آدرس: کرمان، خیابان سپه، شورای اسلامی شهر کرمان
کدپستی: 7613734769

تلفن: 32231482-034
دبیرخانه : 32231482-034 ، 32236324-034
دورنگار: 32236102-034
روابط عمومی: 32268743-034
امور مالی: 32266063-034

آدرس وب سایت: http://kermanshora.ir
رایانامه: info@kermanshora.ir