محمد فرشاد

در .

                                                                                                                          

نام و نام خانوادگی: محمد فرشاد

نام پدر: عبدالحسین

تاریخ تولد: 1331

محل تولد : کوهبنان

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت دولتی