مصوبات جلسه 95/10/26

1- نامه وارده شماره 2608-22/10/95 شهروند محترم ، آقای عبدالمهدی مؤمنایی ، مطرح گردید و بر حسب پیشنهاد آقای مهندس پوراسماعیلی ، معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری ، در جلسة مورخ 26/10/95 کمیسیون عمرانی ، معماری و شهرسازی ، پیشنهاد شد که پرونده نامبرده جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 ارسال شود. در غیر این صورت ، تملک ملک موردنظر در بودجه سال 1396 پیش بینی گردد.

2- نامه شماره 2389/95/ص-9/6/95 مدیر محترم امور آب و فاضلاب استان کرمان مطرح گردید و این شورا در جهت ادامة روند بهسازی و اجرای پروژه های آبرسانی و دیگر امکانات مربوط به تهیة آب سالم و بهداشتی برای شهروندان ، با پیشنهادات مرقوم جهت افزایش هر مترمکعب آب ، به شرح ذیل و در صورت تصویب وزارتخانة مربوطه موافقت شد :

مصرف خانگی :

از 0 تا 15 مترمکعب : یک ریال به ازاء هر لیتر ( هر مترمکعب 1000 ریال )

از 15 تا 25 متر مکعب : 5/1 ریال به ازاء هر لیتر ( هر مترمکعب 1500 ریال )

از 25 تا 35 متر مکعب : 2 ریال به ازاء هر لیتر ( هر مترمکعب 2000 ریال )

از 35 متر مکعب به بالا : 3 ریال به ازاء هر لیتر ( هر مترمکعب 3000 ریال )

-  مصارف غیرخانگی : 3 ریال به ازاء هر لیتر ( هر مترمکعب 3000 ریال ).

3- نامه وارده شماره 2314-14/9/95 تعدادی از ساکنان بلوار جمهوری اسلامی مطرح گردید و  مقرر شد که تقاضا بررسی شود و در خصوص اجرای فضای سبز در حاشیة بلوار جمهوری اسلامی ، مطابق طرح مصوب اقدام لازم به عمل آید.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/10/95 کمیسیون خدمات شهری ، با توجه به ادعای ساکنان خیابان شیخ احمد کافی جنوبی در خصوص کمبود امکانات در فضای سبز خیابان مزبور ، مقرر گردید شهرداری به تقاضا رسیدگی نموده و در صورت صحت ، اقدام بایسته به عمل آورد.

5- نامه وارده شماره 2521-11/10/95 تعدادی از ساکنان شهرک مطهری ، فاز جانبازان مطرح گردید و مقرر شد که اجرای راستگرد چهارراه کرامت در دستور کار قرار گیرد و همچنین در پارک موردنظر علاوه بر احداث فضای سبز ، وسایل ورزشی نصب گردد.

6- نامه شماره 74476-22/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که در اجرای مفاد مندرج در نامه ، با لحاظ نمودن کلیة ضوابط فنی و مهندسی ، با نصب ورقه هایی بر نرده ها و بدنة پل موردنظر در خیابان شهاب ، تمهیدی به عمل آید که خوابگاه و خانه های اطراف از دید رهگذران ، محفوظ ماند.

7- نامه وارده شماره 2523-11/10/95 شهروند محترم ، آقای نبی الله رفیعی پور ، مطرح گردید و  با توجه به مدارک ، نظر به این که شهرداری خود به دلایلی از صدور پروانه ساختمان ملک موردنظر ایشان امتناع کرده بود ، مقرر شد تا در خصوص اخذ عوارض مطابق با مصوبه شماره 928-20/5/95 اقدام گردد.

8- نامه وارده شماره 2282-13/9/95 ، شهروند محترم ، آقای محمد امانی ، مطرح گردید. مقرر گردید که در خصوص اخذ چک های نامبرده ، با نظر مساعد اقدام لازم به عمل آید.

9- نامه شماره 116398-4/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و در خصوص پیشنهاد واگذاری بخشی از قطعه زمین مجاور داروخانة امید در خیابان ابوحامد به شهروند محترم ، آقای ابراهیم موسی نژاد ، مقرر شد که واگذاری قطعه زمین موردنظر به طور کامل و با جمع آوری اتاقک موجود در زمین ( که در حال حاضر بلااستفاده میباشد ) و از طریق مزایده انجام شود. به نحوی که در شرایط مساوی ، اولویت با این شهروند باشد.

10- نامه شماره 143951-5/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص تسویة بستانکاری شهروند محترم ، آقای اکبر زاده ، بر اساس مفاد توافقنامة عمل گردد.

11- نامه شماره 16897/820/160-10/8/95 مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها ، مقرر شد که بدهی خانم شهروند محترم ، مریم سرحدی نژاد – موضوع قبض صادرة شماره 91721-10/8/95 - با توجه به قیمت کارشناسی جدید ، به صورت یک سوم نقد و مابقی یک ساله تقسیط و اخذ شود.

12- نامه شماره 98943-11/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها و نامه وارده شماره 2487-5/10/95 شهروند محترم ، آقای مصطفی بخشی گودیزی – که تصویر آن پیوست می باشد – مقرر شد که بدهی نامبرده به صورت 50% نقد و مابقی در اقساط یک ساله تقسیط و اخذ شود.

13- نامه وارده شماره 2579-16/10/95 شهروند محترم ، آقای غلامرضا ژاله رخی ، مطرح گردید و در خصوص پرداخت عوارض و تسویة بستانکاری نامبرده ، مقرر شد که بر مبنای توافق نامة منعقد اقدام شود.

14- نامه شماره 119048-22/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و در خصوص تفکیک ملک موردنظر شهروند محترم ، آقای حمیدرضا سهرابی ، با پیشنهاد آن شهرداری موافقت شد.2076

15- نامه شماره 79804-1/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و در خصوص پرداخت عوارض صدور پروانه شهروند محترم ، آقای ابراهیم یگانگی ، با پیشنهاد شهرداری موافقت شد.

16- نامه وارده شماره 1924-11/8/95 شهروند محترم ، خانم زهرا معتمدی ، مطرح گردید و مقرر شد که به تقاضا رسیدگی شود و حتی المقدور در پارک های شهر و پیرامون آنها ، از احداث سازه هایی که محیط زیبای پارک را تحت الشعاع قرار داده و به آنها صدمه میزند ، جلوگیری شود.

17- نامه شماره 91022-25/7/95 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 2011-17/8/95 شهروند محترم ، خانم نیره کدخدایی ، مطرح گردید و با توجه به استضعاف نامبرده ، مقرر شد که علاوه بر توجه در رسیدگی و ساماندهی دکة موردنظر ، در خصوص واگذاری نیز ، اقدام لازم بر اساس قیمت پایه و اولویت لازم ، با رعایت ضوابط و مقررات انجام گیرد.

 18- نامه شماره 137536-12/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد مندرج ، نظر به اینکه قطعه زمین واقع در بزرگراه شرقی ( قطعه شماره 9 از شهرک جنت ) از سال 1389 سابقة اقدام داشته است ، مقرر شد که در اولویت تملک قرار گیرد.

19- نامه شماره 168831-19/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پروژة قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 6 فرعی از 3551 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 24 ( پارک سنگی ) - که پنج دانگ آن متعلق به شهروندان محترم ، خانم ها : مهدیه و مهری قهاری کرمانی و یک دانگ متعلق به ورثة عباس قهاری کرمانی می باشد - به مساحت 1538 مترمربع عرصه با 361 مترمربع بنای خشتی گنبدی و 138 مترمربع باریک سازی در دو طبقه آجری تیرآهنی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/800/372/12 ریال ( دوازده میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و هشتصد هزار ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 1169-22/10/95 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تصرف و تملك قطعي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 9 ، به مساحت 6/288 مترمربع با کاربری تجاری ، از نقشه تفکیکی شماره 14859/4-31/1/95 در بزرگراه امام خمینی شهرک صنعتی و قطعه شماره 3 به مساحت 12/219 مترمربع با کاربری مسکونی از نقشه تفکیکی شماره 82599/2/95-26/5/95 در بلوار پزشک ، خیابان شهید خالداری ، کوچة شماره 12 و همچنین دو قطعه زمین به شماره های 62 و 63 ، جمعاً به مساحت 84/432 مترمربع با کاربری مسکونی از قطعات نقشه تفکیکی شماره 12555/2/95-28/1/95 در بلوار پزشک ، بلوار امام رضا ، جمعاً به ارزش کارشناسی کل -/000/336/302/10 ریال
( ده میلیارد و سیصد و دو میلیون و سیصد و سی و شش هزار ریال ) به نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. همچنین شهرداری در خصوص مابه التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های معوض ، به میزان -/000/464/070/2 ریال ( دو میلیارد و هفتاد میلیون و چهارصد و شصت و چهار هزار ریال ) ، مبلغ -/333/133/062/2 ریال ( دو میلیارد و شصت و دو میلیون و صد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال ) آن را به صورت نقد در وجه مشارالیهم با رعایت ضوابط مربوط پرداخت نماید و در مورد مبلغ -/667/330/8 ریال ( هشت میلیون و سیصد و سی هزار و ششصد و شصت و هفت ریال ) باقی مانده نیز ، از طریق صدور پروانه ساختمان بر قطعه زمین های فوق الذکر در مناطق 2 و 4 تا تسویه وجه ، تهاتر گردد.

20- نامه شماره 157524-18/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و در خصوص محاسبة عوارض ملک موردنظر شهروند محترم ، آقای محمدحسین صافی زاده ، با پیشنهاد شهرداری ، موافقت شد.

21- نامه شماره 159623-6/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اصلاح مدت زمان قرارداد اجرای المان شهری و نورپردازی در نقاط مختلف شهر
به شش سال ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

22- نامه شماره 173152-26/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و پروژة موسوم به گلبازخان ، شش دانگ قطعه زمین شهروند محترم ، آقای ساسان مرتاض ، در خیابان تجلی ، دارای سند عادی ( واگذاری شرکت مخابرات ) ، به مساحت 1200 مترمربع ، به ارزش کارشناسی /000/000/000/32 ریال ( سی و دو میلیارد ریال ) در مسیر اجرای طرح قرار مي گيرد ، بدين وسيله بر مبنای مفاد توافق نامة شماره 173151-26/10/95 موافقت شد که به ازای آزادسازی و انتقال اسناد ملک مزبور از طریق مبایع نامه به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ -/000/896/985/7 ریال ( هفت میلیارد و نهصد و هشتاد و پنج میلیون و هشتصد و نود و شش هزار ریال ) در قالب پروانه ساختمان و عوارض تفکیک در هر یک از مناطق شهری و مبلغ -/000/000/000/8 ریال ( هشت میلیارد ریال ) به صورت وجه نقد با رعایت ضوابط به مشارالیه پرداخت نماید و قطعه زمین های :

- شماره 3 از نقشه تفکیکی شماره 89358/2/94-10/6/94 در بلوار حجاج 4 ، به مساحت 52/345 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/920/936/2 ریال ( دو میلیارد و نهصد و سی و شش میلیون و نهصد و بیست هزار ریال ) ،

- شماره 4 از نقشه تفکیکی شماره 89358/2/94-10/6/94 در بلوار حجاج 4 ، به مساحت 74/398 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/424/030/3 ریال ( سه میلیارد و سی میلیون و چهارصد و بیست و چهار هزار ریال ) ،

- شماره 5 از نقشه تفکیکی خیابان هوشنگ مرادی ، به مساحت 08/175 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/760/851/3 ریال ( سی میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال ) ،- شماره 334 در بلوار حجاج ، انتهای بلوار پزشک ، به مساحت 200 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/100/2 ریال ( دو میلیارد و صد ملیلیون ریال ) ،- شماره 335 در بلوار حجاج ، انتهای بلوار پزشک ، به مساحت 200 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/100/2 ریال ( دو میلیارد و صد میلیون ریال ) ،

- شماره 333 در بلوار حجاج ، انتهای بلوار پزشک ، به مساحت 190 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/995/1 ریال ( یک میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون ریال ) ، مجموعاً به ارزش کارشناسی -/000/104/014/16 ریال ( شانزده میلیارد و چهارده میلیون و صد و چهل هزار ریال ) نیز به آقای ساسان مرتاض با رعایت ضوابط و مقررات مربوط واگذار شود.

 23- نامه شماره 169772-22/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شمال غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم نصرت مددی ماهانی ،
در کمربندی شرقی ، شهرک بلدالامین ، به مساحت 83/29 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/320/119 ریال ( یکصد و نوزده میلیون و سیصد و بیست هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

24- نامه شماره 116507-22/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر ادامة روند بازسازی بازار بزرگ کرمان ،  تأکید شد.

25- نامه شماره 79725-26/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که این شورا را از نتیجة هر گونه اقدام در مورد احداث 26 چشمه سرویس بهداشتی در خیابان شهید تجلی و 35 چشمه در میدان شهدا ، مطلع نمایند.

  26- نامه شماره 49789-26/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که این شورا بر اجرای مصوبة شماره 522-25/3/95  تأکید نماید. همچنین بر اساس مفاد توافقنامه ، می بایست 2 واحد تجاری به مساحت 1/93 مترمربع در طبقة سوم یا دیگر طبقات به آن شهرداری تحویل گردد و  این شورا را از چگونگی اقدام و وضعیت صدور پایانکار و اسناد مالکیت ملک ، مطلع نمایند.