مصوبات و دستور کار شورای عمومی

روز و ساعت تشکیل جلسات

دوشنبه ها ساعت 7:30 تا 10

دستور کار جلسات
هیئت رئیسه شورا:

علیرضا نادری
رئیس شورا

محمد رضا کمساری
نایب رئیس شورا

محمد امینی زاده
منشی اول شورا

عشرت کردستانی
منشی دوم شورا

 
سایر اعضا شورا: