مصوبات جلسه 95/8/16

 1- نامه شماره 4702/137/952-10/8/95 مدیرکل محترم سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان مطرح گردید و با توجه به گزارش شهرداری به کمسیون ماده 77 و فقدان وجود مصوبه ای از شورا ، در خصوص محاسبة انجام یافته ، مقرر شد که در جهت رعایت حقوق مدیر هتل اخوان تقاضا بررسی و رسیدگی شود.

2- نامه شماره 702-124-17/7/95 شرکت خدمات فنی رنا مطرح گردید و با توجه به زمان زیادی که از طلب این شرکت می گذرد ، مقرر شد که طلب شرکت مزبور ، در اولویت پرداخت قرار گیرد.

3- نامه وارده شماره 1892-6/8/95 شهروند محترم ، آقای حسین پورامینایی ، مطرح گردید. با توجه به مفاد نامه ، که نامبرده ناچار به ارایة پایانکار ساختمان به بانک ، جهت تسویه حساب وام دریافتی میباشد ، و امکان اجرای نمای بیرونی ساختمان را در حال حاضر ندارد ، مقرر شد که با اخذ تعهد از نامبرده ، در خصوص الزام 6 ماهه در اجرای پایان کار ساختمان ملک موردنظر در خیابان شهید شیروانی ، کوچة شماره 7 ، با رعایت ضوابط مربوط صادر گردد.

4- پیرو نامه شماره 1479-12/8/95 و در اجرای مصوبة صادره ، بر حسب مذاکره و هماهنگی انجام یافته با نمایندگان محترم پایگاه های مقاومت بسیج حضرت رسول (ص ) ، و بسیج خواهران -  موضوع بند 5 مصوبة ارسالی ، به شماره 2007-17/8/95 به آن فرمانداری محترم - مقرر شد که به ترتیبی عمل شود که پایگاه های مورد واگذاری ثابت و به صورت کانکس باشد.

5- نامه شماره 129949-16/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به شهروند محترم ، آقای امان الله شجاعی ، از پرسنل بازنشسته شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

 6- نامه شماره 119824-13/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه ، بدین مضمون که قطعه زمین شماره 133 شهرک قائم که قبلاً به جانبازی محترم ، واگذار شده و مطابق با توافقنامه شهرداری با بنیاد شهید نبایستی به غیر واگذار شود و این اتفاق در مورد قطعه زمین مزبور روی داده است ، مقرر شد که مکاتبة لازم با بنیاد محترم شهید انجام گیرد تا نظریة خود را در مورد جایگزینی قطعه به جانبازی دیگر اعلام نمایند.

7- نامه شماره 109313-25/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به قطعی شدن رأی کمیسیون ماده صد شماره 7942/100-8/7/93 ( بر اثر اعتراض نکردن شهرداری در موعد مقرر ) و مفاد مندرج در آن ، موافقت شد که سایر اقدامات در جهت تمدید پروانه ساختمانی ملک مورد نظر در هفت باغ علوی ، دهکدة باران ، بر اساس درخواست متقاضی با رعایت مقررات مربوط انجام گیرد.

8- نامه شماره 98266-25/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر اساس تبادل نظر و مشورت با مدیر محترم منطقه چهار شهرداری ، آقای مهندس نیک طبع ، و با هدف جبران خسارت تعریض به ملک موردنظر شهروند محترم ، آقای رسول شریفی زاده ، در خیابان هفده شهریور ، چهارراه فیلسوف ( با توجه به اینکه شهرداری امکان پرداخت ریالی ندارد ) ، موافقت شد که پس از بررسی ، در صورتی که هر یک از مالکین ، اعم از مالک اولیه یا فعلی ، از بابت اجرای تعریض ملک ، تسهیلاتی دریافت نکرده و مساحت از سند کسر نشده باشد ، در تعیین میزان درصد ساخت و ساز مجاز ، 60% مساحت قبل از تعریض ملاک محاسبه قرار گیرد. ضمناً در زمان صدور پروانه ساختمان ، حتی المقدور مساعدت لازم به ایشان بشود.

9- نامه شماره 209373-27/12/94 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 1849-1/8/95 شهروند محترم ، آقای محمد امانی ، مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص اخذ 4 فقره چک های باقیمانده که در زمان صدور پروانه ساختمان در اختیار شهرداری قرار داده است ، تا حد امکان و با رعایت ضوابط و مقررات به نامبرده در حل مشکل مساعدت شود.