اعضای شورای شهر دوره پنجم

در .

- رامین ارجمند کرمانی

- زهرا ایرانمنش

- منصور ایرانمنش

- علی بهرامی

- علی خدادادی

- حسین چناریان

- محمد فرشاد

- محمدجواد کامیاب

- علی اکبر مشرفی

- ماه بانو معصوم زاده

- سید محمد رضا معین زاده میرحسینی