کمیسیون فرهنگی، اجتماعی

روز و ساعت تشکیل جلسات

شنبه ها ساعت 17:30 تا 19

هیئت رئیسه کمیسیون:

محمود بابایی
رئیس کمیسیون

عشرت کردستانی
نایب رئیس کمیسیون

سید محمد صادق تقوی
منشی کمیسیون

 
سایر اعضا کمیسیون: