مصوبات جلسه 93/1/17

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/1/93 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2716-21/12/92 تعدادی از ساکنان کوی سرجنگلداری در خصوص احداث پارک ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در این خصوص اقدام لازم به عمل آید.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/1/93 کمیسیون خدمات شهری ، تقاضانامه شماره 29-16/1/93 خانم زهرا شعاعی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که نامبرده از پرسنل شهرداری می باشند ، یک قبر دو طبقه به ازای پرداخت هزینة آن در اختیار ایشان گذارده شود.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/1/93 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2684-19/12/92 مادر محترم شهید نقی زاده به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به ادعای تخریب آسفالت جلوی خانة ایشان ، در کمربندی حدفاصل خیابان مهدیه و پارادیس ، پس از بررسی ، اقدام لازم در جهت بهبود انجام شود.

4- نامه شماره 164454-18/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/1/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور ثبت بهای ملک شهروند محترم ، آقای محمد احمدی نژاد ، به میزان -/700/241/31 ریال در هزینه های سال جاری با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی موافقت گردید.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/1/93 کمیسیون خدمات شهری ، مقرر گردید که از طریق اطلاع رسانی ، اقدام لازم جهت امحای آیات شریفة قرآن از قبور آرامستان از طریق خود مردم انجام گیرد و در صورت بی توجهی ، این امحا با امکانات شهرداری انجام گیرد.

6- نامه شماره 169842-26/12/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، ملک شهروند محترم ، آقای محمدصادق انجم شعاع ، دارای پلاک ثبتی شماره 204 فرعی از 4810 اصلی ، در بلوار جانباز ، نبش خیابان ارتش ، به مساحت 178 مترمربع با 305 مترمربع اعیانی و با احتساب حق کسب و پیشه ، به ارزش کارشناسی -/000/500/775/3 ریال ، در مسیر اجرای طرح تعریض قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 167336-22/12/92 موافقت شد که به ازای تحویل و انتقال قطعی سند ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین شماره 5 از نقشه تفکیکی شماره 1/ص/604/91-4/3/91 ، به مساحت 30/295 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/400/362/2 ریال به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد و مقرر شد که شهرداری مابه التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین عوض به مبلغ -/000/100/413/1 ریال را در وجه آقای محمدصادق انجم شعاع به صورت نقد پرداخت نماید.

7- نامه شماره 168752-25/12/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/1/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 157567/4-5/12/92 منطقه چهار شهرداری ، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) ، مبلغ -/508/975/74 ریال از بابت حفاری ، به شهرداری اضافه پرداخت کرده است و با برگشت این مبلغ اضافه به قرارگاه مزبور موافقت گردید.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/1/93 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 9216/340/08/د-26/12/92 رئیس محترم دانشگاه پیام نور کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به اهمیت موضوع ، آسفالت و بهسازی خیابان جلوی پردیس شماره 2 آن دانشگاه در جنب شهرک افضلی پور در اولویت اجرا قرار گیرد