مصوبات جلسه 97/6/4 (انتخاب هیئت رئیسه سال دوم دوره پنجم)

در اجرای ماده سه از آیین نامة اجرایی تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و نامة شماره 2343/1/6843-30/5/97 فرماندار محترم شهرستان کرمان ، دستور کار جلسه در ابتدا به تعیین هیأت رئیسة شورا اختصاص یافت.

در این جلسه که با حضور 11 تن اعضای شورا و با حضور جناب آقای سلاجقه ، معاون محترم برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری کرمان ، تشکیل یافت.

- آقای محمد فرشاد ، کاندیدای ریاست شورا گردیدند که بر اساس رأی مخفی ، مشارالیه  با 8 رأی مثبت به سمت رئیس شورا در یکسال آینده انتخاب شدند.

- آقای علی بهرامی ، کاندیدای نایب رئیس شورا نیز بر همان اساس و با 7 رأی بدین سمت انتخاب گردیدند.

- آقای سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی ، کاندیدای خزانه داری شورا گردیدند که با همان منوال رأی گیری انجام شد و با 10 رأی مثبت بدین سمت انتخاب گردیدند.

- آقای علی خدادادی و آقای منصور ایرانمنش کاندیدای منشی گری شورا گردیدند که با همان روال رأی گیری مخفی ، آقای علی خدادادی با 8 رأی به سمت منشی اول و آقای ایرانمنش با 6 رأی به سمت منشی دوم شورا در یکسال آینده انتخاب شدند.