کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست

هیئت رئیسه کمیسیون:
روز و ساعت تشکیل جلسات

یکشنبه ها ساعت 15:30 تا 17:30

فتح الله مویدی
رئیس کمیسیون

محمد رضا کمساری
نایب رئیس کمیسیون

محمد امین شمسی
منشی کمیسیون

 
سایر اعضا کمیسیون: