مصوبات جلسه 95/9/14

1- نامه شماره 138180-1/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 29 خیابان شهید مصطفی خمینی ، به نام شهید « اکبر انجم شعاع » موافقت گردید.

2- نامه شماره 138281-1/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردی و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 21 خیابان شهید مصطفی خمینی ، به نام شهیدان « حسین و اکبر قاضی زاده » موافقت گردید.

3- نامه شماره 138282-1/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد تغییرنام کوچة شماره 53 خیابان 24 آذر ، به نام شهید « نادر عارفی » موافقت گردید.

 4- نامه شماره 138185-1/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 6 خیابان شهید مصطفی خمینی ، به نام شهید « حسن صارمی مقدم » موافقت گردید.

5- نامه شماره 141095-6/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 56 خیابان جهاد ، به نام شهید « مهدی محمدی شاهرخ آبادی » موافقت گردید.

6- نامه شماره 141100-6/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 36 بلوار امام حسین ، به نام شهید « عبدالمجید اسلاملو » موافقت گردید.

7- نامه شماره 137205-27/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 4 خیابان شهید خالداری ، به نام شهید « یحیی شمس الدین نژاد » موافقت گردید.

8- نامه شماره 133658-22/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 11 خیابان بهشتی ، به نام شهید « عبدالحسین فروزنده » موافقت گردید.

9- نامه شماره 137292-27/8/95 مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 7 خیابان خوارزمی ، به نام شهید « محمدمهدی نصر » موافقت گردید.

10- نامه شماره 128271-13/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد تغییر نام کوچة شماره 11 خیابان فیروز آباد ، به نام شهیدان « اسدی » موافقت گردید.

11- نامه شماره 127516-12/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 7 خیابان مدیریت ، به نام شهید « محسن بنی اسدی نژاد » موافقت گردید.

12- نامه شماره 127235-11/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 10 خیابان شهدای دارلک ، به نام شهید  « عباس عرب نژاد » موافقت گردید.

13- نامه شماره 127341-12/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 17 خیابان انقلاب ، به نام شهید « مهدی اسدی » موافقت گردید.

14- نامه شماره 119782-29/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 66 بلوار جهاد ، شرقی 9 ، به نام شهید « میثم حمزه ای نیا » موافقت گردید.

 15- نامه شماره 119257-29/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 80 بلوار جهاد ، به نام شهید « حسین مختارآبادی » موافقت گردید.

16- نامه شماره 141098-6/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 2 خیابان شیخ احمد کافی جنوبی ، به نام شهید« محمدجواد شمسی » موافقت گردید.

17- نامه شماره 141090-6/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 15 بلوار ملاصدرا ، به نام شهید « احمد افروغ » موافقت گردید.

18- نامه شماره 141092-6/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 36 خیابان گلدشت ، به نام شهید « فتحعلی حاجی زاده » موافقت گردید.

19- نامه شماره 141093-6/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 7 حافظان قرآن در خیابان شیخ احمد کافی ، به نام شهید « حاج علی فتاحی » موافقت گردید.

20- نامه شماره 141164-6/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 11 خیابان ثارالله شهرک ایرانمنش فاز 2 ، به نام شهید « مرتضی محمد باقری » موافقت گردید.

21- نامه شماره 6528/95/110-28/7/95 رئیس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمان مطرح گردید و مقرر شد که همکاری لازم در خصوص برگزاری جشنواره « شهر نمونة کتاب » انجام گیرد.

22- نامه شماره 140465-4/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردیدو با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای محمود عابدی ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

23- نامه شماره 140487-4/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای حسین محمدی گودیزی ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان فرزند ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

 24- نامه وارده شماره 2221-3/9/95 تعدادی از ساکنان مجتمع 150 واحدی پیامبر اعظم در شهرک مطهری مطرح گردید و با عنایت به اینکه در این مجتمع ، جمعی از بازنشستگان فرهنگی زندگی می کنند ، مقرر شد که تقاضا رسیدگی شود و آسفالت محوطة و لکه گیری خیابان مجاور مجتمع مزبور در اولویت اقدام قرار گیرد.

25- نامه وارده شماره 2108-23/8/95 تعدادی از ساکنان خیابان کمیل در بلوار جمهوری اسلامی مطرح گردید و با توجه به مصوبة کمیسیون ، در خصوص توجه به عدالت اجتماعی در تقسیم و پراکندگی فضای سبز و پارکها در هر یک از مناطق شهری ، مقرر شد که با نظر مساعد به تقاضا رسیدگی شود و اقدام لازم انجام گیرد.

26- نامه وارده شماره 2215-2/9/95 آقایان : امین کرمانی و آرش عزیزی و جمعی از کسبة میدان آزادی مطرح گردید و مقرر شد که در حل مشکل این شهروندان اقدام لازم به عمل آید.

27- نامه وارده شماره 2146-27/8/95 تعدادی از ساکنان شهرک خواجو مطرح گردید و مقرر شد که جدول گذاری بلوار 42 متری شهرک خواجو در اولویت اقدام قرار گیرد.

28- نامه وارده شماره 2050-22/8/95 ساکنان کوچة شماره 9 شهرک صنعتی مطرح گردید و مقرر شد که تقاضا بررسی شود و با نظر مساعد ، اقدام لازم به عمل آید.

29- نامه وارده شماره 1486-15/6/95 شهروند محترم ، آقای پیمان شفیعی زاده ماهانی ، مطرح گردید و با توجه به سابقة اقداماتی که در جهت آسفالت بلوار پارسیان در شهرک الهیه انجام یافته است ،  مقرر شد که باقیماندة بلوار نیز در اولویت اقدام قرار گیرد.

30- نامه وارده شماره 2111-23/8/95 تعدادی از ساکنان کوچة شماره 9 بلوار شقایق در شهرک الغدیر مطرح گردید و مقرر شد که کوچة مزبور در اولویت آسفالت قرار گیرد.

31- نامه شماره 109175-11/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 23 بعد از چهار کوچة بن بست اول ، سمت راست در خیابان شهیدان ماهانی ، به نام شهید « رضا محمدخانی » موافقت گردید.

32- نامه شماره 137293-27/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری معبر در خیابان شیخ احمد کافی جنوبی شماره 20  که تبدیل به خیابان گردیده ، به نام شهید « مهدی پور حسینی نژاد » موافقت گردید.

33- نامه شماره 141701-6/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و اجرای پروژة بازسازی محور گلبازخان ، شش دانگ پلاک ثبتی شماره 930 اصلی بخش 3 کرمان ، به مساحت 70/163 مترمربع با 50 مترمربع اعیانی ، متعلق به شهروند محترم ، آقای حسین اسدی ، در میدان ارگ ، کوچه گلبازخان ، به ارزش کارشناسی -/000/000/720/1 ریال ( یک میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال ) ، در مسیر طرح تعریض مربوط به اجرای پروژة گلبازخان مستهلک می گردد و مالک
علی رغم آگهی ، دعوت نامه و اخطاریه ، حاضر به حضور در آن شهرداری و انجام توافق نگردیده است و مراحل کارشناسی پلاک ، از طریق دادگستری پیگیری شده است و این شورا با توجه به ضرورت اجرای پروژة مزبور ، در صورتی که کلیة مراحل قانونی تملک انجام شده باشد ، با پرداخت وجه کارشناسی به حساب سپردة دادگستری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد.

34- نامه شماره 141699-6/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و اجرای پروژة بازسازی محور گلبازخان ، شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1018 اصلی بخش 3 کرمان ، متعلق به شهروند محترم ، آقای محسن نجفی زاده ، در خیابان شهید تجلی ، انتهای پارکینگ به مساحت 55/284 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/500/845/2 ریال ( دو میلیارد و هشتصد و چهل و پنج میلیون و پانصد هزار ریال ) ، در مسیر طرح تعریض مربوط به اجرای پروژة گلبازخان مستهلک می گردد و مالک علی رغم آگهی ، دعوت نامه و اخطاریه ، حاضر به حضور در آن شهرداری و انجام توافق نگردیده است و مراحل کارشناسی پلاک ، از طریق دادگستری پیگیری شده است. لذا این شورا با توجه به ضرورت اجرای پروژة مزبور ، در صورتی که کلیة مراحل قانونی تملک انجام شده باشد ، با پرداخت وجه کارشناسی به حساب سپردة دادگستری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد.

35- نامه شماره 141700-6/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و اجرای پروژة بازسازی محور گلبازخان ، شش دانگ پلاک ثبتی شماره 927 اصلی بخش 3 کرمان ، به مساحت 228 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/622/2 ریال ( دو میلیارد و ششصد و بیست و دو میلیون ریال ) ، در مسیر طرح تعریض مربوط به اجرای پروژة گلبازخان مستهلک می گردد و مالک علی رغم آگهی ، دعوت نامه و اخطاریه ، حاضر به حضور در آن شهرداری و انجام توافق نگردیده است و مراحل کارشناسی پلاک ، از طریق دادگستری پیگیری شده است. لذا این شورا با توجه به ضرورت اجرای پروژة مزبور ، در صورتی که کلیة مراحل قانونی تملک انجام شده باشد ، با پرداخت وجه کارشناسی به حساب سپردة دادگستری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد.

36- نامه شماره 145263-14/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و اجرای پروژة بازسازی محور گلبازخان ، شش دانگ پلاک های شماره 3-4-10 فرعی از 1672 اصلی و قسمتی از پلاک های شماره 1 فرعی از 1473 اصلی ، 8 فرعی از 1672 اصلی و 2795 اصلی بخش سه کرمان ، به نام آقایان : سعید دانایی ، همایون و هوشنگ گلشن ، به مساحت 27/498 مترمربع عرصه با 757 مترمربع اعیانی در خیابان قدس ، به ارزش کارشناسی -/000/340/685/29 ریال ( بیست و نه میلیارد و ششصد و هشتاد و پنج میلیون و سیصد و چهل هزار ریال ) در مسیر اجرای طرح مزبور مهدوم و مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد مندرج در توافقنامه شماره 145091-14/9/95 ، موافقت شد که شهرداری به ازای انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری از ملک به نام خود ، پروانه ساختمانی به ارزش -/000/664/030/18 ریال ( هجده میلیارد و سی میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار ریال ) برای با قیمانده از پلاک های مزبور با رعایت ضوابط مربوط صادر نماید. همچنین قطعه زمین ردیف 18 از نقشه تفکیکی شماره 82599/2-26/5/95 در خیابان شهید خالداری ، به مساحت 38/200 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/320/805/2 ریال ( دو میلیارد و هشتصد و پنج میلیون و سیصد و بیست هزار ریال ) و قطعه زمین شماره 7 از نقشه تفکیکی شماره 110372/2-91 در بلوار هوانیروز ، روبروی غدیر یک ، به مساحت 22/230 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/904/038/3 ریال ( سه میلیارد و سی و هشت میلیون و نهصد و چهار هزار ریال ) با رعایت ضوابط به نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان واگذار گردد. ضمناً مبلغ -/000/452/810/5 ریال ( پنج میلیارد و هشتصد و ده میلیون و چهارصد و پنجاه و دو هزار ریال ) ما به التفاوت به صورت نقد در وجه مشارالیهم با رعایت ضوابط پرداخت گردد.

37- نامه شماره 7203/95/110-24/8/95 مشاور مدیرکل و رئیس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نامگذاری بوستانی به نام « کتاب » موافقت شد. لازم است که در ساخت المان ها نیز ادارة فرهنگ و ارشاد اسلامی ، همکاری لازم با شهرداری مبذول دارد.

38- نامه وارده شماره 2231-6/9/95 مالکان اراضی ضلع جنوب میدان توحید مطرح گردید و با توجه به درخواست نگارندگان ، موافقت شد که اقدام در جهت صدور پروانه ساختمان ، در سال جاری نیز مطابق با مفاد توافقنامة شماره 162365-19/11/93 ، با رعایت دیگر ضوابط و مقررات انجام گیرد.

39- نامه وارده شماره 2214-2/9/95 شهروند محترم ، آقای منصور نژاد کهنوجی ، مطرح گردید و مقرر شد که سایر اقدامات در خصوص تعریض ، مطابق با مفاد توافقنامه های منعقد و پس از برگشت پرونده از کمیسیون ماده 5 ، انجام گیرد.

40- نامه شماره 140457-4/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای نصرالله حیدری نژاد ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

41- نامه وارده شماره 1882-5/8/95 شهروند محترم ، آقای حسن کلانتری پور ، مطرح گردید و با توجه به مفاد مندرج در ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها (اصلاحیة مورخ 27/11/80 ) ، مقرر شد که بدهی نامبرده به منطقه چهار شهرداری ، به صورت 30% نقد و مابقی دو ساله با رعایت ضوابط و مقررات تقسیط و دریافت گردد.

42- نامه شماره 74611-10/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که در مورد تقاضای خانم سمیه ثمره سلمانی ، شهروند محترم ، تعهدات مندرج در توافقنامة فی ما بین با شهرداری ، مطابق با ضوابط و مقررات عمل گردد.

43- نامه شماره 125753-26/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به فعالیت فرهنگی مسجد امام حسن مجتبی ( از قبیل کتابخانه و پایگاه مقاومت بسیج ) در خیابان شهید محمد نگارستانی ، این مسجد از پرداخت مبلغ -/371/211/46 ریال ( چهل و شش میلیون و دویست و یازده هزار و سیصد و هفتاد و یک ریال ) معاف شود.

44- نامه شماره 109217-11/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و شورا بر اجرای مصوبه سابق خود به شماره 1433-6/7/95 تأکید نمود. لازم به ذکر است که مصوبة مزبور در بند 13 نامه شماره 1692-10/7/95 به آگاهی آن فرمانداری محترم رسانده شده و مخالفت نگردیده است.

45- نامه شماره 140549-4/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای اکبر زنگی آبادی ، از پرسنل  شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

46- نامه شماره 134033-4/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که ملک موردنظر دارای سند مالکیت میباشد ، مقرر شد که در جهت حل مشکل ، اقدام لازم مطابق با ضوابط و مقررات انجام گیرد.

47- نامه شماره 116047-25/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، نظر به اینکه 17/42 مترمربع از قطعه زمین شهروند محترم ، آقای رضا سیف زاده ، در بلوار غدیر 3 ، خیابان بقیه الله ( قطعه شماره 29 از نقشه تفکیکی شماره 8806/2-12/6/88 ) به ارزش -/000/360/337 ریال ( سیصد و سی و هفت میلیون و سیصد و شصت هزار ریال ) در مسیر تعریض قرار گرفته است ، این شورا بر مبنای مفاد توافقنامه شماره 43444/2/95-20/3/95 ، در صورت واگذاری ، آزادسازی و انتقال سند مسیری به نام شهرداری کرمان ، با ایفای تسهیلات ما به ازا ، از قبیل صدور پروانه یا پایانکار و یا تفکیک در منطقه دو به مشارالیه ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت دارد.

48- نامه وارده شماره 2319-13/9/95 تعدادی از ساکنان و کاسبان محدوده پل چهارراه احمدی مطرح گردید و مقرر شد که در جهت رفع مشکلات ساکنان و کاسبان اطراف چهارراه مزبور ، تملک املاک مجاور لوپ های پل در اولویت اقدام قرار گیرد.