دعوت شورای اسلامی شهر کرمان از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان جهت شرکت در انتخابات این سازمان

در .

دعوت شورای اسلامی شهر کرمان از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان جهت شرکت در انتخابات این سازمان :

شورای اسلامی شهر کرمان مستظهر به رای مردم و با هدف حمایت از نهادهای مدنی، وظیفه خود می داند که  از کلیه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان تقاضا نماید که با حساسیت و جدیت کافی و وافی در انتخابات پیش روی سازمان مزبور  فارغ از هرگونه شایبه ی سیاسی و صرفا در جهت  توان بخشیدن به آن نهاد تخصصی شرکت فرمایند . این شورا پیشاپیش قدردانی خود را از این اقدام ارزش ساز اعلان می دارد.