مصوبات جلسه 95/12/25

1- نامه شماره 199740-4/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به این که بودجة پیشنهادی شهرداری شامل بودجة شهرداری مرکز ، مناطق و سازمان های وابسته ، در نشست های کمیسیون بودجه مورخ 21/12/95 و شورای فوق العاده عمومی مورخ 25/12/95 ، با رقم -/000/000/000/500/6 ریال ( شش هزار و پانصد میلیارد ریال ) تصویب گردیده است ، ضمن ارسال 5 نسخه از بودجة مصوب ، با وصول درآمدها و اعمال هزينه ها ، بر اساس ارقام مندرج ، از ابتدای سال 1396 ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

2- در خصوص حل مشکل صدور پایان کار ملک شهروند محترم ، آقای محمدابراهیم احمدی ، که در نامه وارده شماره 2605-20/10/95 مطرح گردید. با توجه به ادعای مهندس ناظر ملک موردنظر در این باره که سازمان نظام مهندسی ایراد غیر موجه وارد دارد و همچنین در صدور پایان کار ساختمان اختلال ایجاد کرده است ، بر اساس مفاد مندرج در صورتجلسة نشست مورخ 23/12/95 که با امضای تعدادی از اعضای این شورا ، وکیل مالک ، شهردار محترم منطقه دو و رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، در محل شورا تنظیم گردیده و مفاد آن نیز در نشست مورخ 25/12/95 شورای
فوق العاده عمومی تأیید گردید ، مقرر شد که مهندس ناظر ملک ، آقای روح الله اسدی ، با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مکاتبه کرده و  گزارش رفع نواقص فنی ساختمان را به آن سازمان محترم اعلام دارد ، تا پس از بازدید مشترکی که از ملک با حضور مالک و مهندس ناظر ساختمان انجام خواهد شد ، بررسی نهایی صورت پذیرد و نتیجه به شهرداری منطقه دو اعلام گردد
. همچنین شهرداری نیز پس از اخذ تأیید نهایی استحکام بنای ملک از سازمان مزبور ، پایان کار ساختمان را با رعایت دیگر مقررات مربوط صادر نماید.

3- نامه شماره 202312-8/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور مشارکت در احداث و بهره برداری تبلیغاتی از بیلبورد سه وجهی چند لایه هوشمند متحرک با شرکت چلچراغ ، از طریق عقد قرارداد چهار ساله با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. نامه شهرداری پیوست می باشد.

4- نامه شماره 201650-8/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور انعقاد قرارداد سازه های تبلیغات محیطی پرتابل ، مطابق با پیش نویس ارسالی و شرایط مندرج در نامه و دیگر ضوابط مربوط موافقت شد.

5- نامه شماره 213595-24/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و اجرای پروژة آزادسازی محور گلبازخان ، قسمتی از شش دانگ پلاک به شماره 935 اصلی بخش 3 کرمان ، به نام موقوفه حسین پشمی بتصدی اداره اوقاف به نمایندگی آقای حسین فلاحی ، در میدان ارگ کوچة گلبازخان ، به مساحت 85/574 مترمربع عرصه ، به ارزش کارشناسی -/689/916/935/4 ریال ( چهار میلیارد و نهصد و سی و پنج میلیون و نهصد و شانزده هزار و ششصد و هشتاد و نه ریال ) ، در مسیر طرح تعریض مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد مندرج در توافقنامه شماره 213593-24/12/95 ، موافقت شد که شهرداری به ازای انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری از ملک به نام خود ، قطعه زمین شماره 15 از نقشه تفکیکی 110372/2-91 در بلوار هوانیروز ، به مساحت 65/199 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/380/635/2 ریال ( دو میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال ) و قطعه شماره 16 از نقشه تفکیکی فوق الذکر به مساحت 57/198 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/124/621/2 ریال ( دو میلیارد و ششصد و بیست و یک میلیون و صد  و بیست و چهار هزار ریال ) ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/504/256/5 ریال ( پنج میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و پانصد و چهار هزار ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات واگذار نماید و مبلغ -/311/587/320 ریال ( سیصد و بیست میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد و یازده ریال ) ما به التفاوت قطعه زمین های مسیری و معوض در حسابهای فی ما بین تهاتر گردد. همچنین مساحت 25/119 مترمربع باقیماندة پلاک مسیری مزبور از کاربری مسکونی به تجاری ، بدون اخذ هر گونه هزینه از ادارة اوقاف تغییر یابد.

6- نامه شماره 287-23/11/95 مدیرعامل محترم خیریة انصارالرسول (ص) کرمان مطرح گردید و با توجه به پیشنهاد مندرج در نامه وارده شماره 3349-25/12/95 آقای دکتر منصوری ، عضو محترم شورا ، و در جهت حل مشکل به وجود آمده با رعایت حقوق طرفین دعوی ( شهرداری کرمان و خیریة مزبور ) و همچنین اظهارات شهردار محترم در جلسه که حق را علی النهایه متوجه طرف دعوی می دانستند ، مقرر شد که به شهرداری کرمان پیشنهاد گردد که شهرداری از ادامه طرح دعوی در خصوص پرونده موردنظر انصراف دهد. تصویر کلیة نامه ها ضمیمه میباشد.

7- نامه شماره 211747-22/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری منطقه سه ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری با رعایت ضوابط و مقررات موافقت  شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

8- نامه شماره 211669-22/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید ، نظر به اینکه 15/8117 مترمربع از 15/9260 برابر با 69/385 سهم مشاع قطعه 9/3 از تقسیم نامه طاهرآباد پلاک 10 اصلی به وکالت آقای بیژن زعیم واقع در بلوار امام حسن مجتبی (ع) روبروی کوچه شماره 41 و 43 ( پیچ اختیارآباد ) در مسیر امتداد بلوار کوثر مستهلک می گردد ، موافقت گردید که در قبال واگذاری ، آزادسازی و انتقال سند میزان مسیری طی مبایع نامه و صورتجلسة تحویل به نام شهرداری کرمان متقابلاً ارزش میزان مسیری که طی نظر هیأت کارشناسان دادگستری با شماره 0795/290795-29/7/95 به قرار هر متر مربع -/000/300/5 ریال ( پنج میلیون و سیصد هزار ریال ) برابر با -/000/895/020/43 ریال ( چهل و سه میلیارد و بیست میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار ریال ) برآورد گردیده است ، به حساب بستانکاری آقای بیژن زعیم منظور گردد. این مبلغ بدون هر گونه کاهش یا افزایشی نزد شهرداری سپرده شود.

9- نامه شماره 215007-25/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری مرکز ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه پیوست می باشد.

10- نامه شماره 215006-25/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید با پیشنهاد شهرداری به منظور انتقال حساب سپردة پیمانکاران شهرداری از بانک ملت و بانک شهر به بانک رسالت به منظور استفاده از تسهیلات قرض الحسنه بانک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

11- نامه شماره 211669-22/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با اجرای توافقنامه شماره 210837-21/12/95 ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست میباشد.

12- نامه شماره 215008-25/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری  به  منظور  پرداخت  مبلغ -/000/000/5 ریال  (  پنج میلیون ریال  ) به آقای  حسین ابراهیمی دارسینویی ، از پرسنل  شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

13- نامه شماره 215005-25/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت حق الزحمه به هر یک از 5 نفر داور برگزاری فراخوان المان میدان آزادی به میزان -/000/000/30 ریال ( سی میلیون ریال ) و مبلغ کل -/000/000/150 ریال ( یکصد و پنجاه میلیون ریال ) با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

14- نامه شماره 215004-25/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه و پیشنهاد مطرح به منظور پرداخت وجه نقدینة قطعه زمین شماره 3 از نقشه تفکیکی شماره 82599/2/95-26/5/95 واقع در بلوار پزشک ، خیابان شهید خالداری ، کوچة شماره 12 ، به ارزش کارشناسی -/000/496/366/2 ریال (دو میلیارد و سیصد شصت و شش میلیون و چهارصد و نود و شش هزار ریال ) به خانم ها : مهدیه و مهری قهاری کرمانی و ورثة عباس قهاری کرمانی یا وکیل قانونی ایشان موضوع مصوبه شماره 2598-29/10/95 این شورا   با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. بدیهی است که دیگر مفاد مندرج در مصوبة اخیرالذکر این شورا لازم الاجرا می باشد.