کمیسیون فرهنگی، اجتماعی

هیئت رئیسه کمیسیون:

محمود بابایی
رئیس کمیسیون

عشرت کردستانی
نایب رئیس کمیسیون

محمد امین شمسی
منشی کمیسیون

 
سایر اعضا کمیسیون: