کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست

هیئت رئیسه کمیسیون:
روز و ساعت تشکیل جلسات

یکشنبه ها ساعت 15 تا 17

فتح الله مویدی
رئیس کمیسیون

سید محمد صادق تقوی
نایب رئیس کمیسیون

سید محمد موسوی
منشی کمیسیون

 
سایر اعضا کمیسیون: