کمیسیون بهداشت و سلامت

در .

رئیس:

ماه بانو معصوم زاده

 

نایب رئیس:

حسین چناریان

 

منشی:

منصور ایرانمنش
 
 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

یکشنبه ساعت 16