مصوبات جلسه 92/9/10

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ، نامه شماره 97/92/ت-6/9/92 رئیس محترم هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیمای مرکز کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که ضمن بررسی کارشناسانة موضوع ، نشستی با حضور معاون محترم معماری و شهرسازی و دایره حقوقی شهرداری و در صورت لزوم نمایندة شرکت تعاونی صدا و سیما تشکیل شود و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1588-19/8/92 تعدادی از ساکنان کوچه شماره 12 خیابان انقلاب ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پرونده با نظر مساعد به کمیسیون ماده پنج ارسال تا اخذ تصمیم گردد.

3- نامه شماره 94780-4/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح شد. به شهرداری کرمان اعلام گردد که آن گونه که از مفاد نامه شماره 7800/3-23/6/92 سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کرمان استنباط می شود ، آن سازمان در جهت اجرای طرح ، اراده و تمایل دارد ، پیگیری شود که از طریق امضای توافق نامه ، در خصوص اجرای تعریض و ایجاد رفوژ میانی و پل عابر پیاده اقدام گردد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1718-4/9/92 تعدادی از کاسبان کوچه سردار ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که کوچه سردار ، با تدبیر لازم به فوریت بازگشایی گردد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1745-6/9/92 شهروند محترم ، خانم طاهره دهنوی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص تقاضای نامبرده ( حصارکشی قطعه زمین پشت شهرک افضلی پور ) ، بر مبنای ضوابط و مقررات عمل شود.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1708-3/9/92 شهروند محترم ، آقای اسدالله اشرف پور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت رفع مشکل از نامبرده ، شهردار محترم منطقه چهار ، موضوع را بررسی نمایند و از طریق دعوت از طرفین دعوی ( نامبرده و همسایه مجاور ) در جهت رفع مشکل استفاده از کوچه بن بست موردنظر کوشش نمایند و در صورت به توافق نرسیدن ، به ایشان تفهیم گردد که یا باید بر مبنای نقشه تفکیکی مورد ارایه اقدام گردد یا به مرجع قضایی مراجعه نمایند.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1764-9/9/92 شهروند محترم ، آقای عباس جبالبارزی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت رفع مشکل کسب و کار و تملک ملک نامبرده در کوچه شهید سرمست ، بر اساس ضوابط و مقررات اقدام گردد.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 160041-28/8/92 بازرس محترم کل استان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع پرونده آقای امیدعلی حمزه ای بررسی شود و بر اساس مقررات و ضوابط اقدام گردد.

9- بر حسب مذاکراتی که با حضور آقای مهندس فرقانی ، معاون محترم فنی و عمرانی شهرداری ، در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل انجام شد ، نامه شماره 1726-5/9/92 شهروند محترم ، آقای مهدی قائم پناه ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضای نامبرده در خصوص گودبرداری پارکینگ طبقاتی در خیابان شریعتی ، کوچه شماره 12 ، بررسی و پیگیری شود.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1739-6/9/92 شهروند محترم ، خانم فاطمه عسکری مقدم ، در خصوص محاسبه تعریض ملک ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضا بررسی شود و به نحوی اقدام گردد که حقی از نامبرده ضایع نگردد.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، نامه شماره 1757-7/9/92 شهروند محترم ، آقای عباس رضایی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صدور پایان کار ساختمان ، مقررات و ضوابط رعایت گردد.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، نامه شماره 1740-6/9/92 تعدادی از رانندگان کامیون های کمپرسی درون شهری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به اهمیت موضوع عبور و مرور آنان ، مشکل به وجود آمده با تسریع لازم ، در شورای ترافیک مطرح شود و پاسخ این شورا نیز در اسرع وقت ایفاد گردد.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/9/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، نامه شماره 1755-7/9/92 شهروندان محترم ، آقایان : محسن کامیابی و مرتضی شمس الدین پور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که اقدامات بعدی در جهت احداث پارکینگ عمومی در محدوده میدان عاشورا ، بر اساس نظریه کمیسیون ماده پنج انجام گیرد.

14- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/9/92 شورای عمومی ، نامه شماره 0942/92-7/9/92 رئیس محترم هیأت امنای مدرسه علمیه صالحیه کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وجهة آموزشی آن مدرسه ، به ویژه اهمیت حمایت و صیانت از شأن تدریس دینی در کرمان ، این شورا با معافیت پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان مدرسة مزبور با شرط رعایت دقیق کلیة ضوابط شهرسازی همچون تراکم و مقررات میراث فرهنگی در احداث ساختمان ، موافقت دارد.

15- نامه شماره 98201-2/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون خدمات شهری مطرح و مقرر شد که با توجه به این که شهروند محترم ، آقای علی نجیب زاده ، از معلولان ناشنوا می باشند ، در صورتی که تحت پوشش بهزیستی باشند ، وجه مربوط از نامبرده اخذ نگردد.

16- نامه شماره 117773-5/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش معبر بن بست در خیابان وحشی بافقی ، به مساحت 85/127 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/370/048/1 ریال به بنیاد خیریه فرهنگی تربیتی حاج اکبر صنعتی ، جهت ادغام در پلاک های مجاور ، با رعایت ضوابط موافقت شد.

17- نامه شماره 117989-5/9/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، ملک ورثه مرحوم ماشاالله اسدی از پلاک ثبتی شماره 386 اصلی بخش سه کرمان ، در خیابان امام ، کوچه شماره 5  ، یک دانگ عرصه با 25 مترمربع بنای مسکونی و 28 مترمربع باریک سازی تجاری ، با احتساب حق کسب و پیشه ، مجموعاً به ارزش کارشناسی -/000/500/737 ریال ، در مسیر طرح عمرانی قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 117159-4/9/92 موافقت می شود که به ازای آزادسازی و انتقال قطعی و رسمی سهم ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ کارشناسی یک دانگ را در وجه ورثه نامبرده با رعایت ضوابط مربوط پرداخت نماید.

18- نامه شماره 107430-27/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با توجه به توضیح آقای پورباقری و با عنایت به پیامد ادامة مشکلات این شرکت برای اعضای آن – که عموماً از پرسنل شهرداری اند – پیشنهاد می شود که جلسه ای با حضور شهردار محترم ، آقای مهندس سیف الهی ، و مدیر محترم منطقه دو ، آقای مهندس ایلاقی ، و نماینده شورای شهر ، آقای علی منصوری ، در شهرداری تشکیل ، تا پس از تبادل نظر لازم ، در حل مشکلات موجود آن شرکت کوشش شود.

19- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1688-30/8/92 شهروند محترم ، خانم فاطمه حسامی کرمانی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که به تقاضای نامبرده در خصوص مشکل هدایت آب باران به داخل چاه حفر شده در کوچه شماره 12 خیابان 24 آذر رسیدگی شود.

20- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1719-4/9/92 شهروند محترم ، آقای محمدعلی اسدی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که لازم است که به تقاضای نامبرده در خصوص واگذاری 15 قبر دو طبقه در بوستان رحمان ، مطابق روال و ضوابط قانونی رسیدگی شود.

21- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1650-27/8/92 نماینده ساکنان کوچه های شماره 14 و 29 ابوذر شمالی و بلوار امام حسین ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که به موضوع تقاضا در خصوص تعویض پل ورودی کوچه و صدور مجوز حفاری برای جابجایی تیرهای برق رسیدگی گردد.

22- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1729-5/9/92 شهروند محترم ، استاد اکبر صوتی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که اقدام لازم با نظر مساعد در خصوص مواردی که امکان انجام می باشد ، صورت گیرد.

23- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1753-7/9/92 شهروند محترم ، آقای موسی یوسف پور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که تقاضای نامبرده در خصوص نصب تابلو در خیابان شهید بهشتی ، مجتمع تجاری اطلس ، بر طبق ضوابط رسیدگی شود.

24- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1747-7/9/92 شهروند محترم ، آقای محسن عادلی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضای نامبرده در خصوص لزوم آسفالت ، یا سیمان کاری محوطه اطراف بلوک های استانداری در بلوار ابوالفضل رسیدگی شود و در جهت رفع مشکل اقدام لازم به عمل آید.

25- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون خدمات شهری ،  نامه شماره 1702-2/9/92 نماینده ساکنان کوچه های شماره 25 و 27 بزرگراه آیت الله خامنه ای ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص صدور مجوز انشعاب گاز ، با توجه به مصوبه این شورا و بر طبق روال قانونی مساعدت شود.

26- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/9/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1635-26/8/92 شهروند محترم ، آقای رضا غنی پور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که به تقاضای نامبرده در خصوص برخورداری از برق و راه مناسب ، رسیدگی شود.

27- نامه شماره 117173-4/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/9/92 کمسیون برنامه و بودجه مطرح و با توجه به توضیح مندرج در نامه ، نظر به این که شهروند محترم ، آقای احسان دشتبان در مزایده سازمان اتوبوسرانی قطعه شماره 333 از نقشه تفکیکی شماره 10555-3/3/80 ، به ارزش -/000/000/200/2 ریال برنده شده و اکنون وقف تشخیص داده شده است ، موافقت می گردد که به ازای قطعه زمین مزبور ، قطعه زمین شماره 19 ، از نقشه تفکیکی شماره 5492/2-14/4/86 ، به مساحت 16/279 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/720/991/916/1 ریال با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده واگذار گردد و به ازای مبلغ مابه التفاوت ، به میزان
-/280/008/283 ریال ، پروانه ساختمان در هر یک از مناطق شهرداری بر اساس درخواست مشارالیه ، به صورت تهاتر در اختیار ایشان گذارده شود.

28- با توجه به نامه شماره 30236/92/190-3/9/92 مدیرکل محترم سازمان تأمین اجتماعی استان کرمان ، با معاون محترم عمرانی استانداری کرمان مکاتبه و اعلام شود که نظر به این که آن سازمان مبلغ بدهی خود را بیش از -/000/000/000/37 ریال اعلام داشته است و پرداخت چنین رقمی برای شهرداری کرمان ، درحال حاضر امری سخت و حتی نامقدور است ، به ویژه آن که دولت نیز در طول یک سال گذشته ، در پرداخت دیون خود به سازمان اتوبوسرانی اقدام نکرده است ، بدین سبب در خصوص پرداخت سهم دولت اقدام تسریعی به عمل آید. بدین امید که در ادای دین شهرداری نیز گره گشایی شود.