کمیسیون عمران، شهرسازی

هیئت رئیسه کمیسیون:

منصور ایرانمنش
رئیس کمیسیون

محمد امین شمسی
نایب رئیس کمیسیون

سید محمد موسوی
منشی کمیسیون

 
سایر اعضا کمیسیون: