کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی

روز و ساعت تشکیل جلسات
هیئت رئیسه کمیسیون:

محمد رضا کمساری
رئیس کمیسیون

سید محمد صادق تقوی
نایب رئیس کمیسیون

منصور ایرانمنش
منشی کمیسیون

 
سایر اعضا کمیسیون: