مصوبات جلسه 92/11/6

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/11/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ، نامه شماره 2260/12/68-8/10/92 سرپرست محترم دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع بررسی و به گونه ای رسیدگی شود که با رعایت ضوابط مربوط ، حقی از شهروند محترم ، آقای جواد روانگرد ضایع نشود.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2209-5/11/92 شهروند محترم ، آقای پورناصری به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که تقاضای نامبرده بررسی شود و اقدام لازم صورت گیرد ، به گونه ای که حقی از ایشان ضایع نگردد. ضمناً گزارش هر گونه بررسی یا اقدام ، به این شورا ارسال گردد.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/11/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 2104-21/10/92 شهروند محترم ، آقای علی قاسمی نژاد به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت نامبرده و این که پدر ایشان کارمند شهرداری بوده است ، بدهی نامبرده به منطقه دو شهرداری ، به صورت 30% نقد و مابقی در اقساط یک ساله اخذ گردد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، مقرر شد که در صورت رضایت همسایگان مجاور ، حداکثر مساعدت جهت احداث مسجد ، با رعایت ضوابط و مقررات به عمل آید.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2105-21/10/92 شهروند محترم ، آقای مصطفی صمدی به شهرداری کرمان در خصوص مشکل تعبیه آسانسور ارسال و اعلام گردد که صدور پایان کار ساختمان ملک موردنظر در کوچة شماره 68 خیابان شهید رجایی ، با رعایت ضوابط مربوط انجام گیرد.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2120-23/10/92 شهروند محترم ، آقای علی خوش باطن در خصوص موافقت با احداث یک طبقه ، مازاد بر تراکم مجاز به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صورتی که شهرداری قبلاً با تهیة نقشه ساختمان با یک طبقه اضافه موافقت کرده و نامبرده نیز ، به تبع آن اقداماتی انجام داده باشد ، در جهت حل مشکل ، با پذیرش نقشه ساختمان با یک طبقه مازاد بر تراکم مجاز موافقت گردید.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 20556/820/1607-13/9/92 مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به ساخت و سازهای محل ، با اضافه احداث یک طبقه برای ملک موردنظر شهروند محترم ، خانم فاطمه عظیمی موافقت گردید.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2070-15/10/92 شهروند محترم ، آقای امیر صباغ ملاحسینی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص خرید 2 متر عرض کوچه مجاور ، با توجه به وضعیت ملک و رعایت حقوق سایر همسایگان
مجاور ، بررسی و اقدام لازم انجام گیرد و در صورت نیاز به مصوبه ، با این شورا مکاتبه شود.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2051-11/10/92 شهروند محترم ، آقای شکرالله معاذالهی در مورد قطعه زمین مسیری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بر مبنای مجوز صادره شماره 95-27/3/92 این شورا و برگ اثبات مالکیت اقدام گردد.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2193-3/11/92 شهروند محترم ، آقای علی سهیلی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که شهرداری قبلاً با دو طبقه موافقت کرده است و آن شهروند اقداماتی در این خصوص انجام داده است ، لذا با احداث صرفاً یک طبقه موافقت گردید.

11- نامه شماره 126057-7/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 5/11/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید و در جهت حل مشکل شهروندان محترم ، ورثة مرحوم محمود صافی ، در خصوص واگذاری عوض ملک مسیری خیابان باهنر که به دلایلی تاکنون معطل مانده است ، بدین صورت موافقت شد که به ازای ارزش ملک مسیری – که سند آن قبلاً به نام شهرداری منتقل شده است – با لحاظ کردن همان قیمت تعیین شدة اولیه ، مفاد توافقنامه شماره 4247/1-6/5/81 به طور کامل اجرا گردد.

12-   بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، به آگاهی می رساند که این شورا از تاریخ 15/11/92 بر اساس مصوبة شورای عالی معماری و شهرسازی از پذیرش تقاضای مربوط به احداث طبقة ساختمان ، بیش از تراکم مجاز معذور خواهد بود. لذا مقرر می دارد که واحدهای صدور پروانه ساختمان ، در زمان تأیید نقشه ، در رعایت این امر توجه کافی مبذول دارند. لطفاً در این خصوص دستور لازم صادر فرمایید.

13- در پاسخ به نامه شماره 102872-14/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 5/11/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و در خصوص کوچه جنب شرکت صنایع برق و فلز غزال ، بر اساس
نقشه های تفکیکی مجاور و طرح تفصیلی بررسی لازم صورت گیرد و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند. ضمناً سوابق نقشه های تفکیکی و عدم خلاف نیز به این شورا ارسال گردد. تا زمان اخذ نتیجه ، ورودی کوچة 8
 متری ، جهت عبور و مرور ماشین های آن شرکت گشوده شود.

14- نامه شماره 135080-21/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 5/11/92 کمیسیون بودجه و امور حقوقی  مطرح گردید و مقرر شد که مدارک موجود در پرونده و نظر موافق شهرداری ،  با پرداخت قدرالسهم حاصل از اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها راجع به ملک شهروندان محترم ، آقای محمود آشورماهانی و خانم ها : مهرتاج ، بتول و سونیا میرحسینی ، واقع در شهرک الغدیر ، به مبلغ کارشناسی -666/884/870/19 ریال ، به صورت ریالی موافقت شد.

15- نامه شماره 113774-5/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/11/92 شورای عمومی مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور طراحی باغ توکل آباد برای ایجاد پارک بانوان در سال 1393 و پیش بینی احداث یک پارک بانوان در بودجه سالیانة هر سال موافقت شد. مقرر شد به گونه ای برنامه ریزی شود که قبلاً اعضای شورا از مکان هایی که بدین منظور در نظر گرفته می شود ، بازدید نمایند.

16- نامه شماره 123639-3/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/11/92 کمیسیون خدمات شهری مطرج گردید و مقرر شد که با توجه به محرومیت منطقة مدیریت و رضوان و پیگیری مکرر ساکنان ، از اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی ، برای انجام سرویس دهی ، با نرخ مصوب استفاده گردد.

17- نامه شماره 129320-3/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/11/92 کمیسیون خدمات شهری مطرح گردید و مقرر شد که پس از تأمین اعتبار ، آسفالت خیابان کمیل در اولویت قرار گیرد.

18- نامه شماره 129324-3/11/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/11/92 کمیسیون خدمات شهری مطرح گردید و مقرر شد که پس از تأمین اعتبار ، آسفالت و جدول گذاری خیابان های میعاد و وصال ، در اولویت قرار گیرد.

19- نامه شماره 137459-25/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/11/92 شورای عمومی مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور عضویت آقای محمدیاسین پنجعلی زاده ، عضو محترم این شورا ، در کمیسیون بررسی اسناد عادی موافقت گردید.1605

20- نامه شماره 105037-28/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/11/92 شورای عمومی مطرح گردید و با پیشنهاد آن شهرداری - موضوع نامه شماره 92819-6/7/92 - به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ
-/000/000/350 ریال به آقای غلامرضا پورابراهیم ، پیمانکار شهرداری ، بابت انجام عملیات طراحی ، محاسبات ، نظارت عالیه و تهیه نقشه های زهکشی و بستر سازی زیرفونداسیون ساختمان در حال احداث شهرداری مرکز ، از محل اعتبار ردیف 3091002101 با عنوان دیون عمرانی ، موافقت گردید.

21- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/11/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره
2207-5/11/92 شهروند محترم ، آقای علی تقی زاده به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص تقاضای آسفالت و لکه گیری کوچه و خیابان های غدیر 1 و 2 پیگیری شود.

22-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/11/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره
2156-28/10/92 تعدادی از ساکنان کوچة دانشگاه پیام نور به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که زیرسازی و آسفالت کوچة مزبور در اولویت اقدام قرار گیرد.

23- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/11/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2305/12/68-14/10/92 سرپرست محترم دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به اهمیت و الزامی که در حفاظت از فضاهای سبز وجود دارد ، هر چه سریعتر از تخریب فضای سبز میدان تره بار جلوگیری شود.

24-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/11/92 شورای عمومی ، نامه شماره 2183-2/11/92 شهروند محترم ، خانم صدیقه تکاور در خصوص مبلغ تغییر کاربری ملک خیابان حکیم ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که به نامبرده در جهت حل مشکل مساعدت شود.

25- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/11/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره
2132-24/10/92 تعدادی از دانشجویان مؤسسه غیرانتفاعی مهر کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که آسفالت خیابان منتهی به مؤسسه مزبور ، از طریق دریافت هزینه و با مساعدت لازم پیگیری شود.

26-  نامه شماره 113425-7/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/11/92 کمیسیون اجتماعی ، ورزش و جوانان مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص ایمن سازی ایستگاه های دوچرخه سواری ، رعایت شؤون اسلامی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.

27- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/11/92 کمیسیون فرهنگ و IT ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که اذان ظهر و مغرب در تمامی پارک ها ، مناطق شهرداری و سازمان های وابسته و سایر ادارات
( در صورت نیاز با هماهنگی استانداری محترم ) به طور همزمان پخش گردد .

28- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/11/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره
2133-24/10/92 شهروند محترم ، آقای مهاجری به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضا در خصوص آسفالت کوچة آسیاباد جنوبی ، جنب مرکز بهداشت کوچة شهید زمانی در اولویت اقدام قرار گیرد.