کمیسیون بهره وری هوشمند‌سازی و شفافیت 

روز و ساعت تشکیل جلسات

یکشنبه ها ساعت 17:30 تا 19

هیئت رئیسه کمیسیون:

سید محمد صادق تقوی
رئیس کمیسیون

محمد امین شمسی
نایب رئیس کمیسیون

محمد رضا کمساری
منشی کمیسیون

 
سایر اعضا کمیسیون: