مصوبات جلسه 93/8/25

- نامه شماره 115430-25/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 25/8/93 شورای عمومی مطرح گردید. با توجه به مجوز صادرة شماره 2434-29/11/92 – که تصویر آن و نامة شماره 148092-26/11/92 شهرداری کرمان پیوست می باشد - متن توافق نامه شماره 115428-25/8/93 شهرداری کرمان با شرکت کرمان پتک در نشست مزبور، به طور دقیق مورد بحث و فحص قرار گرفت و با اجرای آن با شرط اصلاحات ذیل موافقت گردید :

1- 1- بند چهار به تأیید شهرداری برسد.

2-1- بند یک فصل چهارم : مبالغی که طلب پیمانکار می باشد ، بعد از تأیید مراجع ذی صلاح و مشاور طرح قید شود و معادل آن برابر فهارست 93 حذف شود.

3- 1- در خصوص بند دو فصل چهار نیز مطابق با بند یک فصل چهار عمل شود.

4- 1- در بند الف فصل پنج ، در شرایط فسخ قرارداد ذکر شود که در صورتی که قرارداد به هر علتی فسخ شود ، پرداخت نقد به پیمانکار انجام نخواهد شد ( خسارت صرفاً در قالب واگذاری زمین انجام خواهد شد ) ضمناً جهت مزید آگاهی یک نسخه از متن توافقنامه و تصویر نامة پیشنهادی شهرداری ارسال می گردد.

2- نامه شماره 114093-22/8/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، قطعه شماره 99 ، در شهرک قائم ، دارای شش دانگ پلاک ثبتی به شماره 9008 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان ، متعلق به شهروند محترم ، خانم نور بی بی غلامشاهی نسب فهرجی ، به وکالت آقای میثم حسین زاده ، به مساحت 176 مترمربع ، در مسیر اجرای طرح مزبور قرار می گیرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 1637-18/8/93 و با استناد به مجوز صادره شماره 913-26/4/86 این شورا و معرفی نامه های شماره 15837-19/7/85 و 18771-30/9/87 و 14030-24/7/89 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان ، موافقت شد که به ازای تملك قطعي و رسمي ملك ، قطعه زمین شماره 24 از قطعه زمین های تفکیکی مجاور ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و ضلع غربی شهرک خواجو ، به مساحت 240 مترمربع ، به صورت تهاتر به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد.

3- پیرو نامه شماره 1684-19/8/93 و برحسب مذاکراتی که با حضور خانم دیندار ، نماینده حقوقی آن شهرداری ، و آقای حسینی ، مسؤول املاک منطقه یک ، در نشست مورخ 25/8/93 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ، انجام شد ، مقرر شد که باقی ماندة ملک واقع در خیابان امام به مساحت 48/12 مترمربع به مزایده گذارده شود ، امّا نظر به این که خانم مریم مشرفی ، سال ها ( حدود 20 سال ) مستأجر ملک بوده اند ، در صورتی که در شرایط مساوی با برنده ای دیگر قرار گیرند ، ملک مورد مزایده با رعایت ضوابط مربوط ، به مشارالیها واگذار شود.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/8/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1752-21/8/93 شهروند محترم ، آقای رضا ملک نژاد ، در خصوص تعریض ملک که در کمیسیون ماده صد مطرح شده است ، به شهرداری اعلام گردد که با توجه به این که ملک قبل از سال 1361 ساخته شده و تعریض به قسمت ساختمان تعلق می گیرد ، با اخذ تعهد از نامبرده دیگر اقدامات برابر مقررات انجام گیرد.

5- نامه شماره 109910-15/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 25/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با پیشنهاد ثبت بهای ملک ، شهروند محترم ، خانم صدیقه زندوکیلی به میزان
-/799/330/41 ریال در هزینه های سال جاری منطقه چهار با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی موافقت می گردد. ضمناًٌ مبلغ در متمم بودجه پایدار گردد.

6- نامه شماره 108087-10/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 25/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تشویق و تقدیر از فرزندان ممتاز پرسنل شهرداری از طریق دادن 400 عدد کارت هدیه -/000/500 ریالی ، جمعاً به مبلغ -/000/000/200 ریال از محل اعتبار موردنظر موافقت شد. لازم است که لیست پرداخت بر اساس مقاطع مندرج در نامه شماره 10977-1/4/84 شهرداری و اطمینان از اخذ رتبة ممتاز آنان در سال تحصیلی 93-92 باشد.
علی النهایه این شورا را از فهرست افراد مورد تأیید مطلع نمایند.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/8/93 کمیسیون فرهنگ و IT ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که نشست هایی با موضوعات فرهنگی نظیر مسایل دینی ، قرآنی ، عاشورایی ، سبک زندگی اسلامی ، عفاف ، حجاب ، امر به معروف و نهی از منکر ، ازدواج ، لباس و الگوی مصرف در فرهنگ سراهای مختلف طراحی و برگزار گردد. ضمناً پیشنهاد شد که در تحلیل و تبیین مسائل فرهنگی از دیدگاه نخبگان استفاده شود و درج فراخوان هایی در روزنامة کرمانشهر و سایت کرنا
می تواند در رسیدن به مقصود سودمند باشد.