مصوبه های شورا در نشست مورخ 23/5/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 23/5/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- نامه شماره 13612-10/5/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/5/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با پیشنهاد شهرداری به منظور مساعدت به آقای ماشاالله صادقی طرزی که فرزند ایشان تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارد و باید عمل جراحی بشود از طریق پرداخت مبلغ ده میلیون ریال از محل اعتبار ردیف 417701-100 با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود.

2- نامه شماره 9840-8/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/5/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با پیشنهاد تمدید مجوز صادره شماره 440-7/3/87 با هدف تخصیص 50% تخفیف به سازندگان واحدهای مسکونی در بافت فرسوده شهر کرمان تا پایان سال جاری موافقت گردید.

3- نامه شماره 3665-16/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/5/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و به شهرداری اعلام گردد که در اجرای مجوز صادره شماره 192-14/2/89 این شورا ، پرداخت مبلغ از محل دیون عمرانی سال جاری انجام گیرد.

4- نامه شماره 9286-3/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/5/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با تمدید قرارداد اجاره ساختمان آقای مهندس کیان سالاری ، واقع در ابتدای خیابان شهید ایرانمنش ، جهت استفادة دایره درآمد و کمیسیون ها ی در اختیار شهرداری ، از تاریخ 1/4/89 به مدت یک سال با اجاره ماهیانه -/000/500/27 ریال و سالیانه -/000/000/330 ریال با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/5/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 959-19/5/89 ، شهروند محترم ، آقای کرامت نیک نژاد ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به توضیحات شفاهی نامبرده ، دستور فرمایند که پس از استماع توضیح ایشان و بررسی سوابق اقدام در شهرداری ، نهایت مساعدت در رفع مشکل ایشان به عمل آید.509-26/5

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/5/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 961-19/5/89 ، شهروند محترم ، خانم عزت عسکری به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بر اساس مفاد نامه شماره 275-28/2/89 این شورا اقدام و نتیجه گزارش شود.

7-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/5/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 949-16/5/89 ، شهروند محترم ، آقای محمد رحمانی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تعریض ملک مورد نظر واقع در ادامه خیابان دادبین ، با توجه به سوابق و مدارک به طور دقیق بررسی گردد و با رعایت ضوابط اقدام لازم صورت گیرد.

8- نامه شماره 14303-9/5/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/5/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با عقد قرارداد اجارة غرفه 24 متری در نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری کیش  ،  از تاریخ 29/9/89 تا 2/10/89 ، به مبلغ -/000/760/32 ریال از محل اعتبار ردیف 204401-100 موافقت گردید.

9- نامه شماره 12585-28/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/5/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با پیشنهاد شهرداری به منظور به کارگیری مشاور ذی صلاح و مجرب از طریق انجام مناقصة محدود با هدف ایجاد شهرداری الکترونیک ، در صورت داشتن بودجه مصوب ، موافقت گردید.

10- نامه شماره 11379-16/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/5/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با رعایت ماده 19 آئین نامه مالی قانون شهرداری ها و در جهت سرعت بخشیدن به فعالیت امور ، با تفویض اختیار ترک تشریفات به شخص شهردار محترم ، جهت عقد قرارداد با سازمان های وابسته ، تا مبلغ یک صد و پنجاه میلیون تومان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

11- نامه شماره 5973-29/3/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/5/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و موافقت گردید که مبلغ -/000/960 هزار ریال در ردیف پروژه 3091009101 با عنوان دیون عمرانی ثبت و با شرکت بلند طبقه تسویه حساب گردد. لازم است دستور فرمایند
که سایر مسایل مربوط به اجرای بخش مورد نظر قرارداد تقاطع غیر هم سطح پل فجر ( پل چهارراه دانشگاه ) نیز با دقت رعایت شود.260

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.