مصوبات جلسه 93/7/27

1- نامه شماره 101290-26/7/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به این که مطابق با مجوز صادرة شماره 1382-22/8/91 ، قطعه زمین شماره 16 ، از نقشه تفکیکی شماره 746/2-82 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای عباس انجم شعاع ، به وکالت آقای محمدحسین اعتباری گوهر ریزی ، به مساحت 209 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/881/1 ریال ، در اراضی کاظم آباد را سازمان اوقاف و امور خیریه به صورت رسمی به شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما واگذار کرده است ، مطابق با مفاد توافق نامه شماره 94144-10/7/93 با پیشنهاد شهرداری به منظور واگذاری قطعه زمین شماره 27 از نقشه تفکیکی شماره 30052-24/9/91 ، به مساحت 250 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/875/1 ریال به آقای عباس انجم شعاع با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. ضمناً مبلغ ما به التفاوت به میزان -/000/000/6 ریال نیز ، بنا به تقاضای ایشان در اقدامات مربوط به پروانه ساختمان ، پایانکار ساختمان یا تفکیک ، در محدودة اراضی منطقه دو شهرداری ، با رعایت ضوابط و مقررات تسویه گردد که هر گونه اقدام در این خصوص نیز منوط به ثبت در سیستم مالی شهرداری مرکز و تصدیق نامة رسمی شهردار محترم خواهد بود.

2- نامه شماره 101308-26/7/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، آقای مهدی ابراهیمی ، دارای پلاک ثبتی شماره 9 فرعی از 2843 اصلی ، بخش سه کرمان ، در بلوار شهید صدوقی ، کوچه شماره 17 ، به مساحت 75 مترمربع
( ماندة ملک ) با 151 مترمربع همکف مسکونی و 107 مترمربع طبقه اول مسکونی ، 15 مترمربع بالکن در حیاط و معبر ، به ارزش کارشناسی -/000/500/043/2 ریال ، در مسیر اجرای طرح پل شقایق در بلوار شهید صدوقی قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 101211-26/7/93 موافقت شد که به ازای تحویل ملک مسیری و انتقال قطعی و رسمی سند ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ مزبور را به صورت نقد در وجه آقای مهدی ابراهیمی مطابق ضوابط و مقررات پرداخت نماید.

3-  نامه شماره 97266-17/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/7/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع غربی قطعه زمین ردیف 2 از نقشه تفکیکی شماره 15683/2-17/8/90 ، در بلوار هوانیروز ، غدیر 2 ، خیابان لاله شمالی ، کوچه شماره 8 ، به مساحت 23/24 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/994/188 ریال ، به شهروند محترم ، آقای غلامرضا کرمانی ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

4- نامه شماره 90828-3/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/7/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع جنوبی ملک واگذاری سازمان مسکن و شهرسازی ، در بلوار هوانیروز ( قطعة 35 از زمین های محیط زیست ) ، به مساحت 85/14 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/200/79 ریال ، به شهروند محترم ، آقای مهدی رنجبر ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

5- نامه شماره 90810-3/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/7/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع جنوبی ملک شهروند محترم ، خانم حمیده
روحانی ، در طاهرآباد ، خیابان تالار پیوند ، کوچه شرقی یک ، به مساحت 64/2 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/17 ریال ، به نامبرده ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

6- نامه شماره 90796-3/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/7/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع شرقی قطعه زمین شماره 14 از نقشه تفکیکی شماره 15192/2-23/10/87 به شهروندان محترم ، آقای مجید تعاونی طار مسری و خانم زهره پرنده غیبی ، در بلوار امام رضا ، کوچه شماره 17 ، به مساحت 06/28 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/667/306/299 ریال ، به نامبردگان ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

7-  نامه شماره 96369-15/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/7/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 87633/1-29/6/93 منطقه یک شهرداری ، شهروند محترم ، آقای علی اکبر اشرف گنجویی ، مبلغ -/412/999/58 ریال از بابت عوارض پروانه ساختمان اضافه به شهرداری پرداخت کرده است و هم اکنون کتباً متقاضی دریافت وجه اضافه پرداخت گردیده است ، موافقت شد که مبلغ فوق الذکر از محل حساب و چک های تقسیطی با رعایت ضوابط مربوط ، برگشت گردد.

8- نامه شماره 94012-9/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/7/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 91055/4-5/7/93 منطقه چهار شهرداری ، شهروند
محترم ، آقای محمدحسن فرجام فر ، مبلغ -/454/607/110 ریال از بابت عوارض پروانه ساختمان اضافه به شهرداری پرداخت کرده است و هم اکنون کتباً متقاضی دریافت وجه اضافه پرداخت گردیده است ، با برگشت مبلغ -/000/000/110 ریال از چک های تقسیطی و یک فقره چک ضمانتی و همچنین مبلغ -/454/607 ریال به صورت نقد به به ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

9- نامه شماره 77830-10/6/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/7/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 68577/2/93-22/5/93 منطقه دو شهرداری ، آقای محسن محمودی ، مبلغ -/635/125/414 ریال از بابت عوارض پروانه ساختمان اضافه به شهرداری پرداخت کرده است و هم اکنون کتباً متقاضی دریافت وجه اضافه پرداخت گردیده است ، با برگشت مبلغ مزبور به ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

10- نامه شماره 101297-26/7/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، خانم فاطمه ابراهیمی ، دارای پلاک ثبتی شماره 8 فرعی از 2843 اصلی ، بخش سه کرمان ، در بلوار شهید صدوقی ، کوچه شماره 17 ، به مساحت 145 مترمربع با 63 مترمربع تیرآهنی اعیانی مسکونی و 85 مترمربع گنبدی مسکونی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/835/1
ریال ، در مسیر اجرای طرح پل شقایق در بلوار شهید صدوقی قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 101210-26/7/93 موافقت شد که به ازای تحویل ملک مسیری و انتقال قطعی و رسمی سند ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ مزبور را به صورت نقد در وجه خانم فاطمه ابراهیمی مطابق ضوابط و مقررات پرداخت نماید.

11- نامه شماره 79865-15/6/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/7/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج ، با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/800/5 ریال به شهروند محترم ، خانم مهدیه رضایی ، نماینده محترم بیمه ملت ، از بابت درج آگهی بیمة مسؤولیت مدنی مناقصة سال 1391 در نشریه حدیث ، از محل مازاد و کسری ، به نامبرده ، موافقت گردید.

12- نامه شماره 101213-26/7/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، آقای محمود ابراهیمی ، دارای پلاک ثبتی شماره 3 فرعی از 2843 اصلی ، بخش سه کرمان ، در بلوار شهید صدوقی ، کوچه شماره 17 ، به مساحت 250 مترمربع با 158 مترمربع اعیانی مسکونی و 10 مترمربع راه پله ، به ارزش کارشناسی -/000/000/866/3 ریال ، در مسیر اجرای طرح پل شقایق در بلوار شهید صدوقی قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 100942-26/7/93 موافقت شد که به ازای تحویل ملک مسیری و انتقال قطعی و رسمی سند ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ مزبور را به صورت نقد در وجه آقای محمود ابراهیمی مطابق ضوابط و مقررات پرداخت نماید.

13- نامه شماره 98342-20/7/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و در نشست مورخ 26/7/93 کمیسیون برنامه و بودجه با توجه به نیاز شهرداری مرکز ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به شرح ذیل موافقت شد. ضمناً اعلام گردید که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری نیز پایدار گردد.

 

«  اصلاحیه بودجه شهرداری مرکز »

 

هزینه                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

عنوان وظیفه

شرح

مبلغ  مصوب

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

416610

اداری

سایر

-/000/120/21

-/000/800/1

 

-/000/320/19

205512

اداری

سایر خدمات قراردادی

-/000/500/5

 

-/000/000/1

-/000/500/6

311101

اداری

بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تأسیسات

-/000/800

 

-/000/400

-/000/200/1

312201

اداری

خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه

0

 

-/000/100

-/000/100

311101

شهری

بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تأسیسات

150

 

-/000/100

-/150/100

312201

شهری

خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه

0

 

-/000/200

-/000/200

جمع

-/150/420/27

-/000/800/1

-/000/800/1

-/150/420/27

14- نامه شماره 101214-26/7/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، آقای محمد ابراهیمی ، دارای پلاک ثبتی شماره 5 فرعی از 2843 اصلی ، بخش سه کرمان ، در بلوار شهید صدوقی ، کوچه شماره 17 ، به مساحت 249 مترمربع با 151 مترمربع اعیانی مسکونی و 27 مترمربع انباری و 6 مترمربع مسکونی طبقه اول ، به ارزش کارشناسی
-/000/500/877/3 ریال ، در مسیر اجرای طرح پل شقایق در بلوار شهید صدوقی قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 100934-26/7/93 موافقت شد که به ازای تحویل ملک مسیری و انتقال قطعی و رسمی سند ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ مزبور را به صورت نقد در وجه آقای محمد ابراهیمی مطابق ضوابط و مقررات پرداخت نماید.

15- نامه شماره 101217-26/7/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، آقای رضا ابراهیمی ، دارای سند عادی ، در بلوار شهید
صدوقی ، کوچه شماره 17 ، به مساحت 122 مترمربع با 64 مترمربع اعیانی مسکونی ، به ارزش کارشناسی
-/000/000/112/2 ریال ، در مسیر اجرای طرح پل شقایق در بلوار شهید صدوقی قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 100939-26/7/93 موافقت شد که به ازای انتقال سند ملک مسیری از طریق مبایع نامه و صورتجلسه تحویل ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ مزبور را به صورت نقد در وجه آقای رضا ابراهیمی مطابق ضوابط و مقررات پرداخت نماید.

16- نامه شماره 79920-15/6/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/7/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه های شماره 7413/3-25/1/93 و 157990/3-6/12/92 منطقه سه شهرداری و نامه شماره 02/100/17110-27/3/91 وزارت محترم راه و شهرسازی ، انجمن خیریه مسکن سازان استان کرمان ، مبلغ -/593/123/381 ریال از بابت عوارض پروانه ساختمان اضافه به شهرداری پرداخت کرده است و هم اکنون کتباً متقاضی دریافت وجه اضافه پرداخت گردیده است ، موافقت شد که مبلغ فوق الذکر با رعایت ضوابط مربوط ، برگشت گردد.

17- نامه شماره 82343-18/6/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/7/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور کسر مبلغ -/000/600 هزار ریال از پروژه ردیف 3030102204 با عنوان « زیرسازی خیابان مقابل بلدالامین » و افزودن مبلغ -/000/500 هزار ریال به پروژه ردیف 3081102201
با عنوان « خرید ماشین آلات عمرانی » و مبلغ -/000/100 هزار ریال به پروژه ردیف 3030802201 با عنوان
« رنگ آمیزی جداول سطح شهر » موافقت گردید. ضمناً مقرر شد مبلغ در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

18- نامه شماره 101280-26/7/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به این که مطابق با مجوز صادرة شماره 1382-22/8/91 ، قطعه زمین شماره 23 ، از نقشه تفکیکی شماره 746/2-82 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای عباس طراوت ، به مساحت 209 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/600/173/2 ریال ، در اراضی
کاظم آباد را سازمان اوقاف و امور خیریه به صورت رسمی به شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما واگذار کرده است ، مطابق با مفاد توافق نامه شماره 93978-9/7/93 با پیشنهاد شهرداری به منظور واگذاری قطعه زمین شماره 6 از نقشه تفکیکی شماره 19571/2/90-11/10/90 ، به مساحت 85/233 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/960/244/2 ریال به آقای عباس طراوت با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. ضمناً آقای عباس طراوت مبلغ ما به التفاوت ملک شهرداری و معوض را به میزان -/000/360/71 ریال در وجه شهرداری پرداخت نماید.

19- نامه شماره 82342-18/6/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/7/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور افزودن مبلغ -/000/000/12 هزار ریال به ردیف درآمدی 101010 با عنوان « عوارض کالا و خدمات ( ارزش افزوده ) » و افزودن مبلغ مزبور به پروژه ردیف 3010102104 با عنوان
« تهیه نقشه های هوایی جهت طرح تفصیلی » موافقت شد. ضمناً مبلغ در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

20- نامه شماره 96825-16/7/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، قطعه زمین شهروند محترم  ، آقای محمدرضا گوهری جوپاری ، دارای سند عادی ، در کمربندی چهارراه بازرگانی ، به مساحت 51/323 مترمربع با 34 مترمربع اعیانی انباری و حیاط سازی و حوضچه ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/278/2 ریال ، در مسیر اجرای طرح تقاطع پل غیرهمسطح چهارراه بازرگانی و بزرگراه غربی قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 95416-14/7/93 موافقت شد که به ازای انتقال اسناد از طریق مبایع نامه و صورتجلسه تحویلی ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری قطعه زمین شماره 2 از نقشه تفکیکی شماره 203/3-14/1/91 در جاده تهران ، خیابان چاپ علوی ، به مساحت 60/153 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/304/2 ریال به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار نماید. ضمناً آقای محمدرضا گوهری جوپاری مابه التفاوت مبلغ ملک مسیری و قطعه زمین معوض را ، به مبلغ -/000/000/26 ریال ، در سه قسط در وجه شهرداری کرمان پرداخت نماید.

21- نامه شماره 99315-22/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/7/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش امتیاز حق تقدم انتفاع لچکی ضلع جنوبی ملک مورد اجاره اوقاف ، در بلوار امیرکبیر ، بلوار بوعلی ، به مساحت 15/17 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/339/683/268 ریال ، به شهروند محترم ، آقای محمدحسین مهراب پناه ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

22- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/7/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1348-22/6/93 شهروند محترم ، آقای رضا کوهستانی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که برای باقی ماندة ملک مسیری موردنظر قبلاً پروانه ساختمان صادر شده است و مالک مبلغی طلبکار شده است ، موافقت شد که مبلغ طلب ، از طریق صدور پروانه شناور در هر یک از مناطق تسویه گردد.

23- نامه شماره 96558-15/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/7/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور اصلاح مساحت ملک شهروند محترم ، خانم مرضیه ادهمی ، از نقشة تفکیکی شماره 17853-10/12/85 ، در شهرک الهیه ، خیابان شهید همتی فر ، از مساحت 64/218 مترمربع به 50/225 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/68 ریال ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

24- نامه شماره 94039-9/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/7/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع شرقی ملک مورد اجارة وقف شهروند محترم ، آقای عباس عبداللهی بادیزی ، در خیابان جهاد ، خیابان جوادالائمه ، شرقی 9 ، به مساحت 92/4 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/980/31 ریال ، به نامبرده ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

25- نامه شماره 95429-14/6/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، ششدانگ ملک شهروند محترم ، آقای شکرالله زند اقطاعی ، دارای پلاک ثبتی شماره 3005 فرعی از 2976 اصلی بخش 3 کرمان ، در بزرگراه غربی ، چهارراه بازرگانی ، به مساحت 5/302 مترمربع با 22 مترمربع اعیانی ، محوطه سازی ، حصارکشی و 32 مترمربع حوضچه ، جمعاً به ارزش کارشناسی
-/000/000/360/3 ریال ، در مسیر اجرای طرح پل غیرهمسطح تقاطع چهارراه بازرگانی با بزرگراه قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 92650-7/7/93 موافقت شد که به ازای انتقال سند ملک مزبور به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ -/000/000/000/2 ریال به صورت نقد و مابقی در دو قسط به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط پرداخت نماید.

26- نامه شماره 98309-20/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/7/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش امتیاز حق تقدم انتفاع لچکی ضلع جنوبی قطعه زمین ردیف 22 مورد اجاره اوقاف از نقشه تفکیکی شماره 22459-11/8/67 در خیابان باقدرت غربی ، روبروی مسجد 12 امام ، به مساحت 60/28 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/314 ریال ، به شهروند محترم ، آقای محمد رضا خانی نژاد ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. این موافقت نامه منوط بدین خواهد بود که به خریدار تفهیم گردد که پرداخت کلیة حقوق مربوط به وقف بر عهده مشارالیه خواهد بود.

27- نامه شماره 101313-26/7/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، آقای محمود ابراهیمی ، دارای سند عادی ، در بلوار شهید صدوقی ، جنب کوچه شماره 17 ، به مساحت 52/113 مترمربع با 52/113 مترمربع اعیانی تجاری ، 10 مترمربع بالکن در معبر و احتساب مبلغ حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/258/918/10 ریال ، در مسیر اجرای طرح پل شقایق در بلوار شهید صدوقی قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 101209-26/7/93 موافقت شد که به ازای انتقال سند ملک مسیری از طریق مبایع نامه و صورتجلسه تحویل ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ مزبور را به صورت نقد در وجه آقای محمود ابراهیمی مطابق ضوابط و مقررات پرداخت نماید.

28- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست های کمیسیون برنامه و بودجه و شورای عمومی در تاریخ های 26 و 27/7/93 ، نامه شماره 701730/93-20/7/93 مدیرکل محترم سازمان اوقاف و امور خیریه استان کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به درخواست مدیرکل سازمان مزبور ، با صدور مجوز احداث مجموعة موردنظر در خیابان شهید چمران در شمول مجوز صادرة شماره 266-24/3/93 این شورا ، موافقت گردید.

29- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/7/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 1570-23/7/93 شهروند محترم ، آقای محمد جلال الدینی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بررسی شود و در صورتی که قرارداد اجارة نامبرده به اتمام رسیده است ، موقعیتی فراهم گردد تا از طریق مزایده برای اجارة دکة موردنظر اقدام شود و در این صورت ، در شرایط مساوی اولویت با مستأجر فعلی خواهد بود. ضمناً توجه شود که فقط افرادی می توانند در این مزایده شرکت نمایند که مجوز لازم را جهت حمل و نقل از سازمان تاکسیرانی اخذ نمایند.