پیشنهاد شهروندی

شهروندان عزیز کرمانی می توانند با استفاده از فرم زیر با شورای اسلامی شهر کرمان در ارتباط باشند.