هتل بین‌المللی پارس کرمان(★★★★★)

    هتل سنتی وکیل (۵ ستاره)(درحال احداث)

    هتل بام کرمان (ساخت در آینده)

    هتل جهانگردی(★★★★)

    هتل گواشیر(★★★)

    هتل اخوان(★★★)

    هتل امین(★★)

    هتل کرمان(★★)

    هتل ناز(★★)

    هتل هزار(★★)

    هتل صحرا(★)

    هتل آسمان(★)