مصوبات جلسه 97/3/12

1-  نامه شماره 20229-17/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به وضعیت خاص زندگی شهروند محترم ، خانم ایران هشتادانی که تحت پوشش کمیته امداد هستند ، موافقت شد که وجه پرداختی شهرداری بابت رهن منزل ایشان ( -/000/000/200 ریال ) ( دویست میلیون ریال ) همراه با ارزش کارشناسی روز بنای مستحدث در باقیمانده از ملک مسیری در طرح گلبازخان ، مجموعاً محاسبه شده و در وجه متصرف پرداخت گردد.

2- نامه وارده شماره 150-29/1/97 شهروند محترم ، آقای مجید مرسی ، مطرح گردید و با صدور پروانه ساختمان ، برای ملک موردنظر در خیابان آسیاباد شمالی ، نبش کوچة غربی 4 ، در یک طبقه به صورت صد در صد در همکف ، بدون اخذ رضایت همسایگان - با توجه به اینکه همسایه های مجاور قبلاً از شهرداری مجوز صد در صد احداث بنا اخذ کرده اند و شهرداری نیز بر همین مبنا از نامبرده عوارض دریافت کرده است با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت گردید.

3- نامه شماره 31669-25/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید با توجه به اینکه بر اساس نامه شماره 25870/2/97-17/2/97 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، آقای نصرالله عسکرپور ، بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/709/309/153 ریال ( یکصد و پنجاه و سه میلیون و سیصد و نه هزار و هفتصد و نه ریال ) اضافه به حساب شهرداری واریز کرده است ، با برگشت وجه مزبور به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

4- نامه شماره 144019-19/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح در خصوص نحوة عملکرد شهرداری ها در وضع عوارض و بهای خدمات شهری بر فعالیت بورس اوراق ، در صورت صرفه و صلاح شهرداری موافقت شد. تصویر نامة مزبور و مکاتبه بورس اوراق بهادار ضمیمه میباشد.

5- نامه شماره 31671-25/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه بر اساس نامه شماره 13065/2/97-28/1/97 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، خانم فاطمه سلطانی ، بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/760/149 ریال ( یکصد و چهل و نه میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال ) اضافه به حساب شهرداری واریز کرده است ، با برگشت وجه مزبور به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

6- کلیة اعضای حاضر با تشکیل کمیسیون بهداشت به صورت مستقل موافقت کردند.

7-  نامه شماره 20015-8/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، سه دانگ پلاك ثبتي شماره 2 فرعی از 3586 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 14 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای عباس فرحبخش ، به مساحت 234 مترمربع با 114 مترمربع ساختمان تیرآهنی مسکونی و 37 مترمربع ساختمان فلزی مسکونی و 13 مترمربع ساختمان خشتی گنبدی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/400/097/2 ریال ( دو میلیارد و نود و هفت میلیون و چهارصد هزار ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 171-2/2/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك قطعي سهم مزبور و تصرف مالکانه به نحوی که در توافقنامه قید گردیده است - به ازاي واگذاري سه قطعه زمین ، قطعه زمین شماره 43 ، به مساحت 16/200 مترمربع و قطعه زمین شماره 157 ، به مساحت 08/185 مترمربع و قطعه زمین شماره 159 به مساحت 67/197 مترمربع ، به آدرس ابتدای اتوبان هفت باغ ، نرسیده به میدان اول ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/811/149/2 ریال ( دو میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون و هشتصد و یازده هزار ریال ) ، به مشارالیه با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش میزان مسيري و قطعه زمين های معوض ، آقای عباس فرحبخش موظف است مبلغ -/000/411/52 ریال ( پنجاه و دو میلیون و چهارصد و یازده هزار ریال ) ، در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نماید.

8-  نامه شماره 3061-3/12/96 شهروند محترم ؛ آقای حمیدرضا سعیدی مطرح گردید و موافقت شد که معادل زمین تصرف شدة آقای سعیدی ، 109 مترمربع بر اساس نرخ روز ارزیابی و کارشناسی شود و با توجه به میزان پرداختی نامبرده و در نظر گرفتن ضریب افزایش ، مابقی وجه زمین واگذاری به صورت نقد به شهرداری پرداخت گردد یا به صورت تهاتر در بدهی آن شهرداری منظور گردد. تصویر نامه و سوابق مکاتبه پیوست می باشد.

9- نامه شماره 20020-8/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه بر اساس نامه شماره 13309/2/97-28/1/97 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، خانم صدیقه خدابنده ، بابت صدور پروانه ساختمان مبلغ -/124/908/106 ریال ( یکصد و شش میلیون و نهصد و هشت هزار و صد و بیست و چهار ریال ) به حساب شهرداری واریز کرده است و در حال حاضر از صدور پروانه منصرف گردیده است ، با برگشت وجه مزبور به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.