نامه مطرح است با حساسیت کامل رسیدگی گردد. ضمناً به موضوع اجرای خیابان اصلی توجه ویژه مبذول شود.264

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *