زهرا ایرانمنش  سید مظفر داوری    محمد سام

 

عیسی سلاجقه  حسین شریعت کامران صنعتی

 

زهرا لری           علی مهاجری      فتح الله مؤیدی