کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی

روز و ساعت تشکیل جلسات
هیئت رئیسه کمیسیون:

محمد امین شمسی
رئیس کمیسیون

محمد رضا کمساری
نایب رئیس کمیسیون

منصور ایرانمنش
منشی کمیسیون

 
سایر اعضا کمیسیون: