مصوبات جلسه 97/6/11

1- نامه شماره 79923-21/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با توجه به اینکه شهروند محترم ، آقای سیدحسین خوشرو ، به علت مزاحمت همسایة مجاور و مشکلات قضایی قادر به ساخت و ساز در قطعه زمین واگذار شده نمی باشد ، بر اساس مباحث انجام یافته در نشست های مزبور با تملک قطعه زمین موردنظر و واگذاری زمین معوض با همان ارزش و بدون پذیرش مسئولیت در قبال هزینه کرد ثانوی نامبرده در زمین ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان و دیگر سوابق پیوست می باشد.

2- نامه شماره 55391-26/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اعلام اینکه ملک مورد ادعای شهروند محترم  ، آقای طالبی زاده ، دارای کاربری اولیه ملک فضای سبز نواری و راههای پیاده بوده که نامبرده عوارض سهم سرانه اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها را به مبلغ -/000/800/52 ریال ( پنجاه و دو میلیون و هشتصد هزار ریال ) در تاریخ 18/11/91 پرداخت نموده و در حال حاضر کاربری ملک با توجه به آخرین طرح مصوب پارک و فضای سبز می باشد ، با پیشنهاد شهرداری به منظور صدور پروانة ساختمان بر اساس اخذ تعهد ماده واحده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 98592-30/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 11/6/97 شورای عمومی با کلیت پیشنهاد شهرداری به منظور تأسیس شوراهای اجتماعی محلات موافقت شد. لازم است بر اساس مذاکراتی که با حضور آقای مهندس عالم زاده ، شهردار محترم کرمان ، در جلسة مذکور انجام یافت ، بندهای سه و چهار ماده 20 و ماده 5 اساسنامه اصلاح گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان و اساسنامه پیوست می باشد.

4- نامه شماره 93494-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری خیابان یا پارکی به نام « جوان » موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست
می باشد.

5- نامه شماره 94822-24/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/450 ریال ( چهارصد و پنجاه میلیون ریال ) به آقای محمد کازرونی ، پیمانکار نصب بنر و بیلبورد ، از محل اعتبار ردیف 420201 -100 با عنوان دیون با محل ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 84412-105/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور خرید یک دستگاه لپ تاپ به مبلغ -/000/000/18 ریال ( هیجده میلیون ریال ) از محل ردیف 417703 به خانم محدثه السادات ابراهیم پور معرفی شده از کمیته امداد استان کرمان - با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 98555-30/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور بخشودگی عوارض کسب ، خدمات شهری و پسماند 33 واحد صنفی در محدودة پل غیرهم سطح سربازان گمنام که نام آنها در پیوست نامة  شهرداری آمده است - در سال 1397 با شرط تسویه حساب سنوات قبل موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة آن پیوست می باشد.

8- نامه شماره 96671-28/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه ملک دارای سند ثبتی شماره 504 فرعی از 1783 اصلی بخش 3 کرمان در بلوار جهاد ، کوچه شماره 31 ، متعلق به شهروند محترم ، خانم زهراسادات شجاعی نسب ، به مساحت 265 مترمربع با 122 مترمربع مسکونی و 54 مترمربع همکف مسکونی باریک سازی و 5 مترمربع بالکن ، به ارزش کارشناسی -/000/950/772/5 ریال ( پنج میلیارد و هفتصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال ) بر اساس طرح تفصیلی شهر کرمان در مسیر اجرای طرح امتداد بلوار کوثر مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 89124-97/5/17 ، به ازای آزادسازی و انتقال قطعی ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین های شماره 10 و 11 از نقشه تفکیکی شماره 34682/2/97-29/2/97 در امتداد خیابان 24 آذر و تقاطع سه راه نصر به ارزش کُل -/000/900/802/5 ریال ( پنج میلیارد و هشتصد و دو میلیون و نهصد هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. خانم زهرا سادات شجاعی نسب می بایست ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های معوض به میزان -/000/950/29 ریال ( بیست و نه میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال ) را با رعایت ضوابط مربوط به حساب شهرداری واریز نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 89096-17/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به محتوای نامه شماره 999-4/6/92 و توضیحات مندرج در این خصوص که توافقنامة شماره 128907-19/9/93 و صورتجلسة واگذاری شماره 19090-13/2/94 در خصوص ملک مسیری شهروند محترم ، آقای مسعود رستمی نیا ، به آدرس بلوار رسالت ، حدفاصل کوچه های شماره 19 و 21 ، ثبت مالی نگردیده و در هزینه های سال 1394 منظور نشده است - با پیشنهاد مندرج به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/400/2 ریال ( دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال ) از محل اعتبار ردیف 100-420201 با عنوان دیون با محل به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 60279-5/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اصلاح توافقنامه ، از طریق تهاتر مبلغ بستانکاری شهروند محترم ، آقای امید سروری زاده ، با قدرالسهم ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 100421-3/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج ، نظر به اینکه قطعه زمین شماره 14 از نقشه تفکیکی شماره 2319-76 اراضی کاظم آباد بر اساس مجوز صادرة شماره 1617-25/7/95 این شورا ، به عنوان ما به ازای بخشی از ارزش ملک مسیری به شهروند محترم ، آقای فیض الله عراق سلطان در خیابان شهید رجایی دارای پلاک ثبتی شماره 2070 فرعی از 4095 اصلی تعیین گردیده بود ، اما به اشتباه به فرد دیگری واگذار شده بود ، بر اساس مفاد اصلاحیة توافقنامه شماره 99644-1/6/97 و به ازای ارزش قطعه زمین شماره 14 ، با پیشنهاد واگذاری قطعة زمین شماره 4 از نقشه تفکیکی شماره 2319-76 ، به مساحت 265 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/180/3 ریال ( سه میلیارد صد و هشتاد میلیون ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. همچنین شهرداری ما به التفاوت نقدینة ارزش دو قطعه زمین موصوف را به میزان -/000/000/120 ریال ( یکصد و بیست میلیون ریال ) در وجه مشارالیه پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- نامه شماره 96678-28/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم نسترن علی عسکری ، در خیابان همتی فر ، کوچه شماره 16 ( قطعه زمین شماره 30  ، از نقشه تفکیکی شماره 28381-78) به مساحت 60/39 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/475 ریال ( چهارصد و هفتاد و پنج میلیون و دویست هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و با شرط رعایت کاربری و دقت در اینکه املاک مجاور انتفاعی از این قطعه نداشته باشند و با رعایت دیگر ضوابط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

13- نامه شماره 91776-21/597 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مجید اسلامی ، در خیابان سده ، کوچه شماره 15 ، نبش چهارکوچه اول ، به مساحت 34/5 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/050/40 ریال ( چهل میلیون و پنجاه هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

14- نامه شماره 96669-28/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای احمد نقی زاده سیمکی ، در بلوار سیدی ، کوچه شماره 14 ، به مساحت 53/17 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/300/175 ریال ( یکصد و هفتاد و پنج میلیون و سیصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

15- نامه شماره 82167-8/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه بخشی از پلاک ثبتی شماره 3220 فرعی از 9 اصلی بخش 4 کرمان در جاده تهران ، بعد از پل راه آهن ، متعلق به شهروندان محترم ، آقایان : پویان و پدرام و خانم ندا کاویانی کوثرخیزی ، به مساحت 14/2442 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/145/695/28 ریال ( بیست و هشت میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون و صد و چهل و پنج هزار ریال ) بر اساس طرح تفصیلی شهر کرمان در مسیر تعریض بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی ( جاده تهران ) مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 186628/2/94-28/11/94 و متمم توافقنامه شماره 56755-2/4/97 ، به ازای آزادسازی بخش مسیری ملک و گذرهای حاصل از طرح های تفصیلی و تفکیکی و انتقال قطعی 14/2442 مترمربع از سند ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین های شماره 5 ، 6 و از نقشه تفکیکی شماره 34682/2/97-29/2/97 در تقاطع امتداد بلوار نصر و بلوار 24 آذر ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/300/788/14 ریال ( چهارده میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشت میلیون و سیصد هزار ریال ) به نامبردگان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید و نامبردگان ما به التفاوت ملک مسیری و قطعه زمین های معوض به میزان -/360/433/552 ریال ( پانصد و پنجاه و دو میلیون و چهارصد و سی و سه هزار و سیصد و شصت ریال ) را - که با کسر مبلغ -/140/394/923/1 ریال ( یک میلیارد و نهصد و بیست و سه میلیون و سیصد و نود و چهار هزار و صدو چهل ریال ) پذیرة سه قطعه وقف میباشد - به حساب شهرداری واریز نمایند. این مصوبه به منزلة پاسخ به نامه شماره 2642/1/6843-6/7/96 آن فرمانداری محترم نیز می باشد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

16- نامه شماره 101001-4/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  قطعه زمین شماره 124 از نقشه تفکیکی شماره 17518/2-5/10/89 ، به مساحت 187 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/900/626/1 ریال ( یک میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون و نهصد هزار ریال ) ، از طریق مزایده به شهروند محترم ، آقای ابوذر یزدان پناه احمد آبادی ، واگذار گردیده است و اکنون مشخص گردیده است که قطعه زمین مذکور در حریم راه آهن قرار دارد ، در جهت جبران این خسارت ، بر مبنای توافق نامه شماره 94113-23/5/97 با واگذاری قطعه زمین شماره 14 از نقشه تفکیکی اصلاحیه شماره 64521/2-30/4/94 در همان محدوده ، به مساحت 83/214 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/470/933/1 ریال ( یک میلیارد و نهصد و سی و سه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. آقای ابوذر یزدان پناه احمد آبادی مبلغ -/000/570/306 ریال ( سیصد و شش میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال ) ما به التفاوت دو قطعه عوض و معوض را به صورت نقد به حساب آن شهرداری واریز نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

17- با توجه به مفاد نامه شماره 51252-28/4/97 شهرداری کرمان و بر مبنای تقاضای اتحادیة صنف لوازم یدکی اتومبیل کرمان ، جهت احداث سالن چندمنظوره و مجتمع آموزشی و ورزشی و موافقت شهرداری با در اختیار قرار دادن دو قطعه زمین یکی به مساحت 23/1592 مترمربع کاربری ورزشی و دیگری به مساحت 38/1754 مترمربع کاربری ذخیرة احتیاجات عمومی قطعات مجاور 119 و 120 از تفکیکی 2413/1 مورخ 30/2/83 ، به اتحادیة مزبور ، از طریق بنیاد خیریة بناهای ماندگار ، این شورا نیز به منظور تحقق این امر خیر ، با کلیات پیشنهاد شهرداری موافقت نمود و به شهرداری اعلام شد که با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تا مرحلة انعقاد توافق انجام دهد و نسخه ای از پیش نویس جهت تصویب به این شورا ارسال دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان و اتحادیة مزبور پیوست می باشد.

18- نامه شماره 100942-4/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری تقاطع پارک مالیات در بلوار پزشک ، به نام شهید گرانقدر « محمدعلی عسکرپور » ، با توجه به سابقة اقدامات قبل ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

19- نامه شماره 93505-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 6 ، خیابان شهید نامجو به نام شهید گرانقدر « رحیم طالقانی » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

20- نامه شماره 93461-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 31 ، خیابان حمزه شمالی به نام شهید گرانقدر « محمدرضا
شیرخان زاده » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

21- نامه شماره 93424-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 23 ، خیابان استاد شهریار به نام شهید گرانقدر « عبدالمحمد
ابراهیمی » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

22- نامه شماره 93515-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 2 ، خیابان گلدشت به نام شهید گرانقدر « هوشنگ سرکوهی » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

23- نامه شماره 93508-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 13 جنوبی 5 ، در بلوار شیخ احمد کافی ، به نام شهید گرانقدر
« محمد حسنی سعدی » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

24- نامه شماره 93501-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 22 خیابان ابوذر جنوبی ، به نام شهید گرانقدر « محمد دهقان » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

25- نامه شماره 93519-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 17 خیابان سده ، به نام شهید گرانقدر « حمید فدایی » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

26- نامه شماره 100940-4/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 38 خیابان ابوذر جنوبی ، به نام شهید گرانقدر « محمد بدخشان » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

27- نامه شماره 93493-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 6 خیابان ایرج بسطامی ، به نام شهید گرانقدر « جعفر شمس الدینی » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

28- نامه شماره 93502-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 28 خیابان عماد کرمانی ، به نام شهید گرانقدر « مصطفی بابایی » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

29- نامه شماره 93500-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 34 بلوار امام حسین (ع) ، به نام شهید گرانقدر « امیر تیموری » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

30- نامه شماره 100887-4/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 49 خیابان مهدیه ، به نام شهید گرانقدر « احمد صالحی » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.