مصوبات جلسه 97/4/10

1- نامه شماره 104/4373/3801-3/3/97 آقای سعیدی ، سرپرست محترم آموزش و پرورش ناحیة یک کرمان در مورد نرخ کرایة سرویس های مدارس مطرح گردید. این شورا بر اساس صورتجلسة کارگروه ماده 18 شهرستان کرمان مورخ 23/2/97 ، با نرخ های مصوب پیشنهادی   موضوع نامه شماره 104/2726/3801-29/2/97 - موافقت کرد. تصویر جدول نرخ های مصوب پیوست می باشد.

2- نامه شماره 219811-22/12/96 مطرح گردید و با فروش امتیاز حق تقدم انتفاع به نسبت سهم وقف از لچکی موردنظر در ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حسین عرب پور ، در شهرک رجایی ، خیابان حافظیه ، کوچة شماره 7 ، شمالی 3 ، به مساحت 45/63 مترمربع و به ارزش کارشناسی 761،400،000 ریال ( هفتصد و شصت و یک میلیون و چهارصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط ، از جمله ضابطة کاربری و صرفه و صلاح شهرداری موافقت شد.

3- نامه شماره 53080-28/3/97 مطرح گردید و با توجه به اینکه بر اساس نامه شماره 50809/3-23/3/97 منطقه سه شهرداری ، شهروندان محترم ، آقای رضا مؤیدی مبلغ 202،228،778 ریال
( دویست و دو میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و هفتصد و هفتاد و هشت ریال ) و خانم صغری مؤیدی مبلغ 375،139،471 ریال ( سیصد و هفتاد و پنج میلیون و صد و سی و نه هزار و چهارصد و هفتاد و یک ریال ) ، بابت صدور پروانه ساختمان به حساب شهرداری واریز کرده و در حال حاضر از صدور پروانه منصرف گردیده اند ، در صورتیکه هر یک از ایشان قبلاً منافع و مزایایی در این باره از شهرداری دریافت نکرده اند ، با برگشت وجه مزبور به نامبردگان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

4- نامه شماره 14568-2/3/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای ادهم میرکمانداری ، در خیابان باقدرت ، به مساحت 36/15 مترمربع و به ارزش کارشناسی 284،160،000 ریال ( دویست و هشتاد و چهار میلیون و صد و شصت هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط ، از جمله ضابطة کاربری موافقت شد.

5- نامه شماره 35065-30/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با فروش لچکی ضلع غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مهدی یزدی زاده باغینی با قیمومیت خانم آسیه حسنی سعدی ، در بلوار کشاورز ، کوچه شماره 14 ، به مساحت 69/17 مترمربع و به ارزش کارشناسی 212،280،000 ریال ( دویست و دوازده میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط ، از جمله ضابطة کاربری موافقت شد.

6- نامه شماره 28094-20/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرقی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مهدی مبشری ، در خیابان شهید قدوسی ، کوچه شماره 12 ، به مساحت 45/90 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/330/669 ریال ( ششصد و شصت و نه میلیون و سیصد و سی هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط ، از جمله ضابطة کاربری موافقت شد.

7- نامه شماره 24712-16/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت مساعدت به شهرداری ، در تقلیل و تسویة بخشی از بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی ، با پیشنهاد مطرح به منظور تهاتر آن بخش از جرایم کمیسیون های ماده صد و 77 که قابلیت اعمال آنها بدین روش ممکن باشد ، با رعایت ضوابط مربوط و عنایت به صرفه و صلاح شهرداری ، موافقت گردید.

8- نامه شماره 28234-7/3/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه قطعه زمین های شماره 1 و 11 در بلوار جمهوری ، خیابان شیروانی ، بین کوچه های شماره 5 و 7 ، از نقشه تفکیکی 180416/96-25/10/96 ، بر اساس تغییر عرض خیابان از 45 به 26 متر ، در حد غرب ، واافتادگی زمین پیدا کرده اند ، این شورا ، با عنایت به پروانه های ساختمانی صادره ، اسناد و توافقنامة منعقد با مالکان ، خانم معصومه هاشمی مقدم و آقای محمود پور میرزایی کوهبنانی ، به شماره 81371-24/5/95 با انتقال قطعه زمین های مذکور به نام شهرداری ، به ازای واگذاری قطعه زمین های شماره 1 و 2 از نقشه تفکیکی جدید به شماره 180416-25/10/96 به نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان بدون اخذ هزینه و انتقال پروانه ساختمان قطعه زمین های شماره 1 و 11 به قطعه زمینهای شماره 1 و 2 با رعایت ضوابط و مقررات موافقت کرد.

9- نامه شماره 15668-1/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای علی درانی ، در خیابان ابوذر ، خیابان خرمشهر ، به مساحت 70/3 مترمربع و به ارزش کارشناسی 129،500،000 ریال ( یکصد و بیست و نه میلیون و پانصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط ، از جمله ضابطة کاربری موافقت شد.

10- نامه شماره 35052-30/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمد نجیب زاده ، در بلوار جمهوری ، اراضی کاظم آباد ، بین کوچه های شماره 53 و 55 ، به مساحت 65/22 مترمربع و به ارزش کارشناسی 249،150،000 ریال ( دویست و چهل و نه میلیون و صد و پنجاه هزار ریال ) ، به نامبرده یا وکیل قانون ایشان به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

11- نامه شماره 37974-2/3/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مرقوم ، در این خصوص که قطعه زمین شماره 5 از بلوک A از نقشه تفکیکی شهرک شهرداری در بلوار شهدای خلبان ، قبلاً از طریق مزایده و صورتجلسة شماره 23376-4/6/83 به شهروند محترم ، آقای محمدرضا ترک زاده ، واگذار گردیده است و سپس بر مبنای آخرین اصلاحیة نقشه تفکیکی به شماره 19206-28/10/89 قطعه زمین فوق الذکر در مسیر معبر مستهلک گردیده است ،  این شورا بر اساس مفاد توافقنامه شماره 21032-9/2/97 و در جهت جبران خسارت و ما به ازای قطعة مزبور ، با واگذاری قطعه زمین شماره 5 به مساحت 250 مترمربع ، به ارزش کارشناسی 2،708،200،000 ریال ( دو میلیارد و هفتصد و هشت میلیون و دویست هزار ریال ) ( با احتساب پروانه و هزینه های انجام شده ) و قطعه زمین شماره 8 از نقشه تفکیکی 63285/3-20/8/91 به مساحت 2/246 مترمربع و به ارزش کارشناسی 2،708،200،000ریال ( دو میلیارد و هفتصد و هشت میلیون و دویست هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد.

12- نامه شماره 43562-10/3/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شهرداری پیگیر اخذ مطالبات خود از طریق دریافت اسناد خزانه میباشد ، این شورا در صورت صرفه و صلاح شهرداری و بر اساس پیشنهاد مرقوم ، با تبدیل اسناد مذکور به نقد ، در بورس ، با نرخ تنزیل 8% ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت کرد. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می گردد.

13- نامه شماره 28779-20/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و در خصوص 71/11 مترمربع تعریض ملک موردنظر شهروند محترم ، آقای سعید بیگلری ، در بلوار امام رضا ، نبش کوچة 23 ، دارای پروانه ساختمان به شماره 96002413-26/3/96 ، با اجرای توافقنامه شماره 208042/2-6/12/96 ، در صورت صرفه و صلاح شهرداری و با شرط ادغام لچکی مورد واگذاری به میزان 18/59 مترمربع با رعایت ضوابط ، از جمله ضابطة کاربری موافقت گردید.

14- نامه شماره 49404-22/3/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و به استناد مدارکی که ذکر آنها در نامه آمده است ، کل پلاک ثبتی شماره 1954 فرعی از 1783 اصلی بخش 3 کرمان در بلوار جهاد ، کوچة شماره 31 ، متعلق به ورثة مرحوم فاطمه سلطان ضیاء سیستانی می باشد و بر اساس طرح تفصیلی شهر کرمان در اجرای پروژة امتداد بلوار کوثر مستهلک می گردد ، لذا بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 32638-26/2/97 و تعهداتی که مربوط به سهم احتمالی وقف می باشد ، در صورت صرفه و صلاح شهرداری ، موافقت شد که 280 مترمربع عرصه با 93 مترمربع واحد مسکونی در همکف و حیاط سازی اعیانی به ارزش کارشناسی 5،914،400،000 ریال ( پنج میلیارد و نهصد و چهارده میلیون و چهارصد هزار ریال ) پس از آزادسازی و انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری کرمان منتقل گردد و به ازای آن ، قطعه زمین های شماره 11 ، 12 ، 13 و 14 از نقشه تفکیکی شماره 121165/2/96-19/7/96 جمعاً به مساحت 18/740 مترمربع به ارزش کارشناسی 5،921،440،000 ریال ( پنج میلیارد و نهصد و بیست و یک میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال ) به مشارالیهم یا وکیل قانونی ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط واگذار گردد و مبلغ 7،040،000 ریال ( هفت میلیون و چهل هزار ریال ) ما به التفاوت ملک مسیری و قطعه زمین های معوض به حساب شهرداری واریز گردد.

15- نامه شماره 58740-5/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با پیشنهاد شهرداری در خصوص افزایش قیمت کرایه اتوبوس های دولتی و بخش خصوصی ، به شرح : 1- نرخ کرایة اتوبوس های دولتی از 3،750 ریال ( سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال ) به 4،500 ریال ( چهار هزار و پانصد ریال ) افزایش یابد. 2- نرخ کرایة اتوبوس های بخش خصوصی از 4،600 ریال ( چهار هزار و ششصد ریال ) به 5،500 ریال ( پنج هزار و پانصد ریال ) افزایش یابد. 3- افرادی که به صورت نقدی کرایه می پردازند مبلغ 10،000 ریال ( ده هزار ریال ) ، به مدت سه ماه موافقت گردید. لازم است پس از گذشت مدت ، این شورا را از نتایج تحلیلی اقدام مطلع نمایند ، تا پس از آن ، اخذ تصمیم گردد. تصویر نامه شهرداری ضمیمه میباشد.

16- نامه شماره 49400-22/3/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اجرای صورتجلسة مشترک اعضای شورای سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه با هیأت مدیرة آن سازمان در تاریخ 30/2/97 با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری ضمیمه میباشد.