کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری

روز و ساعت تشکیل جلسات

شنبه ها ساعت 7:30 تا 9:30

هیئت رئیسه کمیسیون:

حسین چناریان
رئیس کمیسیون

سید محمد موسوی
نایب رئیس کمیسیون

منصور ایرانمنش
منشی کمیسیون

 
سایر اعضا کمیسیون: