مصوبات جلسه 97/2/9

1- نامه شماره 12153-27/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد فروش لچکی و امتیاز حق انتفاع سهم وقف ضلع شرق و جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای فخرالدین مهدوی خانوکی به وکالت ورثه مرحوم شهربانو ابراهیمی دارسینویی ، در خیابان مدیریت ، کوچه شماره 30 ، به مساحت 20/49 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/640/206 ریال ( دویست و شش میلیون و ششصد و چهل هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

2- نامه شماره 12206-27/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد فروش لچکی موردنظر در ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای رضا جمشیدی گوهرریزی و خانم مهدیه زندی گوهرریزی ، در شهرک شهید ایرانمنش ، خیابان ثامن الائمه ، به مساحت 5/22 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/180 ریال ( یکصد و هشتاد میلیون ریال ) ، به نامبردگان به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

3- نامه شماره 12560-27/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد فروش لچکی موردنظر در ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم  ، آقای علی ایرانمنش ، در خیابان کمیل ، کوچه شماره 16 ، به مساحت 38/20 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/230/173 ریال ( یکصد و هفتاد و سه میلیون و دویست و سی هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

4- نامه شماره 15434-1/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد اختیار واگذاری زمینهای واافتاده ( لچکی مجاور املاک ) تا سقف 5 مترمربع به شهرداری کرمان ، با شرط داشتن کاربری غیر تجاری و به قیمت کارشناسی روز و با شرط ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان ضمیمه می باشد.

5- نامه شماره 19231-6/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه بر اساس نامه شماره 15285/4-1/2/97 منطقه چهار شهرداری ، شهروند محترم ، آقای اکبر صفری ، بابت عوارض کسب و پیشه ، مبلغ -/000/416/178 ریال ( یکصد و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد و شانزده هزار ریال ) اضافه به حساب شهرداری واریز کرده است ، با برگشت وجه مزبور به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

6- نامه شماره 222206-24/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص ثبت مبلغ 770/183 هزار ریال ( یکصد و هشتاد و سه میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ریال ) بابت پروژه ردیف 3010202301 با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی - که در سال 1393 به دلیل نبود مدارک مثبته در شهرداری منطقه دو ثبت سیستم مالی نگردیده است- در هزینه های سال جاری ، موافقت شد.

7- نامه شماره 222186-24/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص ثبت مبلغ 576/78 هزار ریال ( هفتاد و هشت میلیون و پانصد و هفتاد و شش هزار
 ریال )
بابت پروژه ردیف 3010202301 با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی که از سال 1391 به دلیل نبود مدارک مثبته در منطقه 2 شهرداری ثبت سیستم مالی نگردیده است - در هزینه های سال جاری ، موافقت شد.

8- نامه شماره 13786-29/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، پنج یازدهم 17 سهم از 96 سهم پلاك ثبتي شماره 4 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 8 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای اکبر قصابی زاده ، به مساحت 80/192 مترمربع با 60 مترمربع بنای خشتی گنبدی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/128/1 ریال ( یک میلیارد و صد و بیست و هشت میلیون ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 136-23/1/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك قطعي سهم مزبور و تصرف مالکانه به نحوی که در توافقنامه قید گردیده است - به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 42 ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، به مساحت 16/200 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/768/960 ریال ( نهصد و شصت میلیون و هفتصد و شصت و هشت هزار ریال ) ، به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت گردید. با توجه به تفاوت ارزش میزان مسيري و قطعه زمين معوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/232/167 ریال ( یکصد و شصت و هفت میلیون و دویست و سی و دو هزار ریال ) ، در وجه آقای اکبر قصابی زاده ، پرداخت نماید.

9- نامه شماره 13771-29/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، هشت یازدهم 8 سهم از 96 سهم پلاك ثبتي شماره 4 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 8 ، متعلق به شهروند محترم ، خانم مریم قصابی زاده ، به مساحت 40/96 مترمربع با 30 مترمربع بنای خشتی
گنبدی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/564 ریال ( پانصد و شصت و چهار میلیون ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 138-23/1/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك قطعي سهم مزبور و تصرف مالکانه به نحوی که در توافقنامه قید گردیده است به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 179 ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، به مساحت 84/184 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/004/573 ریال ( پانصد و هفتاد و سه میلیون و چهار هزار ریال ) ، به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت گردید. با توجه به تفاوت ارزش میزان مسيري و قطعه زمين معوض ، خانم مریم قصابی زاده موظف است مبلغ -/000/004/9 ریال ( نه میلیون و چهار
هزار ریال )
، در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نماید.

10- نامه شماره 13764-29/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، پنج یازدهم 17 سهم از 96 سهم پلاك ثبتي شماره 4 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 8 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای حسین قصابی زاده ، به مساحت 80/192 مترمربع با 60 مترمربع بنای خشتی گنبدی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/128/1 ریال ( یک میلیارد و صد و بیست و هشت میلیون ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 140-23/1/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك قطعي سهم مزبور و تصرف مالکانه به نحوی که در توافقنامه قید گردیده است - به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 51 ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، به مساحت 88/199 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/424/959 ریال ( نهصد و پنجاه و نه میلیون و چهارصد و بیست و چهار هزار ریال ) ، به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت گردید. با توجه به تفاوت ارزش میزان مسيري و قطعه زمين معوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/576/168 ریال ( یکصد و شصت و هشت میلیون و پانصد و هفتاد و شش هزار ریال ) ، در وجه آقای حسین قصابی زاده پرداخت نماید.

11- نامه شماره 13759-29/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، پنج یازدهم17 سهم از 96 سهم پلاك ثبتي شماره 4 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 8 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای اصغر قصابی زاده به وکالت خانم فاطمه اشرف عسکری ، به مساحت 80/192 مترمربع با 60 مترمربع بنای خشتی گنبدی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/128/1 ریال ( یک میلیارد و صد و بیست و هشت میلیون ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 134-23/1/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك قطعي سهم مزبور و تصرف مالکانه به نحوی که در توافقنامه قید گردیده است به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 44 ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، به مساحت 16/200 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/768/960 ریال ( نهصد و شصت میلیون و هفتصد و شصت و هشت هزار ریال ) ، به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت گردید. با توجه به تفاوت ارزش میزان مسيري و قطعه زمين معوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/232/167 ریال ( یکصد و شصت و هفت میلیون و دویست و سی و دو هزار ریال ) ، در وجه آقای اصغر قصابی زاده یا وکیل قانونی ایشان پرداخت نماید.

12- نامه شماره 13777-29/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، هشت یازدهم 8 سهم از 96 سهم پلاك ثبتي شماره 4 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 8 ، متعلق به شهروند محترم ، خانم فاطمه قصابی زاده ، به مساحت 40/96 مترمربع با 30 مترمربع ساختمان خشتی گنبدی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/564 ریال ( پانصد و شصت و چهار میلیون ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 137-23/1/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك قطعي سهم مزبور و تصرف مالکانه به نحوی که در توافقنامه قید گردیده است - به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 180 ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، به مساحت 82/184 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/942/572 ریال ( پانصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و چهل و دو هزار ریال ) ، به مشارالیها با رعايت ضوابط موافقت گردید. توجه به تفاوت ارزش میزان مسيري و قطعه زمين معوض ، خانم فاطمه قصابی زاده موظف است مبلغ -/000/942/8 ریال ( هشت میلیون و نهصد و چهل و دو هزار ریال ) ، در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نماید.

13- نامه شماره 13775-29/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، هشت یازدهم 8 سهم از 96 سهم پلاك ثبتي شماره 4 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 8 ، متعلق به شهروند محترم ، خانم نصرت قصابی زاده ، به مساحت 40/96 مترمربع با 30 مترمربع بنای خشتی گنبدی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/564 ریال ( پانصد و شصت و چهار میلیون ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 139-23/1/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك قطعي سهم مزبور و تصرف مالکانه به نحوی که در توافقنامه قید گردیده است به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 191 ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، به مساحت 200 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/720 ریال ( هفتصد و بیست میلیون ریال ) ، به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت گردید. با توجه به تفاوت ارزش میزان مسيري و قطعه زمين معوض ، خانم نصرت قصابی زاده مبلغ -/000/000/156 ریال ( یکصد و پنجاه و شش میلیون ریال ) ، در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نماید.

14-  نامه شماره 13772-29/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، پنج یازدهم 17 سهم از 96 سهم پلاك ثبتي شماره 4 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 8 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای مجید قصابی زاده ، به مساحت 80/192 مترمربع با 60 مترمربع بنای خشتی گنبدی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/128/1 ریال ( یک میلیارد و صد و بیست و هشت میلیون ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 135-23/1/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك قطعي سهم مزبور و تصرف مالکانه به نحوی که در توافقنامه قید گردیده است - به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 36 ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، به مساحت 83/200 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/984/963 ریال ( نهصد و شصت و سه میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار ریال ) ، به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش میزان مسيري و قطعه زمين معوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/016/164 ریال ( یکصد و شصت و چهار میلیون و شانزده هزار ریال ) ، در وجه آقای مجید قصابی زاده پرداخت نماید.

15- نامه شماره 226881-28/12/96 شهرداری کرمان در این خصوص که املاک تجاری موردنظر در خیابان ابوذر شمالی در طرح شهرداری قرار دارد و مستأجران آن ها به نام های ، آقایان : احمد بنی اسدی ، رضا عباس زاده و علی صمدانی متقاضی اخذ فرصت از شهرداری برای جابه جایی و انتقال از ملک بوده اند ، مطرح گردید و موافقت شد در صورتی که امکان و فرصت به این شهروندان محترم در استفاده از املاک موردنظر با قوانین و مقررات ابلاغی مالی مباینت نداشته باشد ، انجام گیرد.

16-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/2/97 کمیسیون فرهنگی ، هنری و بانوان و تصویب در شورای عمومی و با هدف گرامیداشت روزهای 11 و 12 اردیبهشت
ماه ، روز کار و کارگر و معلم ،
به شهرداری کرمان اعلام گردید که به سیاق سال های گذشته عزیزان فرهنگی و کارگر از شهربازی و دیگر امکانات شهرداری موضوع نامه شماره 26-22/1/91 این شورا به مدت یک هفته بهره مند گردند. تصویری از سابقة مصوبه شورا ضمیمه می گردد.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/2/97 کمیسیون فرهنگی ، هنری و بانوان و تصویب در شورای عمومی ، به شهرداری کرمان اعلام گردید که پیمانکار پارک آفتاب به سیاق نرخ قبل و بر اساس مفاد قرارداد اقدام نماید.