مصوبات جلسه 93/1/24

1- نامه شماره 6034-23/1/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و با توجه به بررسی مفاد نامة شماره 810-16/1/93 سازمان تأمین اجتماعی شماره 2 کرمان و در حیث رفاه حال آن گروه از متقاضیانی که قبلاً به شهرداری مراجعه کرده و دارای سابقة اقدام
می باشند ، مقرر گردید که شهرداری به گونه ای عمل کند که ایشان حداکثر تا پایان خردادماه مهلت یابند تا اقدامات خود را بسامان رسانند و در این مدت ، صدور پروانه ساختمان مطابق با ضوابط جاری انجام گیرد.

2- نامه شماره 32-19/1/93 در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص ملک موردنظر در بلوار امام حسن ( جادة اختیارآباد سابق ) ، بررسی شود و در صورتی که کلیات طرح در کمیسیون ماده پنج تصویب شده است ، در مورد تفکیک ملک نیز اقدام لازم صورت پذیرد.

3- نامه شماره 160143-24/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که موضوع مشکل پارکینگ ملک شهروندان محترم ، آقایان : سید
امان الله ناصحی و محمد شریعتی نیا ، بررسی شود و در صورت امکان در جهت حل مشکل مساعدت شود و در صورت وجود مانع قانونی ، مطابق مقررات عمل گردد.

4- نامه شماره 154605-25/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و در جهت حل مشکل ، موافقت شد که با توافق مالک ، خانم اقدس ناصری ، ارزش میزان مسیری ، به صورت صدور پروانه ساختمان شناور یا حق تفکیک تهاتر گردد.

5- نامه شماره 129384-24/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به این که ملک مجاور شهروند محترم ، آقای محمد حسین رستمی زاده ، در خیابان 17 شهریور در حریم سازمان محترم میراث فرهنگی است ، پرونده با نظر مساعد جهت اخذ تصمیم به کمیسیون محترم ماده پنج ارسال شود.

6- نامه شماره 4520-20/1/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به شهروند محترم ، آقای حامد
اسدی ، از نیروهای شرکتی منطقه 3 شهرداری – که در حین انجام کار اداری مصدوم شده است -  از محل اعتبار ماده 17 ، ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، از طریق کمیته رفاه موافقت شد.

7- نامه شماره 144073-19/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به این که عرض خیابان بهمنیار در حد 45 مترمربع تعیین و تثبیت گردیده است ، مالک ملک بتواند دیوار ملک موردنظر خود را با هماهنگی شهرداری ، در حد قانونی قرار دهد.

8- نامه شماره 160284-27/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل در مورد پارکینگ بیمارستان مهر مطرح گردید و مقرر شد که در احداث پارکینگ تسریع گردد و موضوع پیگیری شود.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 65-19/1/93 چند شرکت تعاونی مسکن به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضا در خصوص تکمیل طرح بلوار پزشک بررسی شود و در صورت امکان اقدام لازم انجام گیرد.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2720-25/12/92 شهروند محترم ، آقای حمیدرضا گنجعلیخانی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت ملک همجوار ، با صدور پروانه تجاری برای قطعه زمین موردنظر بین کوچه های 26 و 28 خیابان فیروزآباد ، موافقت گردید.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 78-21/1/93 شهروند محترم ، آقای محمدصالح شاهدادی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضا در خصوص تخفیف عوارض تفکیک بررسی شود ، چون امکان تخفیف میسر نیست ، در صورت امکان ، در محاسبة عوارض صدور پروانه ساختمان مساعدت شود.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2637-14/12/92 شهروندان محترم ، آقایان : عمرانی و حمزه ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت ملک موردنظر در خیابان سجاد ، که موقعیت تجاری دارد ، موافقت شد که تفکیک ملک ، بر اساس نقشة تفکیکی پیشنهادی انجام شود.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 64-19/1/93 شهروند محترم ، آقای علی خواجه سلیمی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از تعیین خط پروژه ، اقدام لازم جهت باقی ماندة احتمالی قطعه زمین موردنظر انجام گیرد.

14- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 39-17/1/93 تعدادی از ساکنان کوی دادگستری به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پیشنهادات خدماتی و عمرانی ایشان بررسی شود و در مواردی که امکان عملی برای اجرا وجود دارد ، طبق مقررات اقدام گردد.

15- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ، نامه شماره 87-23/1/93 شهروند محترم ، خانم مریم مشرفی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به استیصال ایشان ، حداکثر مدت یک ماه جهت تخلیة واحد تجاری ، به مشارالیها فرصت داده شود و سپس اقدامات ثانوی به منظور تخریب و قیمت گذاری باقی ماندة ملک طبق مقررات انجام گیرد.

16- نامه شماره 3348-18/1/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به این که قطعه زمین شماره 146 از نقشة تفکیکی شمارة 17518/2/89 -5/10/89 به مساحت 53/257 مترمربع برطبق توافقنامه شماره 1372-3/12/90 و مجوز صادرة شماره 2247-22/12/90 این شورا ، به شهروندان محترم ، آقای نعمت الله سقازاده ماهانی و خانم مطهره نعمت الله زاده ماهانی ، واگذار گردیده است و اکنون ، پس از بررسی معلوم گردیده که قطعه زمین مزبور در حریم ریل راه آهن قرار گرفته است ، در جهت جبران زیان وارد ، با واگذاری قطعه زمین شماره 95 ، از نقشة تفکیکی شمارة 17518/2/89 -5/10/89 به مساحت 48/278 مترمربع در بلوار جمهوری ، پشت راهنمایی و رانندگی ، خیابان کمیل ، به نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان موافقت گردید و مقرر شد که نامبردگان مبلغ -/000/802/118 ریال ما به التفاوت قیمت قطعه زمین های عوض و معوض را در وجه شهرداری پرداخت نمایند.

17- نامه شماره 3344-18/1/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به این که قطعه زمین شماره 59 از نقشة تفکیکی شمارة 17518/2/89 -5/10/89 به مساحت 95/400 مترمربع برطبق توافقنامه شماره 1453-24/12/90 و مجوز صادرة شماره 106-4/2/91 این شورا ، به شهروند محترم ، آقای مهدی میرزایی سرآسیابی ، واگذار گردیده است و اکنون ، پس از بررسی معلوم گردیده که قطعه زمین مزبور در حریم ریل راه آهن قرار گرفته است ، در جهت جبران زیان وارد ، با واگذاری قطعه زمین شماره 58 ، از نقشة تفکیکی شمارة 17518/2/89 -5/10/89 به مساحت 63/303 مترمربع و قطعه زمین شماره 59 ، از نقشة تفکیکی شمارة 17518/2/89 -5/10/89 به مساحت 09/274 مترمربع در بلوار جمهوری ، پشت راهنمایی و رانندگی ، خیابان کمیل ، به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان موافقت گردید و مقرر شد که نامبرده مبلغ -/000/648/515/1 ریال ما به التفاوت قیمت قطعه زمین های عوض و معوض را در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نماید.

18- نامه شماره 2420-16/1/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک آقای سیدمحمد میرامام کوهپایه ، در خیابان مهدیه ، نبش کوچة شماره 29 ، دارای فرم اجارة موقت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شماره 1443-9/4/59 ، به مساحت 5/25 مترمربع با 5/25 مترمربع اعیانی تجاری و 10/29 مترمربع مسکونی و 80/1 مترمربع بالکن و احتساب حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/019/956 ریال ، در مسیر طرح خیابان 42 متری احداثی قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 170816-7/12/92 موافقت شد که شهرداری در قبال انتقال سند ملک مزبور به صورت مبایع نامه و دریافت صورتجلسة تحویلی و تصرف ملک ، مبلغ مزبور را به صورت نقد ، در وجه آقای سیدمحمد میرامام کوهپایه پرداخت نماید.68

19- نامه شماره 2761-16/1/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 169286/3-25/12/92 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای محمدرضا پورحسنی ، مبلغ -/509/995/118 ریال از بابت عوارض پروانه ساختمان ، به شهرداری اضافه پرداخت کرد است ، با برگشت مبلغ مزبور به ایشان موافقت گردید.

20- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
20683-19/1/93 مسؤول محترم دفتر نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به اهمیت فیلم « شیار 143 » ، با در اختیار قرار دادن سالن اجتماعات خانه شهر ، در تاریخ 1/2/93 از ساعت 19 الی 23 ، به صورت رایگان ، به دانشگاه مزبور ، با هدف تقدیر از عوامل فیلم موافقت گردید.

21- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 77-21/1/93 شهروند محترم ، آقای منصور دلشاد ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که لازم است که هر گونه اقدام جهت صدور پایانکار ساختمان ، برای ساختمان هایی که آسانسور در آنها پیش بینی شده است ، طبق مقررات انجام گیرد.

22- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
19-9/1/93 شهروندان محترم ، آقای مجتبی شبرنگی و خانم احمدی نژاد ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موافقت شد که بدهی نامبردگان به منطقه دو شهرداری ، به صورت یک سوم  نقد و مابقی در اقساط دو ساله ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

23- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون فرهنگ و IT ، به شهرداری کرمان اعلام گردید که یک یا چند تابلو جهت درج شعار امسال مقام معظم رهبری در شهر در نظر گرفته شود.

24- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/1/93 کمیسیون فرهنگ و IT ، به شهرداری کرمان اعلام گردید که تابلوهایی در شهر به درج گفتاری از ائمة اطهار با موضوع خانواده و ضرورت استحکام آن اختصاص یابد و در انتخاب گفتار نیز با سرکار خانم صدیقه زاهدی ، عضو محترم شورا ، مشورت گردد.399