کمیسیون عمران، شهرسازی

روز و ساعت تشکیل جلسات

شنبه ها ساعت 15 تا 17

هیئت رئیسه کمیسیون:

منصور ایرانمنش
رئیس کمیسیون

محمد امین شمسی
نایب رئیس کمیسیون

سید محمد صادق تقوی
منشی کمیسیون

 
سایر اعضا کمیسیون: