مصوبات جلسه 97/9/11

- نامه شماره 166839-10/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهادهای مطرح در بندهای یک و دو نامة شهرداری موافقت شد. توضیح اینکه پیشنهاد شهرداری این است که در مورد خدمات نظارتی سه تقاطع باقی مانده ( شهدای خلبان ، شهیدالله دادی ، شهید بادپا ) تا اتمام عملیات اجرایی آنها بر اساس مفاد قرارداد و نامه شماره 2110-27/8/95 این شورا ادامه یابد و در خصوص بند دو نامه نیز شهرداری کرمان متقاضی است که در جهت خدمات نظارتی تقاطع های آزادی و سربازان گمنام امام زمان (عج) با توجه به سابقة کارها ، دو قرارداد به صورت ترک تشریفات تا سقف اختیارات شورای محترم با مشاور منعقد گردد و حق الزحمه نظارتی مشاور با توجه به تعداد نیروهای نظارتی مورد تأیید کارفرما از زمان شروع خدمات در قالب قراردادهای جدید مطابق با قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی با قابلیت کاهش و یا افزایش مبلغ قرارداد تا سقف 25% پرداخت گردد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

2- نامه شماره 167101-10/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به این که دو قطعه پلاک های شماره 1586 و 1978 بخش یک کرمان در محدودة طرح محور حد فاصل خیابان شهید فتحعلیشاهی و خیابان شهید دکتر چمران قرار دارد و آن شهرداری در صدد است پلاک های مزبور را به شرکت دولتی بازآفرینی شهری ایران زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی پس از ارزیابی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در قبال دریافت اسناد خزانه واگذار نماید ، بر اساس مباحث مطرح در شورای عمومی مورخ 11/9/97 ، با اقدام لازم در این مورد ، پس از اخذ قیمت کارشناسانة املاک و در قبال دریافت اسناد خزانه و با رعایت کلیة ضوابط و مقررات مربوط موافقت می گردد. تصویر نامه شهرداری پیوست
می باشد.

3- نامه شماره 164461-7/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص کسر مبلغ -/000/500/3 هزار ریال ( سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ) از ردیف پروژه 3050102102 با عنوان نگهداری پارک ها و فضاهای سبز موجود سطح شهر و اضافه کرد به ردیف پروژه 3050202101 با عنوان تکمیل و تجهیز تأسیسات پردازش و بازیافت پسماندهای عادی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 160487-30/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید ،  نظر به اینکه قطعه زمین شماره 242 از نقشه تفکیکی شماره 19085/2-27/10/89 ، به مساحت 46/354 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/032/261/3 ریال ( سه میلیارد و دویست و شصت و یک میلیون و سی و دو هزار ریال ) ، به شهروند محترم ، آقای عباس صادقی گوغری در بلوار جمهوری اسلامی خیابان کمیل واگذار گردیده است و اکنون مشخص گردیده است که قطعه زمین مذکور در حریم راه آهن قرار دارد ، در جهت جبران این خسارت ، بر مبنای توافقنامه شماره 148750-12/8/97 با واگذاری قطعه زمین شماره یک با کاربری مسکونی از نقشه تفکیکی اصلاحیه شماره 126371/2-26/7/96 در همان محدوده ، به مساحت 19/349 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/900/491/3 ریال ( سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون و نهصد هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. آقای عباس صادقی گوغری مبلغ -/000/868/230 ریال ( دویست و سی میلیون و هشتصد و شصت و هشت هزار ریال )  ما به التفاوت دو قطعه عوض و معوض را به صورت نقد به حساب سازمان اموال و املاک شهرداری واریز نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 157293-27/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه ملک شهروند محترم ، آقای علیرضا اسدی دارای سند ثبتی شماره 57 فرعی از 16 اصلی بخش 4 کرمان در بلوار صبا ، کوچه شماره 12 ، به مساحت 250 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/000/3 ریال ( سه میلیارد ریال ) بر اساس طرح تفصیلی شهر کرمان در مسیر اجرای طرح امتداد بلوار صادقیه مستهلک می گردد ، با استناد به ماده 10 قانون مدنی و بر مبنای مفاد توافقنامه شماره 137012-25/7/97 ، به ازای آزادسازی و انتقال قطعی ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره 8 از نقشه تفکیکی شماره 34682/2/97-29/2/97 در تقاطع خیابان 24 آذر و امتداد بلوار نصر به ارزش
-/000/000/100/3 ریال ( سه میلیارد و صد میلیون ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. آقای علیرضا اسدی می بایست ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین معوض به میزان -/000/000/100 ریال ( یکصد میلیون ریال ) را با رعایت ضوابط مربوط به حساب شهرداری واریز نماید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

6- نامه شماره 157288-27/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، 89/63 مترمربع از عرصة ملک خانم فاطمه فرحبخش دارای سند ثبتی شماره 3388 اصلی بخش دو کرمان در خیابان هفده شهریور ، کوچه شماره 14 ، به ارزش کارشناسی -/000/360/533/1 ریال ( یک میلیارد و پانصد و سی و سه میلیون و سیصد و شصت هزار ریال ) بر اساس طرح تفصیلی شهر کرمان در مسیر اجرای طرح خیابان مزبور مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد توافقنامة اصلاحی شماره 142995-3/8/97 ، به ازای آزادسازی و انتقال قطعی مساحت مسیری به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره 51 از نقشه تفکیکی شماره 172100-7/11/94 به مساحت 25/157 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/550/226/1 ریال ( یک میلیارد و دویست و بیست و شش میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال ) به مشارالیها با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. همچنین مبلغ -/000/739/575 ریال ( پانصد و هفتاد و پنج میلیون و هفتصد و سی و نه هزار ریال ) از میزان طلب ایشان به عوارض پروانه ساختمان در باقی ماندة ملک مزبور تخصیص یابد و خانم فاطمه فرحبخش مبلغ ما به التفاوت را به میزان -/000/929/268 ریال ( دویست و شصت و هشت میلیون و نهصد و بیست و نه هزار ریال ) در وجه شهرداری پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 160429-30/8/97 با توجه به نیاز شهرداری کرمان در تغییرات بودجه شهرداری کرمان مطرح گردید و با تغییر پیشنهادی در بودجه سال جاری و هزینه کرد آن موافقت شد. همچنین اعلام شد که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان و موافقتنامة این شورا ( همراه با جدول ) پیوست می باشد.

8- نامه شماره 133363-24/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به شرایط جسمی شهروند محترم ، آقای محمد اکبر زاده ، جانباز عزیز 50% ، با کسر 20% اجاره بهای دکة موردنظر در نزدیکی زندان در سال جاری موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان و سوابق آن پیوست می باشد.

 

9- نامه شماره 149718-14/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم مهدیه گستری مقدم در خیابان دستغیب ، نبش کوچه شماره 52 ، به مساحت 26/16 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/900/243 ریال ( دویست و چهل و سه میلیون و نهصد هزار ریال )  ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکان مجاور که از معبر مورد واگذاری انتفاع نداشته باشند ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان ضمیمه می باشد.

10- نامه شماره 149713-14/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز حق انتفاع لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقایان : عباس و امیر غضنفری در بلوار کشاورز ، کوچه شماره 2 ، شرقی 6 ، به مساحت 20 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/360 ریال ( سیصد و شصت میلیون ریال ) ، به نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکان مجاور که از معبر مورد واگذاری انتفاع نداشته باشند ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 153192-21/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز حق انتفاع قسمت وقف و ملکی لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمد حسین نکویی در بلوار جمهوری ، کوچه شماره 55 ، به مساحت 34/23 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/080/280 ریال ( دویست و هشتاد میلیون و هشتاد هزار ریال ) ، به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکان مجاور که از معبر مورد واگذاری انتفاع نداشته باشند ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- نامه شماره 116367-26/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح به منظور اخذ ریالی قدرالسهم از قطعه زمین های تفکیکی ملک مورد ادعای شرکت تعاونی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در اراضی صادق آبادی ، انتهای خیابان شیروانی ، بدین نحو که از قطعه زمین بزرگتر معادل قدرالسهم 41/6515 مترمربع ، مبلغ کارشناسی -/163/523/536/29 ریال ( بیست و نه میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و پانصد و بیست و سه هزار و صد و شصت و سه ریال ) و از قطعه زمین کوچکتر معادل قدرالسهم 27/2823 مترمربع ، مبلغ کارشناسی  -/000/696/551/13 ریال ( سیزده میلیارد و پانصد و پنجاه و یک میلیون و ششصد و نود و شش هزار ریال ) ، اخذ گردد ، با شرط رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.