کمیسیون فرهنگی، اجتماعی

روز و ساعت تشکیل جلسات

شنبه ها ساعت 17:30 تا 19

هیئت رئیسه کمیسیون:

عشرت کردستانی
رئیس کمیسیون

محمود بابایی
نایب رئیس کمیسیون

محمد امینی زاده
منشی کمیسیون

 
سایر اعضا کمیسیون: