آثار باقیمانده از خندق ها ، برج ها ، و حصار های بلند اطراف شهر و کوچه های باریک و پرپیچ و خم ، با طاق های زیاد و دیوارهای بلند و دروازه های متعدد ، از ناامنی آن دوران حکایت دارد.
کرمان را در گذشته به دلیل داشتن دروازه های شش گانه، شهر شش دروازه می‌نامیده‌اند ، این دروازه‌ها عبارتند از :
1-دروازه مسجد ، همجوار مسجد جامع
2- دروازه رق آباد (ریگ آباد محل فعلی مسجد قائم در خیابان مطهری) در جوار مزارعه ای به همین نام در جنوب شهر
3- دروازه ارگ در شمال شهر (در چهارراه بیمارستان شهید باهنر یکی از برج های این دروازه هنوز باقی و بازسازی شده است)
4- دروازه سلطانی یا دروازه دولت در غرب
5- دروازه گبری محل زندگی زردشتیان درشمال شهر
6- دروازه ناصری در مشرق محله شهر