مصوبات جلسه 97/7/15

1- نامه شماره 116252-26/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و ثبت مبلغ -/400/698 هزار ریال ( ششصد و نود و هشت میلیون و چهارصد هزار
ریال )
، در ردیف دیون عمرانی شهرداری منطقه دو ، از بابت ملک شهروند محترم ، آقای محسن میمند کرمانی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 118605-1/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اینکه هزینة ملک شهروندان محترم ، آقای قنبر رنجبر و خانم خلیلی و بستانکاری ایشان به میزان -/202/62 هزار ریال ( شصت و دو میلیون و دویست و دو هزار ریال ) در سیستم مالی سال 1394 ثبت نگردیده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد مبلغ مزبور ، در ردیف دیون عمرانی شهرداری منطقه دو ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 117218-27/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه بستانکاری شهروند محترم ، آقای رضا انصاری مقدم در موعد مقرر در سیستم مالی شهرداری ثبت نگردیده است ، با پیشنهاد مطرح به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/076/814/11 ریال ( یازده میلیون و هشتصد و چهارده هزار و هفتاد و شش ریال ) ، از محل اعتبار ردیف 3091002101 با عنوان دیون پروژه های عمرانی به نامبرده ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4-  نامه شماره 116321-26/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه بستانکاری شهروند محترم ، خانم فهیمه محمدحسنی جور در موعد مقرر در سیستم مالی شهرداری ثبت نگردیده است ، با پیشنهاد مطرح به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/800/120/27 ریال ( بیست و هفت میلیون و یکصد و بیست هزار و هشتصد ریال ) ، از محل اعتبار ردیف 3091002101 با عنوان دیون پروژه های عمرانی به نامبرده ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 116337-26/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه مبلغ بستانکاری شهروند محترم ، آقای محمد حاتمی ، به وکالت خانم سحر خوشنام در هزینه های سال 1394 ثبت نگردیده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/800/644/4  ریال ( چهار میلیارد و ششصد و چهل و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال ) ، از محل اعتبار ردیف 3091002101 با عنوان دیون پروژه های عمرانی به نامبرده ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 116343-26/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/470/904 ریال ( نهصد و چهار میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال ) فاکتور بابت خرید چاپ بنر مربوط به سال 1396 با توجه به اینکه در سال گذشته ثبت مالی نشده است - از محل اعتبار ردیف 3091002101 با عنوان دیون پروژه های عمرانی به شرکت سالم شهر ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 123986-8/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه بستانکاری شهروند محترم ، آقای حسین شهسواری ، کارمند رسمی مأمور به خدمت از شهرداری بندرعباس ، در موعد مقرر در سیستم مالی شهرداری ثبت نگردیده است ، با پیشنهاد مطرح به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/810/804/43 ریال ( چهل و سه میلیون و هشتصد و چهار هزار و هشتصد و ده ریال ) ، از محل اعتبار ردیف 420201-100 با عنوان دیون با محل به نامبرده ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 105328-10/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با فروش حق انتفاع وقف و ملکی لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقایان : امین و مرادعلی صدریان ، در بلوار پزشک انتهای بیهقی شماره 9 ، به مساحت 55/36 مترمربع - که مقدار 25 مترمربع از سمت شمال ملک نامبرده در تعریض کوچه قرار دارد - پس از کسر میزان تعریض به مقدار 55/11 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/250/404 ریال ( چهارصد و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ) ، به نامبردگان به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 122361-5/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز حق انتفاع وقف لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حسین اسلامی ، در بلوار پرستار ، به مساحت 6/16 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/597 ریال ( پانصد و نود و هفت میلیون و ششصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور با شرط رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط موافقت  شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 89010-17/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز حق انتفاع وقف لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای غلامرضا برومند فر ، در شهرک ارتش ، کوچة شماره 6 ، به مساحت 62/97 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/440/171/1 ریال ( یک میلیارد و صد و هفتاد و یک میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور با شرط رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 112282-20/6/97 شهرداری محترم کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حسین داوری ، در خیابان همتی فر ، کوچه شماره 22 ، قطعة 30 ، از نقشه تفکیکی شماره 7179-25/2/76 به مساحت 15/27 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/500/271  ریال ( دویست و هفتاد و یک میلیون و پانصد هزار ریال ) ، به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور با رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط موافقت می شود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- نامه شماره 115716-25/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای هاشم خواجه ، در خیابان وصال ، کوچه شماره ، به مساحت 50/42 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/500/246 ریال ( دویست و چهل و شش میلیون و پانصد هزار ریال ) ، به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور با شرط رعایت کاربری و دقت در اینکه املاک مجاور در اسناد خزانة خود انتفاعی از این قطعه نداشته باشند ، با رعایت دیگر ضوابط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

13- نامه شماره 118788-1/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای سید ابوالحسن هاشمی امام زاده ، به وکالت از آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان ، در بلوار پزشک ، خیابان شهید خالداری ، کوچه شماره 10 ، به مساحت 6 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/84 ریال ( هشتاد و چهار میلیون ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور با شرط رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

14- نامه شماره 100996-4/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و و در اجرای ماده 19 قانون نوسازی قوانین و مقررات شهر کرمان ، با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای فرامرز سعید ، در بلوار جمهوری ، اراضی کاظم آباد ، بین کوچه های شماره 53 و 55 ، به مساحت 74/16 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/140/184 ریال ( یکصد و هشتاد و چهار میلیون و صد و چهل هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت نوع کاربری و دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

15- نامه شماره 100975-4/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای علیرضا مهرابی ماهانی ، در خیابان سرباز ، کوچة شماره 35 ، نبش شرقی 5 ، به مساحت 52/10 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/472/90 ریال ( نود میلیون و چهارصد و هفتاد و دو هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

16- نامه شماره 106126-11/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد شهرداری به منظور کسر مبلغ -/000/000/000/4 ریال ( چهار میلیارد ریال ) از ردیف هزینه 3050202302 با عنوان بهسازی و پاکسازی محیط و معابر شهری و افزودن آن به ردیف 3081102301 با عنوان خرید ماشین آلات عمرانی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. لازم است که مبلغ در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

17- نامه شماره 101224-11/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اینکه خانم مهرآسا مدنی قبلاً به ازای تعریض ملک خود در خیابان خواجو ، کوچة غربایی ، شرقی 2 ، در باقیمانده ملک پروانه ساختمان دریافت کرده است و اکنون برای تمدید پروانه ساختمان مبلغ -/961/275/165 ریال درخواست شده است و مشارالیها معترض می باشد. مقرر شد که بر مبنای توافقنامه اقدام شود و در صورتی که عوارضی از بابت تمدید به ملک موردنظر تعلق می گیرد ، با توجه به اینکه قبلاً بخشی از ملک در اجرای تعریض در اختیار شهرداری نهاده شده است ، پیشنهاد می شود که مبلغ تمدید پروانه بر اساس نرخ سال صدور پروانه محاسبه گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

18- نامه شماره 114975-24/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به اینکه شش دانگ پلاک های ثبتی شماره 1308 و 1309 و 3211 فرعی از 13 اصلی بخش 4 کرمان ، در بلوار جمهوری ، خیابان زینهاری ، کوچه شماره 25 ، با اسناد مالکیت به شماره 187660-187661و 187663 ، متعلق به شهروندان محترم ، خانم فاطمه فروزان و آقای بهروز شکیبا و ادارة اوقاف و امور خیریه ، به مساحت 334 مترمربع با 20/215 مترمربع به صورت یک واحد مسکونی در همکف و 6/213 مترمربع شامل دو واحد مسکونی در طبقه اول ، به ارزش کارشناسی -/000/000/683/5 ریال ( پنج میلیارد و ششصد و هشتاد و سه میلیون ریال ) بر اساس طرح تفصیلی شهر کرمان در مسیر طرح امتداد بلوار کوثر مستهلک می گردد ، این شورا بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 110784-18/6/97 که به امضای مالکان و نمایندة محترم اوقاف رسیده است ــ و بر اساس مفاد نامه شماره 53155/97-29/1/97 ادارة اوقاف و امور خیریة ناحیه یک شهرستان کرمان که میزان عرصة وقف پلاک های مزبور ، به مساحت 64/83 مترمربع تبدیل به احسن گردیده است ــ پس از تملک ، آزادسازی و انتقال قطعی املاک مسیری به نام شهرداری کرمان و اخذ صورتجلسة تحویلی ، با واگذاری متقابل قطعه زمین شماره 13 از نقشه تفکیکی شماره 82599/2-26/5/95 را به مساحت 24/209 مترمربع در بلوار پزشک خیابان شهید خالداری به ارزش -/000/160/932/2 ریال ( دو میلیارد و نهصد و سی و دو میلیون و صد و شصت هزار ریال ) به نامبردگان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت دارد. ضمناً بستانکاری ایشان از بابت ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین معوض به میزان 000/840/750/2 ریال ( دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال ) بدون هر گونه افزایش و یا کاهش نزد شهرداری سپرده شود ، به نحوی که مشارالیهما و یا هر شخص معرفی شده از سوی ایشان بتواند از تسهیلاتی همچون پروانه و پایانکار ساختمان که به نرخ روز محاسبه خواهد شد ، استفاده نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

19- نامه شماره 128441-14/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز منطقه سه شهرداری ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری و هزینه کرد آن به شرح جدول پیوست ، در صورت محقق شدن هر یک از ردیف های درآمدی موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان و جدول پیوست می باشد.

20- نامه شماره 111142-19/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت و هزینه کرد مبلغ -/504/982/154/2 ریال ( دو میلیارد و صد و پنجاه و چهار میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار و پانصد و چهار ریال ) به شرکت سالم شهر از بابت انجام عملیات عمرانی در ماه های بهمن و اسفند ماه سال 1396 ، از محل اعتبار ردیف 3091002101 با عنوان دیون عمرانی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

21- نامه شماره 95739-27/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اینکه آقای صولت زاده ملک مسیری خیابان شهید اعتباری را با وجود دریافت معوض به شهرداری تحویل ننموده و به صورت غیرقانونی به برادران خود فروخته است ، شهرداری بعد از اخذ محکومیت نامبرده ، ملک را تحویل گرفته است و می بایست مبلغی به ازای ساخت و سازها و هزینه هایی که برادران صولت زاده در ملک کرده اند ، به آنها بپردازد ، اما نظر به تأخیری که در این پرداخت رخ داده است ،  مقرر شد که مبلغ بستانکاری آقایان صولت زاده ، به میزان -/000/800/421 ریال ( چهار صد و بیست و یک میلیون و هشتصد هزار ریال ) در چهار قسط به ایشان با رعایت ضوابط مربوط پرداخت گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

22- نامه شماره 128355-14/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/200 ریال( دویست میلیون ریال ) برای تغییر طرح و چاپ کارت شناسایی پرسنل ، از محل اعتبار ردیف 100205504 موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

23- نامه شماره 122294-5/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه ششدانگ ملک پلاک ثبتی شماره 14021 فرعی از 2788 اصلی بخش 3 کرمان در خیابان پروین اعتصامی ، کوچة شماره 18 ، شرقی 2 ، پلاک 27 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای علی شریفی ، به مساحت 61 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/220/1 ریال ( یک میلیارد و دویست و بیست میلیون ریال ) بر اساس طرح تفصیلی شهر کرمان در مسیر طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 108867-15/6/97 ، به ازای آزادسازی بخش مسیری ملک و انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره از نقشه تفکیکی شماره 4283-16/2/70 در خیابان ابوذر جنوبی ، کوچة رنجبر ، به مساحت 65/237 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/171/459/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و نه میلیون و صد و هفتاد و یک هزار ریال ) به نامبرده ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید و آقای علی شریفی ما به التفاوت ریالی ملک مسیری و قطعه زمین معوض را به میزان -/000/171/239 ریال ( دویست و سی و نه میلیون و صد و هفتاد و یک هزار ریال ) به حساب
منطقه 3 شهرداری واریز نمایند. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

24- نامه شماره 108804-15/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به سابقة مجوز صادره شماره 670-22/4/83 این شورا ، که این شورا به شهرداری اختیار داده بود که در جهت تسریع کار و حل مشکلات شهروندانی که در جریان انجام تعریض ، چه در عرصه و چه اعیان خسارت می بینند تا سقف سیصد میلیون ریال به صورت پروانة ساختمان تهاتر نماید ، اینک با پیشنهاد شهرداری به منظور افزایش آن مبلغ به پانصد میلیون ریال موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

25- نامه شماره 118598-1/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با توجه به این که شهروند محترم ، آقای مرتضی مبرا ، متقاضی خرید قطعه زمین شماره 36 جدید و 147 قدیم بلوک 2 از نقشه تفکیکی شماره 6831-81/2/31 در محلة صنعتی می باشد ، با فروش قطعه زمین مزبور به مساحت 100 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/320 ریال ( سیصد و بیست میلیون ریال ) به نامبرده در قبال اخذ مبلغ ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

26- نامه شماره 112268-20/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/680/99 ریال ( نود و نه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال ) به فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان کرمان ، بر مبنای قرارداد شماره 119221-16/7/97 ( در خصوص اجرای پروژة استفاده از خدمات نیروی انسانی جهت همکاری و اجرای وظایف قانونی در حیطة انجام امور تخلفات ساختمانی ) از محل اعتبار ردیف 3091002101 با عنوان دیون عمرانی ، به فرماندهی نیروی انتظامی موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

27- نامه شماره 123622-7/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به مفاد مجوز صادرة شماره 1528-1/5/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/050/933/243/8  ریال ( هشت میلیارد و دویست و چهل و سه میلیون و نهصد و سی و سه هزار و پنجاه ریال ) حق الزحمة قرارداد کارگزاری شرکت عمران و مسکن سازان استان کرمان از محل اعتبار ردیف 3091002101 با عنوان دیون عمرانی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

28- نامه شماره 20606-8/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به سابقة مجوز صادرة 394-17/3/88 مربوط به استهلاک قسمتی از ملک موردنظر انجمن زرتشتیان کرمان و خیریة خداداد مهرابی در مسیر تعریض خیابان شهید باهنر که با اجرای توافقنامة منعقد به شماره 2494-8/5/84 و با هدف صدور پروانه ساختمان برای باقیماندة ملک مسیری بر مبنای محاسبة عوارض همان سال
( سال 1384 ) موافقت گردیده بود ، با پیشنهاد شهرداری به منظور اجرای مجوز مزبور موافقت
گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

29- نامه شماره 64147-7/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با پیشنهاد شهرداری ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

30- نامه شماره 129367-15/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری جهت ترهین سند ملکی مربوط به پلاک 8445 فرعی از 11 اصلی بخش 4 کرمان ، به منظور اجرای تفاهم نامة منعقد با ادارة راه و شهرسازی و دریافت 257 تن قیر رایگان ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

31- نامه شماره 66773-17/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اهمیت استفاده از کارت پارک در معابر از حیث درآمدزایی ، ساماندهی ، امنیت خودروها و استفاده بیشتر از پارکینگ های حاشیه ای با کلیت پیشنهاد موافقت شد. لازم است که شرکت عامل ، از طریق انجام مناقصه و دیگر ضوابط مربوط تعیین گردد و این شورا از نتیجه مطلع شود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

32- نامه شماره 123821-7/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هدف بهبود کیفیت جداول تولیدی ، با کلیت پیشنهاد خرید دستگاه تولید قطعات بتنی به روش خیس متراکم ( وت پرس ) موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

33- نامه شماره 101094-12/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با توجه به این که ملک در شهرک خواجو دارای سابقة پروانه ساختمان و پایان کار می باشد ، مقرر شد که ملک موردنظر با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تملک شود. تصویر سابقة مکاتبه پیوست می باشد.

34- نامه شماره 47819-5/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که باقی ماندة ملک در بلوار صدوقی ، کوچة شماره 17 ، زیر حد نصاب تفکیک مسکونی می باشد و قابلیت صدور پروانه ساختمان مسکونی ندارد ، مقرر شد که در خصوص تملک باقی ماندة ملک موردنظر اقدام قانونی لازم به عمل آید. تصویر سابقة مکاتبه پیوست می باشد.

35- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 15/7/97 شورای عمومی و با توجه به سابقة اقدامات ، مقرر شد که ملک مسیری در خیابان عطار ، کوچة شماره یک ، با رعایت ضوابط مربوط تملک گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.