مصوبات جلسه 97/7/8

1- بر اساس نامه شماره 66720-17/4/97 شهرداری کرمان و با توجه به مباحث مطرح در نشست مورخ 8/7/97 شورای عمومی ، بر مبنای درخواست آن شهرداری ، تعدادی از اعضای محترم این شورا به سمت عضو در سازمانهای مصوب و در حال تصویب بشرح ذیل :

آقای رامین ارجمند کرمانی ، به عنوان عضو ناظر در سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری ،

آقای علی خدادادی ، به عنوان عضو ناظر در سازمان مدیریت پسماند ،

آقای حسین چناریان ، به عنوان عضو ناظر در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ،

آقای علی اکبر مشرفی ، به عنوان عضو ناظر در سازمان مدیریت آرامستان ها ،

آقای محمدجواد کامیاب ، به عنوان عضو ناظر در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ،

آقای سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی ، به عنوان عضو ناظر در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ،

خانم زهرا ایرانمنش ، به عنوان عضو ناظر در سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری ،

خانم ماه بانو معصوم زاده ، به عنوان عضو ناظر در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی ،

معرفی می گردند. ضمناً آقای منصور ایرانمنش قبلاً بر اساس نامة شماره 1531-1/5/97 به عنوان عضو ناظر در سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر آن شهرداری معرفی شده اند. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.