مصوبات جلسه 95/9/21

1- نامه شماره 125433-22/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به ساخت و ساز صورت پذیرفته و حد نصاب قبل از تعریض ملک موردنظر در سرآسیاب کوچة شماره 10 خیابان مغفوری ( مساحت ملک قبل از تعریض 305 مترمربع بوده است ) که در نامه شماره 127815/4-12/8/95 منطقه چهار شهرداری نیز بر آن صحه نهاده شده است ، با تفکیک ملک موردنظر به دو قطعه موافقت گردید.

2- نامه شماره 127691-6/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به تقاضای فردی خیّر ، جهت تفکیک ملک مسکونی موجود و نامه شماره 206696/95-11/3/95 اداره اوقاف ناحیة یک شهرستان کرمان ، نظر به اینکه 120 مترمربع از قسمت ساخته شده ، وقف می باشد و قابلیت کم و زیاد شدن ندارد ، مقرر گردید که به شهرداری پیشنهاد شود که تقاضای تفکیک ملک مزبور از طریق هماهنگی شهرداری با نمایندة محترم اداره اوقاف حل مشکل گردد.

3- نامه شماره 119058-26/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و در خصوص مشکل شهروند محترم ، آقای حسن شاه میری ، مقرر شد که محاسبه عوارض پروانه ساختمان بر اساس توافق نامة منعقد انجام گیرد.

4- نامه شماره 133922-11/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شهروند محترم آقای حمید حدادزاده ، بدهی ملک موردنظر را در مهلت قانونی پرداخت کرده است ، مقرر شد که سایر اقدامات مطابق با ضوابط همان تاریخ اعمال شود.

5- نامه شماره 91252-9/6/95 شهرداری کرمان و نامه شماره 183/1002-27/8/95 کانون آگهی و تبلیغات آبان مطرح گردید. با توجه به اینکه شهرداری قبلاً در نامه شماره 44497-23/3/95 ، بر اساس اعلام خسارت شرکت مزبور ، تقاضای معاودت مبلغی ( با تحسیب ارزش افزوده ) به آن شرکت نموده بود ، این شورا در جلسه ای با حضور نمایندگان طرفین ، در جهت حل مشکل موافقت کرد که شهرداری به ازای مبلغ بستانکاری -/407/802/157 ریال ( یکصد و پنجاه و هفت میلیون و هشتصد و دو هزار و چهارصد و هفت ریال ) ( که مبلغ آن در نامه شماره 356/ز/م-16/3/95 سرپرست بهسازی و زیباسازی محیط شهرداری کرمان ذکر گردیده ) چهار ماه دیگر با شرکت نامبرده ، عقد قرارداد نماید.

6- نامه شماره 149161-20/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اینکه آن شهرداری با توجه به مجوز صادرة شماره 1707-14/7/95 این شورا ، قصد اخذ مبلغ پانصد میلیارد ریال وام از بانک شهر دارد و این امر مستلزم هزینه های ارزیابی و به رهن گذاردن ملک می باشد ، با پیشنهاد مطرح با رعایت ضوابط و مقررات و حفظ صرفه و صلاح شهرداری موافقت گردید.

7- نامه شماره 150159-21/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد برگشت مبلغ -/000/361/397 ریال ( سیصد و نود و هفت میلیون و سیصد و شصت و یک هزار ریال ) به حساب واریز کننده وجه با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

8- نامه شماره 149961-21/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و در اجرای پروژة بازسازی محور گلبازخان ، 5/1 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک شماره 929 اصلی بخش 3 کرمان ، به نام خانم ربابه زرنگی به وکالت خانم سکینه نامور و آقای حسین زرنگی ، در میدان ارگ ، کوچه گلبازخان ، به ارزش کارشناسی -/000/600/366 ریال ( سیصد و شصت و شش میلیون و ششصد هزار ریال ) در مسیر اجرای طرح مزبور مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد مندرج در توافقنامه شماره 149528-21/9/95 ، موافقت شد که مبلغ مزبور در وجه نامبردگان با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت شود.

9- نامه شماره 127431-12/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اظهارنظر معاون محترم مالی و اداری شهرداری ، آقای سیدعلی موسوی ، در ذیل نامة شماره 148481/3-18/9/95 منطقه سه ، با پیشنهاد هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/330/214/240 ریال
( دویست و چهل میلیون و دویست و چهارده هزار و سیصد و سی ریال ) از محل اعتبار ردیف 3091002401 با عنوان پروژه دیون عمرانی منطقه سه ، به شهروند محترم ، آقای مرتضی پورنخعی ، از بابت طراحی ، ساخت و نصب المان پاییز در محدودة منطقه سه با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

10- نامه شماره 116483-22/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج ، با پیشنهاد مطرح در نامه شماره 79632-21/5/95  آن شهرداری به منظور واگذاری 70/39 مترمربع لچکی ضلع شمال غربی ملک مورد ادعا در اراضی کاظم آباد ، از نقشه تفکیکی شماره 60053-7/8/91 به شهروند محترم ، آقای علیرضا حسن زاده یا وکیل قانونی ایشان ، به ازای پرداخت وجه باقیمانده ، ( با توجه به مبالغ پرداختی سابق ) به میزان -/000/347/139 ریال ( یکصد و سی و نه میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

11- نامه شماره 16908/ف-11/8/95 مدیرعامل محترم شرکت فاران مشرق زمین (پیمانکار پل سیدی) مطرح گردید و بر حسب مذاکراتی که در نشست مورخ 21/9/95 شورای عمومی با حضور آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان ، انجام یافت ، مقرر شد که مفاد نامه – در خصوص ادعای تعویق 5 ماهه در پرداخت طلب - بررسی شود و با توجه به اهمیت موضوع حل مشکل در اولویت اقدام قرار گیرد.

12- نامه شماره 134015-6/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد نامه شماره 18421/820/1609-1/9/95 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان و در جهت اجرای پروژة پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير با پیشنهاد شهرداری – مندرج در نامه شماره 100785-27/6/95 – به منظور تملک قطعه زمین مسیری شماره 133 مکرر متعلق به شهروند محترم ، آقای احمد مرادی اندوهجردی به وکالت آقای علیرضا لوک زاده در شهرک قائم ، به مساحت 200 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/850 ریال
( هشتصد و پنجاه میلیون ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 787-27/5/95 ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 133 ، به مساحت 200 مترمربع ، از نقشه تفکیکی شماره 15919/3-29/9/88 اراضی شهرک خواجو به آقای علیرضا لوک زاده با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين معوض ، نامبرده مبلغ -/000/000/350 ریال ( سیصد و پنجاه میلیون ریال ) ، در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نماید.