محمد امینی زاده

تاریخ تولد: ١٣٦١/١٠/٠١
مدرک تحصیلی:دکتری
رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی
سمت خاص: رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی

منصور ایرانمنش

تاریخ تولد: ١٣٥١/٠٣/٢٧
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: برنامه ریزی شهری
سمت خاص: رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی

محمود بابایی

تاریخ تولد: ١٣٦١/٠١/٠٩
مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: علوم سیاسی
سمت خاص: نایب رئیس شورا

سید محمد صادق تقوی

تاریخ تولد: ١٣٧٢/٠٦/١٢
مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: دندانپزشکی
سمت خاص: منشی شورا

حسین چناریان

تاریخ تولد: ١٣٣٨/٠١/٠٢
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی
سمت خاص: رئیس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری

محمد امین شمسی

تاریخ تولد: ١٣٧١/٠٤/٠٣٢
مدرک تحصیلی:  لیسانس
رشته تحصیلی: عمران
سمت خاص: منشی شورا

عشرت کردستانی

تاریخ تولد: ١٣٦٢/١٠/١٢
مدرک تحصیلی:  فوق لیسانس
رشته تحصیلی: تربیت بدنی – حوزی سطح 3
سمت خاص: رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

محمد رضا کمساری بنانی

تاریخ تولد: ١٣٦٧/٠٣/٣٠
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی
سمت خاص: سخنگوی شورا، رئیس کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری

سید محمد موسوی

تاریخ تولد: ١٣٤٩/٠١/٠٨
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حمل و نقل و ترافیک
سمت خاص: رئیس کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره وری

فتح الله مویدی

تاریخ تولد:١٣٣٠/٠٨/٠٢
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: حقوق ثبتی
سمت خاص: رئیس کمیسیون خدمات شهری بهداشت و محیط زیست

علیرضا نادری

تاریخ تولد: ١٣٣٥/٠١/٢٤
مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی
سمت خاص: رئیس شورا