مصوبات جلسه 93/5/5

1- نامه شماره 57778-30/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 4/5/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع غربی ملک شهروند محترم ، آقای رضا کمالی ، در بلوار پیروزی – که در اثر احداث و تعریض بلوار به وجود آمده است -  به مساحت 78/18 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/600/375 ریال به نامبرده ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت
شد.

2- نامه شماره 59930-2/5/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 4/5/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع غربی ملک شهروند محترم ، آقای مجید وزیرزاده ابراهیمی ، در بلوار پیروزی ، به مساحت 31/20 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/820/446 ریال به نامبرده ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

3- نامه شماره 55538-24/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 4/5/93 کمیسیون برنامه و بودجه با هدف اصلاح بودجة منطقه 2 شهرداری مطرح گردید و با افزایش مبلغ -/000/500/3 هزار ریال به ردیف درآمدی 102003 با عنوان عوارض بر مازاد تراکم و اضافه کرد همان مبلغ به پروژه ردیف 3050402302 با عنوان حصارکشی املاک رها شده موافقت گردید. همچنین مقرر شد که مبلغ مزبور در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

4- نامه شماره 57824-30/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 4/5/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به آقای غلامرضا فخری ، از پرسنل قراردادی کادر امانی شهرداری که در محل کار صدمه دیده است ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، از طریق کمیتة رفاه موافقت گردید.

5- نامه شماره 56240-25/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 4/5/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور ثبت  مبلغ -/000/009/9 ریال بهای ملک مسیری شهروند محترم ، آقای
محمد رضایی گینکانی ، در هزینه های سال جاری منطقه با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی موافقت شد. همچنین مقرر شد که مبلغ در متمم بودجه منطقه چهار پایدار گردد.