قانون اساسی و شوراها

قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375

 قانون تشكيلات، وظايف  و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب‌ شهرداران مصوب 1375اصلاحي 1382 

قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اصلاحی 1386 

آيين نامه داخلي شورا