رئیس:

حسین چناریان

 

نایب رئیس:

سید محمد موسوی

 

منشی:

منصور ایرانمنش

 

سایر اعضای کمیسیون: 

فتح الله مویدی

علیرضا نادری

محمد امینی زاده

محمد رضا کمساری

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

شنبه ساعت 7 صبح

صورت جلسه کمیسیون بودجه

مصوبات کمیسیون بودجه