آيين نامه داخلي شورا

آيين نامه داخلي شورا

(هئيت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 910 /ش/4/الف مورخ 13/3/1383شوراي عالي استانها و به استناد ماده(75) اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران      مصوب 1382 آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر را به شرح زير تصويب نمود🙂

ماده 1- اولين جلسه هردوره  شوراي اسلامي شهر ،كه در اين آيين نامه شورا ناميده مي‌شود ، بعد از قطعي شدن نتايج انتخابات، در تاريخ نهم ارديبهشت ماه به دعوت فرماندار يا سرپرست فرمانداري و با حضور دعوت کننده يا نماينده وي تشکيل و با حضور دو سوم اعضا رسميت ميابد.

ماده 2در اولين جلسه شورا مسن ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان رييس سني و دونفر از جوان ترين اعضاي حاضر به سمت منشي تعين مي‌شوند و در جايگاه هيأت رئيسه قرار مي‌گيرند .

ماده3وظايف هيات رئيسه سني  اداره اولين جلسه اعم از انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات هيات رئيسه دائم شورا مي باشد.

تبصره      مراسم تحليف براساس دستورالعملي که به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد ، انجام مي شود .

ماده 4اعضاي شورا در اولين جلسه خود از بين اعضاي شورا، هيأت رئيسه شورا شامل رئيس, نايب رئيس و حداقل يک منشي و همچنين يک نفر را به عنوان سخنگو براي مدت دوسال و نماينده يا نمايندگان شورا در شوراي اسلامي شهرستان را تا پايان همان دوره انتخاب مي نمايند .

تبصره-رئيس شورا موظف است در صورت قطعيت يافتن خروج از شورا، مراتب را به فرمانداري ذيربط به طورکتبي گزارش دهد تا فرماندار از عضو علي البدل شورا با احتساب رأي وي براي شرکت در جلسات دعوت نمايد.

ماده 5 عضويت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست .هيچيك از اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود را به غير اعم از عضو يا غير عضو ندارد.

ماده 6 وظايف رئيس شورا به شرح زير است :

1- مسئوليت امور اداري و مالي شورا.

2- اداره جلسات شورا و برقراري نظم در جلسات.

3- دعوت از اشخاصي که حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد .

4- دعوت ازاعضا و تقسيم كار بين اعضا و کميسيونهاي شورا

5 – ابلاغ و نظارت بر پيگيري مصوبات شورا.

1-    معرفي نماينده و يا نمايندگان شورا كه از بين اعضاي شورا انتخاب مي‌شوند به مسؤولان اجرايي، نهادها و سازمانهاي دولتي در صورت درخواست آنها.

2-   امضاي احكام مسئول و اعضاي دبيرخانه و ساير كاركنان شورا براساس تشكيلات تفصيلي شورا.

3- ارسال نسخه اي از بودجه مصوب و هزينه شورا در پايان هر سال مالي به شوراهاي اسلامي شهرستان و استان مربوط و نيز انتشار آن جهت اطلاع عموم.

4- ابلاغ کتبي موارد اعتراض و ايراد اعضا که به صورت روشن به رئيس شورا تقديم شده است به عنوان تذکر به شهردار و دريافت پاسخ کتبي ياشفاهي شهردار درخصوص تذکر ابلاغي آن در جلسه شورا.

5-   امضاي كليه مكاتبات رسمي شورا.

6-  اعلام روز و ساعت تشكيل جلسه بعد، قبل ازختم هر جلسه.

ماده 7- نايب رئيس شورا در غياب رئيس شورا وظايف اورا انجام مي دهد و در مقابل شورا مسئول است .

ماده 8وظايف هيأت رئيسه و سخنگو  به موجب دستورالعملي تعيين مي‌شود كه به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد.

ماده 9 به منظور بررسي ، اصلاح و تكميل پيشنهادات و نيز تهيه طرحهاي لازم و انجام وظايف قانوني که شورا برعهده دارد, كميسيونها و كارگروههاي تخصصي تشكيل مي‌شود.

تبصرهتركيب ، چگونگي اداره ووظايف اين كميسيونها به تصويب شوراي عالي استانها مي‌رسد.

ماده 10- پيشنهادات واصل شده به کميسيون در صورتي که مرتبط با شهرداري باشد با حضور شهردار يا نماينده وي که بدون حق رأي  و براي اداي توضيحات در جلسات شرکت مي کند، رسيدگي خواهد شد .

ماده 11هر عضوشورا مي توانداز مقام خود استعفا دهد. پذيرش استعفا با تصويب اكثريت مطلق آراي حاضران در جلسه امکان پذير است .

ماده 12 عضو متقاضي استعفا بايد تقاضاي خود را با ذكر دلايل به رئيس تقديم نمايد و رئيس آن را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستور كار قرار دهد و در اين فاصله عضو متقاضي مي تواند در صورت تمايل اعلام انصراف نمايد.

ماده 13براي بررسي تقاضاي استعفا ابتدا تقاضا قرائت مي شود, سپس شخص متقاضي يا عضو ديگري به تعيين او حداكثر نيم ساعت دلايل استعفا را بيان مي نمايدو مخالف يا مخالفان نيز به همان مدت مي‌توانند صحبت كنند و پس از آن رأي گيري مي شود.

ماده 14 هرگاه تقاضاي استعفاي تعدادي ازاعضا به نحوي باشد كه مانع از رسميت جلسه گردد, قابل طرح در شورا نيست .

ماده 15 رئيس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعيت يافتن خروج عضوي از شورا به دلايلي نظير استعفا،فوت، جنون و سلب عضويت, مراتب را براي تعيين جانشين او به فرمانداري مربوط به طور كتبي اعلام نمايد.

ماده 16- غيبت از جلسات شورا با اطلاع رئيس شورا و از جلسات كميسيونها با اطلاع رئيس كميسيون مربوط امكان پذير است .

تبصره 1- تشخيص موجه بودن غيبت و تأخير و تعجيل درجلسات شورا برعهده شورا و در جلسات كميسيونها با تصويب كميسيون مي‌باشد و در هرصورت اعلان رسمي غيبت و تأخير با رئيس شورا خواهد بود.

تبصره2 – رسيدگي به موجه يا غيرموجه بودن تأخير در پايان همان جلسه و غيبت در اولين جلسه بعدي به عمل مي‌آيد وعضو غايب مي‌تواند در اين فاصله دلايل خودرا مبني بر موجه بودن غيبت به رئيس شورا ارايه دهد.

ماده 17در مواردي كه براساس قوانين و مقررات نماينده يا نمايندگاني از شورا به عنوان عضو ساير مجامع و شوراها انتخاب مي‌شوند, نماينده يا نمايندگان يادشده با تصويب شورا انتخاب و توسط رئيس شورا معرفي مي‌شوند.

تبصره – نمايندگان منتخب موظفند گزارش کار خود را در اولين جلسه به استحضار اعضا برسانند وبه صورت کتبي نيز به رئيس شورا ارايه نمايند.

ماده 18 دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيات رئيسه تهيه  شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرارگيرد.

تبصره1 – در صورت تعدد تقاضاها در يك زمان تشخيص اولويت با هيات رئيسه خواهدبود.

تبصره 2- با تصويب اکثريت مطلق اعضاي حاضر مي توان موضوع دستور جلسه را براي مدت معيني به تعويق انداخت يا مسکوت گذاشت .

ماده 19 درهرجلسه حداكثر سه نفر از اعضا كه تا(48) ساعت قبل از شروع جلسه رسمي تقاضاي نطق قبل از دستورنموده اند در حدود وظايف شورا  طبق فهرست تنظيمي حداكثر به مدت ده دقيقه براي هر نفر نطق قبل از دستور خواهند داشت .

تبصره 1در صورت تعدد متقاضيان با توجه به اولويت ثبت نام ناطقان قبل از دستور تعيين مي‌گردند.

تبصره 2هر عضوي كه حق نطق قبل از دستور را بيابد، مي تواند تمام يا قسمتي از وقت خود را به عضو ديگري واگذار كند.

ماده 20- رئيس شورا مي تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت حداکثر ده دقيقه درمورد مسايل مهم روز شوراها مطالبي راکه آگاهي اعضا از آن ضروري باشد، به اطلاع آنها برساند.

ماده 21- اعضاي شورا نسبت به موضوعاتي که طبق دستور در شورا مطرح مي شود, مي توانندقبل از جلسه به عنوان موافق يا مخالف ثبت نام نمايند. در صورتي که موافق يا مخالف ثبت نام نکرده باشد, اعضا در جلسه شورا مي توانند نوبت بگيرند و به ترتيب تقدم ثبت نام يا گرفتن نوبت نطق خواهندکرد. اگر هيچ موافقي وجودنداشته باشد, يک مخالف صحبت مي کند و اگر مخالفي وجودنداشت , تنها يک موافق مي تواند صحبت کند.

تبصره – در صورت صحبت خارج از موضوع, رئيس جلسه به آنها تذکر خواهد داد و درصورت دونوبت تذکر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.

ماده 22- تقاضاي کفايت مذاکرات تا افزايش مدت شور يا مسکوت ماندن يک پيشنهاد ،به پيشنهاد رئيس شورا يا حداقل سه نفر ازاعضا قابل رسيدگي است. يک مخالف و يک موافق هر کدام تا 5 دقيقه صحبت مي نمايند و سپس رأي گيري مي شود و تصميم اتخاذ شده بلافاصله توسط رئيس جلسه اجرا مي شود.

ماده 23- اخطار راجع به منافي بودن طرحها و پيشنهادها با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مقررات جاري و يا آيين نامه داخلي شورا براظهارات ديگر مقدم است .

ماده 24- در صورت توهين به اشخاص حقيقي و يا حقوقي، در همان جلسه يا در جلسه بعد، با تشخيص هيات رئيسه به آنهاتا 15 دقيقه اجازه نطق دردفاع از خود داده خواهد شد.

ماده 25- نحوه اداره جلسات, رأي گيري و بررسي پيشنهادهاي واصل شده براساس دستور العملي است که به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.