مصوبات جلسه 95/9/6

1- با توجه به این که شرکت آب و فاضلاب استان کرمان ، بر اساس نامة ارسالی شماره 2389/95/ص-6/9/95 متقاضی افزایش آب بها در بخش های خانگی و غیرخانگی می باشد ، مقرر شد که در ابتدا از شهرهای یزد ، بندرعباس ، شیراز ، زاهدان و بیرجند استعلام شود و پس از آن موضوع ، در کمیسیون بودجه بررسی بیشتر شود و پس از آن در شورای عمومی تصمیم گیری شود.

2- نامه شماره 136553-26/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد نامه شماره 130945-18/8/95 شهرداری ، با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك های ثبتي شماره 39 و 57 فرعی از 3551 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 22 ، متعلق به شهروند محترم ، خانم نیلوفر رضایی ، جمعاً به مساحت 571 مترمربع با 82 مترمربع بنای گنبدی تجاری و 127 مترمربع بنای گنبدی مسکونی و 63 مترمربع بنا با سقف شیروانی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/900/473/8 ریال ( هشت میلیارد و چهارصد و هفتاد و سه میلیون و نهصد هزار ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 980-12/8/95 ، با پیشنهاد آن شهرداری به منظور تملك قطعي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 67 ، به مساحت 64/419 مترمربع ، از نقشه تفکیکی شماره 17094/3-20/9/89 در ضلع شرقی پارک جنگلی شهید باهنر و قطعه زمین شماره 175 ، به مساحت 210 مترمربع ، از نقشه تفکیکی شماره 64521/2/94-30/4/94 در خیابان کمیل ، ضلع شمالی اداره راهنمایی و رانندگی کرمان ، به ارزش کارشناسی کُل -/000/888/428/7 ریال ( هفت میلیارد و چهارصد و بیست و هشت میلیون و هشتصد و هشتاد و هشت هزار ریال ) ، به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های معوض ، شهرداری مبلغ -/000/012/045/1 ریال ( یک میلیارد و چهل و پنج میلیون و دوازده هزار ریال ) با رعایت ضوابط مربوط در وجه نامبرده پرداخت نماید.

3- نامه شماره 116091-25/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه آقای مصطفی عسکری ، کارپرداز شهرداری ، بر اساس فاکتور شماره 234069 اقدام به خرید سیمان به مبلغ -/400/738/544 ریال ( پانصد و چهل و چهار میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار و چهارصد ریال ) نموده و در ردیف های 8 فاکتور الی ردیف 21 مربوط به سال 1394 مبلغ
-/000/180/343 ریال ( سیصد و چهل و سه میلیون و صد و هشتاد هزار ریال )  ذکر شده است ، موافقت شد که مبلغ مذکور ( -/000/180/343 ریال ) از محل اعتبار ردیف 3091002101 تحت عنوان دیون عمرانی به هزینه منظور تا از حساب بدهکاری ایشان بر اساس مقررات مرتبط کسر گردد.

 4- نامه شماره 125266-22/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 900054701-23/8/95 دادرس محترم شعبة اول اجرای احکام دیوان عدالت اداری و با توجه به لازم الاجرا بودن آراء قطعی ، به شهرداری اعلام گردد تا آراء صادره در مورد خدمات شهری بانکها دقیقاً اجرا شود. لذا مصوبة این شورا در این خصوص نیز ملغی اعلان گردید. تصویر نامه دادرس محترم شعبه اول پیوست می باشد.

5- نامه شماره 105421-5/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که 21/20 مترمربع از ملک شهروند محترم ، آقای سعید شفیعی ، در شهرک الغدیر ، خیابان بقیه الله ، کوچه شماره 31 ، در مسیر اجرای طرح قرار گرفته است ، بر مبنای مفاد صورتجلسه واگذاری اصلاحی به شماره 19752-22/6/89 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور ارایه تسهیلاتی از قبیل پروانه یا پایان کار ساختمان به مبلغ -/000/575/151 ریال ( یکصد و پنجاه و یک میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست
می باشد.