مصوبات جلسه 95/7/25

1- نامه شماره 11640-25/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید ، ارسال نامه شماره 1762-22/7/95 ریاست شورا مربوط به کان لم یکن بودن هر گونه سابقة نامه آقای محمد عارفی مورد تأیید اعضای حاضر قرار گرفت.

2- با عنایت به مباحث مطرح و رأی گیری انجام شده و با هدف تسریع در انعقاد قرارداد مربوط به پروژة میدان آزادی با اعمال ضرایب قرارداد بر اساس ضریب بالاسری 27/1 و ضریب پُلس 33/1 یعنی مطابق ضرایب قرارداد پلهای سیگمنتال موافقت گردید.

3- نامه شماره 79776-9/6/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد مندرج در نامه شماره 30749-29/2/95 شهرداری با  پیشنهاد فروش قطعه زمین مورد اجارة آن شهرداری ، به شماره 92A قدیم (75 جدید ) بلوک 2 در محلة صنعتی ، به مساحت 50 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/140 ریال ( یکصد و چهل میلیون ریال ) به شهروند محترم ، آقای ابوالقاسم سعیدنژاد ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت  گردید.

4- نامه شماره 98945-10/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد مندرج در نامه شماره 90580-8/6/95 شهرداری با پیشنهاد فروش قطعه زمین مورد اجاره ، به شماره 258 بلوک 2 در محلة صنعتی ، از نقشه تفکیکی شماره 4935-8/2/73 می باشد ، به مساحت 350 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/700 ریال ( هفتصد میلیون ریال ) به شهروند محترم ، آقای حسین رضایی یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

5- نامه شماره 105478-5/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای شهاب جمشید زهی ، در شهرک الغدیر ، خیابان شب بو ، کوچه شماره 8 ، به مساحت 20/1 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/400/8 ریال ( هشت میلیون و چهارصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

 6- بر حسب مذاکرات انجام یافته موافقت شد که مؤسسة ایثار وابسته به بنیاد شهید استان کرمان ، پل عابر پیاده ای ، تحت نظر و با استانداردهایی که شهرداری تعیین می نماید در محل روبروی بیمارستان ایثارگران احداث نموده و ما به ازا ، از تبلیغات پل بهره برداری نماید.

7- نامه وارده شماره 1775-25/7/95 شهروند محترم ، آقای حسن شاه میری ، مطرح گردید و با توجه به مکاتبه ای که سرپرست محترم امور مالی و اداری شهرداری مرکز با مدیر محترم منطقه یک شهرداری ، انجام داده است ، مبلغ -/000/312/528 ریال ( پانصد و بیست و هشت میلیون و سیصد و دوازده هزار ریال ) از حساب بدهکاری آن واحد و بستانکاری شهروند محترم ، آقای مسعود روسفید وکیل آقای محمدرضا قاسمی و خانم فاطمه احمدی کسر گردیده است ، موافقت شد که پروانه ساختمان با رعایت ضوابط و مقررات صادر شود.

8- نامه شماره 116372-25/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری منطقه سه ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به شرح ذیل موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد و ردیف 3050102404 با عنوان پروژه عمرانی احداث و تکمیل و اجرای پارکهای محله ای و شهری از بودجه شهرداری مرکز کسر و به منطقة 3 شهرداری اضافه شود.

9- نامه شماره 1917-3/7/95 دفتر ارتباطات مردمی آقای دکتر زاهدی ، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی ، مطرح گردید و مقرر شد که درخواست ساکنان کوچه شماره 33 بلوار باستانی پاریزی با پرداخت خودیاری در اولویت آسفالت قرار گیرد.

10- نامه شماره 91065-11/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح آقای مهندس سعیدی ، مدیر محترم منطقه یک ، در خصوص تثبیت عرض کوچة 8 متری  و ممکن نبودن تخریب بنای مسیری ، مطابق پیشنهاد مذکور در نامه شماره 97854/1-20/6/95 منطقه یک شهرداری اقدام گردد. ( در نامه پیشنهاد شده است که با اخذ تعهد محضری مبنی بر واگذاری رایگان میزان مسیری به شهرداری و اجرای تعریض در بازسازی و نوسازی آینده موافقت شود ).

11- نامه شماره 79946-11/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه در درخواست شهروند محترم ، آقای محمد منصوری اظهار شده است که شهرداری جلوی مغازة ایشان در خیابان ابوذر جنوبی ، نبش کوچة 13 ، دال گذارده است  ، که مانع انجام کسب و کار نامبرده شده است و شهرداری نیز اعلام کرده است که 24 مترمربع تجاری و انباری ملک مزبور در کمیسیون ماده 100 مشمول حکم تبصرة یک قانون ماده صد شده است ، مقرر شد تصویر نامه به شهرداری جهت مساعدت لازم ارسال شود.

 12- نامه شماره 45-22/7/95 هیأت امنای محترم مسجد سیدالساجدین (ع) مطرح گردید و مقرر شد که تقاضای آسفالت خیابان مجاور مسجد مزبور در اولویت اقدام قرار گیرد.

 13- بر حسب مذاکرات انجام یافته مقرر شد که در خصوص آسفالت کوچة شماره 41 بلوار امام  حسن (ع) ، طبق ضوابط و مقررات اقدام لازم بعمل آید.

14- تصویر نامه شماره 17328/3/25/7-5/7/95 معاون محترم اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مطرح گردید و با توجه به تغییر درب ورودی دانشگاه و جا به جا شدن ایستگاه اتوبوس ، مقرر شد که جهت رفاه حال دانشجویان عزیز ، ایستگاه اتوبوس ایاب و ذهاب دانشجویان ، به محل جدید تغییر یابد.

15- نامه شماره 105422-5/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به مجوز صادرة شماره 1382-22/8/91 این شورا و با توجه به این که قطعه زمین ردیف 4 ، از نقشه تفکیکی شماره 746/2-82 متعلق به شهروند محترم ، آقای محمد سالاری ، دارای سند عادی ، در اراضی کاظم آباد ، به مساحت 60/215 مترمربع سازمان اوقاف و امور خیریه ، به صورت رسمی به شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما واگذار کرده است ، بر اساس مفاد توافق نامه شماره 76229-16/5/95 و به ازای انتقال اسناد به نام شهرداری کرمان ، آن شهرداری نیز مبلغ -/000/540/479 ریال ( چهارصد و هفتاد و نه میلیون و پانصد و چهل هزار ریال ) به حساب بستانکاری نامبرده منظور نماید و این مبلغ ، بدون هر گونه افزایش و یا کاهش نزد شهرداری سپرده گردد و نامبرده بتواند از تسهیلاتی نظیر پروانه و پایان کار ساختمان در منطقه دو و یا اخذ زمین معوض از طریق سازمان اموال و املاک شهرداری ( بعد از پرداخت ما به التفاوت ارزش زمین معوض در وجه شهرداری ) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط استفاده نماید.