کمیسیون بهره وری هوشمند‌سازی و شفافیت 

روز و ساعت تشکیل جلسات

یکشنبه ها ساعت 09:30 تا 11:30

هیئت رئیسه کمیسیون:

سید محمد صادق تقوی
رئیس کمیسیون

محمد امینی زاده
نایب رئیس کمیسیون

محمود بابایی
منشی کمیسیون

 
سایر اعضا کمیسیون: