کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی

روز و ساعت تشکیل جلسات

یکشنبه ها ساعت 7 تا 9

هیئت رئیسه کمیسیون:

محمد امینی زاده
رئیس کمیسیون

فتح الله مویدی
نایب رئیس کمیسیون

سید محمد صادق تقوی
منشی کمیسیون

 
سایر اعضا کمیسیون: