مصوبه هاي شورا در نشست مورخ 27/4/89 شوراي عمومي

   با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 27/4/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1– نامه شماره 11719-22/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/4/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 10034-9/4/89 معاونت فنی و عمرانی و سازمان عمران شهرداری کرمان به منظور پیاده رو سازی موافقت گردید.

2- نامه شماره 10095-16/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/4/89 کمیسیون فنی و مهندسی با حضور آقای مهندس سیف الهی ، شهردار محترم کرمان ، مطرح شد و به شهرداری اعلام گردد که به تقاضا نامه ، شهروند محترم ، آقای علی زنگی آبادی جهت حل مشکل ، مجدداً رسیدگی گردد.

3- نامه شماره 6275-13/3/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/4/89 كميسيون فنی و مهندسی مطرح و با اجرای صورتجلسه مورخ 26/12/88 کمیسیون ماده پنج با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

4- نامه شماره 10410-12/4/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ششدانگ پلاك ثبتي شماره 3494 اصلي بخش دو كرمان متعلق به ورثه مرحوم اکبر جامی ، واقع در خیابان 17 شهریور ، به مساحت 1154 مترمربع با 501 مترمربع بنای گنبدی و 5/38 مترمربع ساختمان تیرآهنی و 5/78 مترمربع تیرآهنی تجاری ، با احتساب 15% حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش كارشناسي -/000/000/793/2 ريال ، در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافقنامه شماره 373-7/4/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك موصوف به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 و 301 با کاربری مسکونی ، هر یک به مساحت 250 مترمربع و قطعه زمین شماره 16 با کاربری تجاری ، به مساحت جمعی 1548 مترمربع ، از قطعه زمين هاي نقشه تفکیکی شماره 8904/3-30/6/88 واقع در ضلع شرقي پارك شهيد باهنر از پلاك ثبتي 2968 اصلي بخش سه كرمان ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/793/2 ریال به مشارالیهم یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط موافقت گردید.

5- نامه شماره 11375-16/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/4/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 4/م ص/89/1417-16/3/89 منطقه چهار و سازمان عمران شهرداری کرمان به منظور خرید جدول موافقت گردید.

6- نامه شماره 11378-16/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/4/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 4/م ص/89/1421-16/3/89 منطقه چهار و سازمان عمران شهرداری کرمان به منظور پیاده روسازی موافقت گردید.

7- نامه شماره 11720-22/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/4/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 10033-9/4/89 معاونت فنی و عمرانی و سازمان عمران شهرداری کرمان به منظور زیرسازی و آسفالت معابر موافقت گردید.

8- نامه شماره 11721-22/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/4/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 10037-9/4/89  معاونت فنی و عمرانی و سازمان عمران شهرداری کرمان به منظور اجرای اصلاح هندسی معابر و تقاطع ها موافقت گردید.

9- نامه شماره 10438-13/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/4/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. نظر به این که مفاد صورتجلسه شماره 1897/89/ص-31/3/89 که شهرداری کرمان با شرکت آب و فاضلاب امضا کرده است مربوط به حساب های فی ما بین تا پایان سال مالی 1388 است ، لذا موافقت شد که ثبت آن ها در درآمدها و هزینه های سال جاری انجام شود.

10- نامه شماره 9619-7/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/4/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 3571/2/89-8/3/89 منطقه دو و سازمان عمران شهرداری کرمان به منظور خرید آسفالت و قیر MC     ، مصالح مورد نیاز زیرسازی معابر و … موافقت گردید.

11- نامه شماره 10407-12/4/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير دو دانگ پلاك ثبتي شماره 5 فرعی از 3500 اصلي بخش دو كرمان متعلق به شرکت آب منطقه ای کرمان واقع در خیابان شهدای پیرانشهر ، به مساحت 6/192 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/120/399 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافقنامه شماره 367-10/4/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك موصوف به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 203 به مساحت 250 مترمربع ، از قطعه زمين هاي تفکیکی واقع در ضلع شرقي پارك شهيد باهنر از پلاك ثبتي 2968 اصلي بخش سه كرمان ، به ارزش کارشناسی -/000/000/325 ریال به شرکت آب منطقه ای کرمان با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/120/74 ريال در وجه شرکت آب منطقه ای کرمان پرداخت نمايد.

12- نامه شماره 10409-12/4/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجرای طرح پیرامون قلاع تاریخی دختر و اردشیر قطعه زمین شماره 43 ، به شماره ثبتی 8952 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان ، واقع در شهرک قائم به مساحت 176 مترمربع ، متعلق به ، شهروند محترم ، جانباز آقای محمدرضا کفشگر ، در مسیر اجرای طرح مزبور قرار می گیرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافقنامه شماره 1639/س/ق-23/10/88 و با استناد به مجوز صادره شماره 913-26/4/86 این شورا و معرفی نامه شماره 20430-25/10/87 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان تدوین شده است ، به منظور تملک قطعی و رسمی ملک موصوف به ازای واگذاری قطعه زمین شماره 147 از قطعات تفکیکی شماره 15919/3-29/9/88 از اراضی واقع در مجاور ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و ضلع غربی شهرک خواجو به مساحت 200 مترمربع به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان به صورت تهاتر و با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

13- نامه شماره 10408-12/4/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ششدانگ پلاك ثبتي شماره 13 فرعی از 3482 اصلي بخش دو كرمان متعلق به ، شهروندان محترم ، خانم ها : شهین و اشرف میرحبیبی ، واقع در خیابان 17 شهریور ، به مساحت 446 مترمربع با 189 مترمربع ساختمان تیرآهنی و 33 مترمربع اسکلت فلزی و 34 مترمربع شیروانی و 50/150 مترمربع اسکلت فلزی تجاری ، با احتساب حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش كارشناسي -/500/362/110/2 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافقنامه شماره 368-6/4/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك موصوف به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 200 ، 87 ، 47 ، 28 و 27 به مساحت جمعی 1164 مترمربع ، از قطعه زمين هاي تفکیکی واقع در ضلع شرقي پارك شهيد باهنر از پلاك ثبتي 2968 اصلي بخش سه كرمان ، به ارزش کارشناسی
-/000/161/813/1 ریال به نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/500/201/297 ريال در وجه خانم ها ، شهین و اشرف میرحبیبی پرداخت نمايد.

14-  بر حسب مذاكرات انجام يافته در نشست مورخ 26/4/89 كميسيون فنی و مهندسی ، نامه شماره 787-22/4/89 ، شهروند محترم ، خانم اقدس خانی زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت حل مشکل این شهروند محترم ، لطفاً دستور فرمایید که با اخذ تعهد اجرای یک متر پخ در گوشه شمال شرقی قطعه 375 واقع در شهرک بداق آباد ، اقدام ثانوی بر اساس تقاضای نامبرده این شهروند و با رعایت ضوابط مربوط انجام گیرد.

15- نامه شماره 11717-22/4/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/4/89 كميسيون
بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 5715-6/3/89 معاونت خدمات شهری و سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری کرمان به منظور دفن زباله های جمع آوری شده در محدوده منطقه چهار شهرداری موافقت گردید.

16- با توجه به نامه شماره 346-8/3/89 و بر حسب مذاكرات انجام يافته در نشست مورخ 26/4/89 كميسيون فنی و مهندسی ، نامه شماره 677-7/4/89 ، شهروند محترم ، آقای محمدحسین گلچین ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از بررسی لازم ، به هر نحو  ممکن که اقتضای منافع شهرداری و نامبرده است ، در رفع مشکل چند سالة نامبرده اقدام گردد.

17- با توجه به نامه شماره 747-15/4/89 ، شهروند محترم ، آقای باقر جمالی زاده و با توجه به کثرت چنین درخواست هایی که نیازمند ساخت و ساز و تفکیک زمین به قطعه زمین های
کوچک ترند ، بر حسب مذاکرات انجام يافته در نشست مورخ 26/4/89 كميسيون فنی و مهندسی و به منظور توسیع ساخت و ساز و تشویق شهروندان محترم به سکونت در محدودة شهر کرمان و ممانعت از حاشیه نشینی ، موافقت گردید که حد نصاب تفکیک به یکصد و پنجاه مترمربع مساحت ، با حداقل عرض 6 متر در هر قطعه تقلیل یابد.

18- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/4/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 738-14/4/89 تعدادی از ساکنان کوچه بن بست 36 ابوذر جنوبی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که به مشکل این شهروندان محترم ، در خصوص مسدود کردن کوچه رسیدگی شود و در صورت وجود تخلف ، پرونده جهت اخذ تصمیم به کمیسیون ماده صد ارسال گردد.

19- بر حسب مذاکراتی که با حضور آقای مهندس کردی ، معاون محترم خدمات شهری ، در نشست مورخ 26/4/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، انجام شد. نامه شماره 606-25/3/89 ، شهروند محترم ، آقای حمید شارقی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در حل مشکل نامبرده به نحو مقتضی اقدام گردد.

20-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/4/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 3140/12-14/4/89 سرپرست محترم فرمانداری شهرستان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص بندهای مربوط به شهرداری ، پیگیری و همکاری لازم با ستاد رفع سد معبر شهرستان به عمل آید و از نتیجه هر گونه اقدام نیز این شورا مطلع گردد.

21- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/4/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 798-24/4/89 ، شهروندان محترم ، آقای احمد عبداللهی و خانم فاطمه عبداللهی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت حل مشکل نامبردگان ، تخریب
باریک سازی با توجه به موارد مشابه دیگر به اخذ تعهد موکول گردد و سپس اقدام ثانوی بر مبنای تقاضای نامبردگان انجام گیرد.

22- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/4/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه  شماره 764-16/4/89 تعدادی از ساکنان کوچه ابراهیمی واقع در سرآسیاب ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقلیل عرض کوچه بررسی گردد و اقدام لازم بر اساس ضوابط انجام گیرد.

23-  بر حسب مذاكرات انجام يافته در نشست مورخ 26/4/89 كميسيون فنی و مهندسی ، نامه شماره 788-22/4/89 ، شهروند محترم ، آقای داود حاج علی زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت حل مشکل این شهروند محترم ، با اخذ تعهد تخریب راه پله های ملک واقع در کوچه شماره 42 خیابان حکیم ، اقدام ثانوی بر اساس تقاضای این شهروند و با رعایت ضوابط مربوط انجام گیرد.

24- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/4/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 647-30/3/89 ، شهروند محترم ، آقای ابوذر سنجری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت مساعدت به زوج های جوان ، با تمدید مصوبه شماره 867-22/4/87 این شورا و اجرای آن تا پایان سال جاری موافقت می شود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.