مصوبه های شورا در نشست مورخ 17/5/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي
شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 17/5/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- نامه شماره 11976-24/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/5/89 شورای عمومی مطرح گردید. با هدف تشویق سرمایه گذاران به احداث پارکینگ طبقه ای در شهر کرمان و با توجه به پیشنهاد شهرداری موافقت شد : مالکینی که آمادگی داشته باشند در زمین با کاربری تجاری – مسکونی و یا پارکینگ ، پارکینگ طبقه ای احداث نمایند از تمام عوارض صدور پروانه پارکینگ معاف گردند و همچنین در صورت درخواست متقاضی ، با الزام به رعایت ضوابط شهرسازی ، 20% از جمع زیربنا در طبقه های مورد تقاضا ، پروانة ساخت تجاری با 50% قیمت ، صادر گردد.

2- نامه شماره 8967-31/3/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و موافقت شد که 9 قطعه ، قطعه زمین های شماره 25 ، 26 و 33 الی 39 از اراضی محمدآباد واقع در پشت اداره راهنمایی و رانندگی از نقشه تفکیکی شماره 11277/2/88-21/7/88 ، به مساحت جمعی 2093 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/350/2 ریال به سازمان عمران شهرداری واگذار تا بستانکاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از آن سازمان به میزان -/579/613/330/2 ریال تسویه گردد. امّا ضمناً لازم است که پیمانکار از محل سپرده و تضمین ها نسبت به رفع معایب موجود اقدام نماید.

3- برحسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 16/5/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 848-29/4/89 ، شهروند محترم ، آقای یدالله نجیب زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با استناد به مفاد توافقنامه مورخ 29/4/84 ، که مشارالیه و شهردار محترم وقت امضا کرده اند ، موافقت شد که ضمن مساعدت لازم ، قطعه زمین موردنظر با قیمت همان زمان محاسبه و پروانه ساختمان نیز با قیمت همان زمان محاسبه و تهاتر گردد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 16/5/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 5587/820-31/3/89 رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در حل مشکل ، شهروند محترم ، آقای محمدرضا مراسمی با رعایت مقررات اقدام شود و در صورت وجود مانع دلایل آن به این شورا گزارش شود.

5- نامه شماره 9413-14/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با کلیت پیشنهاد ، به منظور مشارکت آن شهرداری با سرمایه گذار بخش خصوصی با هدف بهسازی و بهره برداری مجموعة رستوران و چایخانة جنگل قائم موافقت شد. لازم است میزان سرمایه گذاری و تعداد سال بهره برداری در تفاهم نامه مشخص و کامل قرارداد به این شورا ارسال گردد.

6- برحسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 16/5/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 7131/820-27/4/89 رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت مساعدت به شهروند محترم ، آقای حجت دولت آبادی تکابی ، موافقت می شود که 20/2 متر تعریض ملک موردنظر ایشان ، دارای پروانه ساختمان شماره 23518-29/11/87 ، با اخذ تعهد در زمان ضرورت اجرای طرح ، رفع مشکل گردد.

7- برحسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 16/5/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 790-23/4/89 ، شهروند محترم ، آقای غلامحسین محمود مولایی ،به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از بررسی ، در صورتی که نامبرده از بابت تعریض ملک واقع در خیابان استقلال ، روبروی بیمارستان سیدالشهدا ، عوض دریافت نکرده است ، خواسته ایشان بر اساس ضوابط بررسی و اقدام لازم انجام گیرد.

8- برحسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 16/5/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 732-12/4/89 ، شهروند محترم ، آقای عباس زین الدینی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به اختلاف ارتفاع ایجاد شدة ساختمان مورد نظر نامبرده که در حد یک متر افزایش نسبت به حد مجاز تراکم احداث گردیده ، این شورا ضمن موافقت با پذیرش این اختلاف ، مقرر می دارد که در موارد مشابه نیز چنانچه ارتفاع نهایی زیرزمین از سطح معبر از 5/1 متر تجاوز ننماید تخلف محسوب نشود و مانع از انجام اقدامات بعدی نگردد.

9- نامه شماره 13652-6/5/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجرای طرح پیرامون قلاع تاریخی دختر و اردشیر قطعه زمین شماره 100 ، به شماره ثبتی 9009 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان ، واقع در شهرک قائم به مساحت 176 مترمربع ، متعلق به ، شهروند محترم ، آقای مجتبی باقرپور ، به ارزش کارشناسی -/000/200/123 ریال در مسیر اجرای طرح مزبور قرار
می گیرد ، با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافقنامه شماره 422-22/4/89 و با استناد به مجوز صادره شماره 913-26/4/86 این شورا و معرفی نامه شماره 19274/820-7/10/87 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان تدوین شده است ، به منظور تملک قطعی و رسمی ملک موصوف به ازای واگذاری قطعه زمین شماره 201 از قطعات تفکیکی شماره 15919/3-29/9/88 از اراضی واقع در مجاور ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و ضلع غربی شهرک خواجو به مساحت 77/233 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/770/233 ریال به نامبرده موافقت
می گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش قطعه زمین مسيري و قطعه زمين عوض ، آقای مجتبی باقرپور موظف است مبلغ -/000/570/110 ريال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نماید.

10- نامه شماره 12360-28/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 كميسيون
بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 3607/2/89-8/3/89 منطقه دو و سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمان به منظور تأمین ماشین آلات سنگین مورد نیاز شهرداری منطقه موافقت گردید.

11- نامه شماره 14673-11/5/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح و در جهت اجرای مصوبه شماره 1513-29/7/86 این شورا ، با پیشنهاد شهرداری جهت واگذاری قطعه زمین شماره 1 از نقشه تفکیکی شماره 5474/4-3/10/88 ، واقع در بلوک 2 شهرک صنعتی به مساحت 160 مترمربع به ، شهروند محترم ، آقای محمدابراهیم ملکی موافقت
می گردد.

12- نامه شماره 12366-28/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 كميسيون
بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 4276/2/89-17/3/89 منطقه دو و سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان به منظور طراحی و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار موافقت گردید.

13- نامه شماره 12369-28/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 كميسيون
بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 3608/2/89-8/3/89 منطقه دو و سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمان به منظور حمل و نظارت بر جمع آوری زباله های محدوده منطقه دو موافقت گردید.

14- نامه شماره 12364-28/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 كميسيون
بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 4245/2/89-17/3/89 منطقه دو و سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان به منظور تکمیل کاشت فضای سبز جاده تهران موافقت گردید.

15- نامه شماره 14298-9/5/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 كميسيون
بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 3742/3-10/3/89 منطقه سه و سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمان به منظور تأمین ماشین آلات سبک اداری مورد نیاز منطقه موافقت گردید.

16- نامه شماره 14309-9/5/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 4830/3-25/3/89 منطقه سه و سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمان به منظور جمع آوری نخاله های ساختمانی و اجاره تانکر
آب رسانی موافقت گردید.

17- نامه شماره 12365-28/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 كميسيون
بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 3747/2/89-10/3/89 منطقه دو و سازمان عمران شهرداری کرمان به منظور زیرسازی و آسفالت معابر و کوچه های محدوده منطقه دو موافقت گردید.

18- نامه شماره 12361-28/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 كميسيون
بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 1875/2/89-12/2/89 منطقه دو و سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری کرمان به منظور دفن زباله های جمع آوری شده در محدوده منطقه دو موافقت گردید.

19- نامه شماره 14310-9/5/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 كميسيون
بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 3741/3-10/3/89 منطقه سه و سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمان به منظور حمل و جمع آوری زباله های محدوده منطقه و تهیه ماشین آلات عمرانی آسفالت جهت لکه گیری موافقت گردید.

20- نامه شماره 4482-29/3/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با توجه به روال قبل و باتوجه به این که عرض گذر خیابان فارابی ، حد فاصل جاده تهران و بلوار جمهوری اسلامی ، از ابتدای احداث همین عرض بوده و در طرح تفصیلی نیز همان آمده است و مالک اولیه ، شهروند محترم ، آقای مجیدی نیز قبلاً از شهرداری وجه یا امتیازی از بابت عقب نشینی دریافت نکرده است ، لذا مقدار عقب نشینی متعلق به ایشان بوده و شایسته است که رایگان به ایشان برگردد و جزو سند ایشان محسوب شود.

21- نامه شماره 11718-22/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 5912-8/3/89 معاون خدمات شهری و سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمان به منظور اجاره خودرو شامل : ده دستگاه جهت انجام امور خدماتی و حمل گوشت ، یک دستگاه وانت پیکان ، یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه تراکتور کشنده فیات موافقت گردید.

22- نامه شماره 11376-16/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با توجه به توضیحات مندرج در نامه ، موافقت شد که سقف مبلغ در
اختیار شهردار محترم کرمان جهت عقد قرارداد از طریق ترک تشریفات مناقصه ، موضوع مجوز صادره شماره 57-24/1/89 ، از سیصد میلیون ریال به مبلغ یک صد و پنجاه میلیون تومان افزایش یابد.

23- نامه شماره 8975-7/4/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. در اجرای طرح تفصیلی شهر
کرمان ، با توجه به این که ششدانگ ملک مسکونی ، دارای سند اجاره اوقاف به شماره 4484-23/8/88 ، به نام ، شهروند محترم ، آقای قاسم طهماسبی کوه بنانی واقع در خیابان مهدیه انتهای کوچه شماره 54 ، به مساحت 226 مترمربع با 80/195 مترمربع بنای مسکونی و سایر متعلقات ، از جمله انشعابات آب ، برق ، گاز و تلفن ، مجموعاً به ارزش کارشناسی -/000/460/654 ريال ، در مسیر اجری طرح معبر و فضای سبز قرار گرفته است ، این شورا ، بر اساس مفاد توافقنامه شماره 8211-26/3/89 ، با پیشنهاد تملک ملک مزبور به ازای واگذاری قطعه زمین شماره 27 از نقشه تفکیکی شماره 1/ص/1271/88-12/3/88 ، واقع در کوچه شماره 25 خیابان سده ، به ارزش
-/600/297/302 ریال و پرداخت مبلغ -/400/162/352 ریال ، ما به التفاوت به نامبرده با رعایت مقررات و ضوابط مربوط موافقت دارد.

24- نامه شماره 13653-6/5/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجرای طرح پیرامون قلاع تاریخی دختر و اردشیر قطعه زمین شماره 141 مکرر ، به شماره ثبتی 9050 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان ، واقع در شهرک قائم به مساحت 200 مترمربع ، متعلق به ، شهروند محترم ، جانباز آقای محمود اسدی خانوکی ، در مسیر اجرای طرح مزبور قرار می گیرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافقنامه شماره 440-26/4/89 و با استناد به مجوز صادره شماره 913-26/4/86 این شورا و معرفی نامه شماره 18726-30/9/87 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان تدوین شده است ، به منظور تملک قطعی و رسمی ملک موصوف به ازای واگذاری قطعه زمین شماره 131 از قطعات تفکیکی شماره 15919/3-29/9/88 از اراضی واقع در مجاور ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و ضلع غربی شهرک خواجو به مساحت 216 مترمربع به نامبرده به صورت تهاتر و با رعایت ضوابط مربوط موافقت می گردد.

25- نامه شماره 14299-9/5/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با توجه به این که فاز اول پروژة تکمیل ایستگاه آتش نشانی سیدی با اعتبار دولتی احداث گردیده است ، لذا با ادامة کار به صورت ترک تشریفات مناقصه با شرکت منارسازان کرمان به نحوی که در نامه قید گردیده ، موافقت گردید.

26- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 16/5/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 894-6/5/89 ، شهروند محترم ، آقای مهدی ایرانمنش ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که نامبرده ، بر اساس مکاتبه سابق سازمان مسکن و شهرسازی ، به آن سازمان مراجعه و در صورت تجدید نظر و لغو نظریه ای که دربارة مالکیت ایشان داشته است ، مراحل بعدی جهت صدور پروانه ساختمان انجام گیرد.

27- نامه شماره 8915-30/3/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و در جهت تسریع فعالیت های فرهنگی فرهنگسرا و خانه های فرهنگ ، با پیشنهاد شهرداری به منظور واریز مبلغ -/000/600 هزار ریال به حساب فرهنگسرای شهرداری ، از طریق کسر مبلغ از ردیف 416610-100 و افزودن آن به اعتبار ردیف 416609-100 موافقت
گردید. ضمناً با پیشنهاد پرداخت هزینه ها از طریق فرهنگسرا موافقت شد.

28- نامه شماره 12358-28/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با تغییر ذیل در بودجه مصوب مناطق چهارگانة شهرداری موافقت شد. ضمناً لازم است که این تغییر در متمم بودجه پایدار گردد.

                                                                                                  « ارقام به هزار ریال »

 

درآمد

هزینه

عنوان

واحد

ردیف درآمدی

شرح

مبلغ

اضافه شده

ردیف

هزینه

شرح

مبلغ

اضافه شده

شهرداری منطقه 1

0102002

عوارض بر پروانه های ساختمانی

-/000/000/2

3010209201

تملک املاک مسیری

-/000/000/2

شهرداری منطقه 2

0102002

عوارض بر پروانه های ساختمانی

-/000/000/2

3010209301

تملک املاک مسیری

-/000/000/2

شهرداری منطقه 3

0102002

عوارض بر پروانه های ساختمانی

-/000/000/2

3010209401

تملک املاک مسیری

-/000/000/2

شهرداری منطقه 4

0102002

عوارض بر پروانه های ساختمانی

-/000/000/1

3010209501

تملک املاک مسیری

-/000/000/1

جمع

-/000/000/7

جمع

-/000/000/7

 

29- نامه شماره 8838-7/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و موافقت شد که مبلغ -/000/400/1 هزار ریال ، جهت عوارض پایانکار و جریمه ساختمان مجتمع رفاهی مشهد ، از محل اعتبار ردیف 0102002 با عنوان عوارض بر پروانه
ساختمانی ، به ردیف 3080109101 با عنوان تکمیل ، تجهیز و نگهداری متل مشهد افزوده و در متمم بودجه سال جاری پایدار شود.

30- نامه شماره 7603-27/3/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/5/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با توجه به اختصاص 20% تخفیف به انبوه سازان محدودة بافت قدیم شهر ، با برگشت مبلغ -/500/583/55 ریال به حساب آقای عباس ملکی با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.259

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *